20 mei ✝ Vrijdag in de vijfde week van Pasen

Lezingen

Heilige van de dag

H. Bernardinus van Siëna

Evangelielezing

Lezing

Hymne

751

Psalmen

850

Lauden

Hymne

752

Psalmen

852

KS

482

Middaggebed

Hymne

764

Psalmen

857

KS

427

Vespers

Hymne

748

Psalmen

861

KS

484

Completen

Hymne

682

Psalmen

1210

H. Bernardinus van Siëna

priester

Bernardinus werd in 1380 te Massa Maritima in Toscane geboren. Nadat hij bij de minderbroeders was ingetreden en de priesterwijding had ontvangen, trok hij als volksprediker door geheel Italië en bracht velen tot inkeer. Hij verbreidde de devotie tot de heilige Naam van Jezus en maakte zich tevens zeer verdienstelijk door de bevordering van de studie en het onderricht in zijn orde en door het schrijven van theologische verhandelingen. Hij stierf te L’Aquila in het jaar 1444.

Openingstekst

Apok. 5 12

Het Lam dat geslacht werd
is waardig macht te ontvangen,
glorie en wijsheid, kracht en eerbetoon.
Alleluia.

Eerste lezing

Hand. 15, 22-31
De heilige Geest en wij hebben besloten u geen zwaardere last op te leggen
dan het noodzakelijke.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen besloten de apostelen en de oudsten
samen met de hele gemeente
enige mannen uit hun midden te kiezen
en met Paulus en Barnabas naar Antiochië te sturen:
Judas, bijgenaamd Barnabas,
en Silas, mannen van aanzien onder de broeders,
en hun het volgende schrijven mee te geven:
“De apostelen en de oudsten zenden hun broederlijke groet
aan de broeders uit de heidenen in Antiochië,
Syrië en Cilicië.
Daar wij gehoord hebben dat sommige van ons
u door woorden in verwarring hebben gebracht
en uw gemoederen hebben verontrust,
zonder dat ze van ons enige opdracht hadden gekregen,
hebben wij eenstemmig besloten
enige mannen uit te kiezen en naar u toe te sturen,
in gezelschap van onze dierbare Barnabas en Paulus,
mensen die zich geheel en al hebben ingezet
voor de naam van onze Heer Jezus Christus.
Wij hebben dus Judas en Silas afgevaardigd
die ook mondeling hetzelfde zullen overbrengen.
De heilige Geest en wij hebben namelijk besloten
u geen zwaardere last op te leggen dat dit onvermijdelijke:
u te onthouden van spijzen die aan afgoden geofferd zijn,
van bloed, van wat verstikt is
en van ontucht.
Als gij uzelf daarvoor in acht neemt
zal het u goed gaan.
Vaarwel!”
Na afscheid genomen te hebben reisden zij naar Antiochië.
Daar riepen ze de gemeente bijeen
en overhandigden de brief.
Zij lazen hem en waren blij over de troostvolle inhoud.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 57 (56), 8-9, 10-12

R:       U wil ik loven, Heer, voor alle volken,
voor alle naties zing ik U ter eer.
of:
Alleluia.

Op U vertrouw ik, God, op U vertrouw ik,
ik zing en speel voor U.
Ontwaak, mijn geest, wordt wakker,
harp en citer en wekt de dageraad.

U wil ik loven, Heer, voor alle volken,
voor alle naties zing ik U ter eer;
omdat uw medelijden wijd is als de hemel,
uw trouw tot aan de wolken reikt.
Vertoon U in den hoge, God, in majesteit,
uw glorie strale over heel de aarde.

Vers voor het Evangelie

Rom. 6, 9

Alleluia.
Christus, eenmaal van de doden verrezen
sterft niet meer;
de dood heeft geen macht meer over Hem.
Alleluia.

Evangelie

Joh. 15, 12-17
Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer  Jezus Christus volgens Johannes.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Dit is mijn gebod,
dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad.
Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze,
dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.
Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied.
Ik noem u geen dienaars meer
want de dienaar weet niet wat zijn heer doet,
maar u heb Ik vrienden genoemd
want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord.
Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u,
en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan
en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn.
Dan zal de Vader u geven
al wat gij Hem in mijn Naam vraagt.
Dit is mijn gebod,
dat gij elkaar liefhebt.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

De Heer die werd gekruisigd,
is uit de doden opgestaan en heeft ons verlost. Alleluia.

Menu sluiten