20 september ✝ Dinsdag in de vijfentwintigste week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

HH. Martelaren van Korea
Evangelielezing

Lezing

Hymne

1593

Psalmen

806

Lauden

Hymne

1596

Psalmen

809

KS

1597

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

814

KS

816

Vespers

Hymne

1601

Psalmen

817

KS

1603

Completen

Hymne

682

Psalmen

1206

HH. Andreas Kim Taegòn, priester, en Paulus Chòng Hasang, en gezellen, martelaren van Korea

gedachtenis

Door de inzet van enige leken is het christelijk geloof eerst in het begin van de zeventiende eeuw doorgedrongen in Korea. Er ontstond een krachtige en vurige gemeenschap zonder herders, die tot aan het jaar 1836 bijna alleen geleid en ondersteund werd door leken. In de loop van dat jaar kwamen de eerste missionarissen, afkomstig uit Frankrijk, heimelijk het land binnen. Uit deze gemeenschap zijn gedurende de vervolgingen in de jaren 1839, 1846 en 1866 honderd en drie heilige martelaren voortgekomen. Onder hen treden op de voorgrond de eerste priester en ijverige herder voor het heil van de mensen, Andreas Kim Taeg?n, en de uitstekende lekenapostel, Paulus Ch?ng Hasang. De anderen zijn merendeels leken.

Openingstekst

Laat ons allen blij zijn in de Heer: wij vieren vandaag
de heilige martelaren Andreas, Paulus en hun gezellen;
hun marteldood is voor de engelen een reden tot vreugde;
hun lof weerklinkt voor de Zoon van God.

Eerste lezing

Spr. 21, 1-6. 10-13
Verschillende raadgevingen.

Uit het Boek der Spreuken

Als een waterloop, zo is het hart van de koning
in de hand van de Heer;
Hij leidt het waarheen Hij maar wil.
Een mens mag menen dat al zijn gangen recht zijn,
de Heer weegt toch de harten.
Door naar recht en billijkheid te handelen
is men de Heer aangenamer dan door offers.
Verwaande ogen en een trots hart
de glans van de boosdoeners is de zonde.
Het overleg van een ijverig man brengt enkel winst,
maar de onbedachtzame vindt niets dan armoe.
Schatten, met een leugentong verworven,
zijn verwaaiende dampen, valstrikken van de dood.
Het hart van de boosdoener haakt naar het kwade
en hij kent geen deernis met zijn naaste.
Straft men een spotter, dan wordt de onverstandige wijzer;
onderricht men een wijze, dan wint hij aan weten.
De Rechtvaardige let op het huis van de boosdoener
en Hij stort de boosdoener in het verderf.
Wie zijn oren sluit voor het hulpgeroep van de arme,
zal zelf ook nog eens aan dovemans oren roepen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 119 (118), 1, 27, 30, 34, 35, 44

R: Leid, mij; Heer, langs de paden van uw geboden.

Gelukkig degenen wier levensweg rein is,
die voortgaan volgens de wet van de Heer.

Leid mij op de weg van uw bevelen,
dan zal ik uw daden indachtig zijn.

Ik heb de weg van de trouw gekozen,
ik houd mij aan wat Gij bepaalt.

Geef mij begrip om uw wet na te leven,
om hem te volgen met heel mijn hart.

Leid mij langs de paden van uw geboden,
daar vind ik mijn vreugde in.

Uw wet zal ik altijd trouw onderhouden,
te allen tijde, in eeuwigheid.

Vers voor het Evangelie

Ps. 27 (26), 11

Alleluia.
Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand,
leid mij langs effen paden.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 8, 19-21
Mijn moeder en mijn broeders zijn zij
die het woord van God horen en er naar handelen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd kwam zijn moeder met zijn broeders bij Jezus,
maar vanwege de menigte konden zij Hem niet bereiken.
Men liet Hem dus weten:
„Uw moeder en uw broeders staan buiten en willen u spreken.”
Maar Hij gaf hun ten antwoord:
„Mijn moeder en mijn broeders zijn zij
die het woord van God horen en er naar handelen.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Mt. 10, 32

Dit zegt de Heer: Ieder die Mij bij de mensen belijdt,
hem zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten