20 oktober 2022 ✝ Donderdag in de negentwintigste week door het jaar

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

711

Psalmen

835

Lauden

Hymne

713

Psalmen

838

KS

841

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

842

KS

845

Vespers

Hymne

714

Psalmen

845

KS

849

Completen

Hymne

682

Psalmen

1209

Openingstekst

Ps. 17 (16), 6 en 8

Heer, ik roep U aan, want bij U vind ik verhoring.
Luister naar mij, hoor wat ik zeg.
Waak over mijn leven, het licht van mijn ogen;
wees mijn toevlucht en mijn beschermer.

Eerste lezing

Ef. 3, 14-21
Moogt gij, geworteld en gegrondvest in de liefde,
de volheid bereiken die de volheid van God zelf is.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,
Ik buig mijn knieën voor de Vader
naar wie alle vaderschap in de hemel en op aarde genoemd wordt
moge Hij u in zijn onmetelijke heerlijkheid geven
dat uw diepste wezen machtig wordt gesterkt door zijn Geest,
dat Christus door het geloof woont in uw hart
en dat gij geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.
Moogt gij in staat zijn, met alle heiligen te vatten
wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is,
en te kennen de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat.
Moogt gij de volheid bereiken die de volheid van God zelf is.

Aan Hem
die door de kracht welke in ons werkt,
bij machte is oneindig meer te volbrengen
dan al wat wij kunnen vragen of bevroeden,
aan Hem zij de heerlijkheid in de kerk en in Christus Jezus,
tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid!
Amen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 33 (32), 1-2, 4-5, 11-12,

R: De aarde is vol van de mildheid des Heren.

Jubelt, gerechtigen, voor de Heer,
wie vroom is dient Hem te loven.

Eert dan de Heer met citerspel,
en speelt voor Hem op de harp.

Oprecht is immers het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.

Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.

Eeuwig blijft staan het plan van de Heer,
wat Hij heeft beraamd geldt voor alle geslachten.

Zalig het volk dat de Heer heeft als God,
de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen.

Maar het is God die zijn dienaars bewaakt,
hen die op zijn gunst vertrouwen,

dat Hij hen redden zal van de dood,
bij hongersnood hen zal voeden.

Vers voor het Evangelie

Fil. 2, 15-16

Alleluia.
Schittert als sterren in het heelal,
en houdt vast het woord des levens
Alleluia.

Evangelie

Lc 12, 49-53
Meent gij dat Ik op aarde vrede ben komen brengen?
Neen, zeg Ik u, juist verdeeldheid.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Vuur ben Ik op aarde komen brengen,
en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait!
Ik moet een doopsel ondergaan,
en hoe beklemd voel Ik Mij, totdat het volbracht is.
Meent gij dat Ik op aarde vrede ben komen brengen?
Neen, zeg Ik u, juist verdeeldheid.
Want van nu af zullen er vijf in één huis verdeeld zijn,
drie zullen er staan tegenover twee
en twee tegenover drie:
de vader tegenover de zoon en de zoon tegenover de vader;
de moeder tegenover de dochter
en de dochter tegenover de moeder,
de schoonmoeder tegenover haar schoondochter
en de schoondochter tegenover de schoonmoeder.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 33 (32),18-19

Gods blik rust op allen die Hem met eerbied dienen,
Hij waakt over hen die op zijn goedheid vertrouwen.
Hij zal hen redden van de dood,
Hij zal hun voedsel geven, als zij honger hebben.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten