2 september ✝ Zaterdag in de eenentwintigste week door het jaar

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

720

Psalmen

1188

Lauden

Hymne

721

Psalmen

1193

KS

1196

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1197

KS

1200

Vespers

Hymne

691

Psalmen

771

KS

774

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

 

Openingstekst

Ps. 86 (85),1-3

Heer, luister naar mij en verhoor mijn gebed.
Mijn God, breng uw dienaar redding; hij rekent op uw hulp.
Wees mij genadig, Heer,
want zonder ophouden roep ik tot U.

Eerste lezing

1 Tess. 4, 9-12
Zelf hebt gij van God geleerd elkander te beminnen.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,

Over de broederliefde is het niet nodig u te schrijven.
Zelf hebt gij van God geleerd elkander te beminnen,
en gij beoefent de liefde dan ook
jegens alle broeders in heel Macedonië.
Wij sporen u alleen aan, broeders en zusters,
dit nog veel meer te doen.
Stelt er een eer in rustig uw eigen zaken te behartigen
en met eerlijke arbeid in uw onderhoud te voorzien,
zoals wij u bevolen hebben.
Dan zal uw gedrag
een waardige indruk maken op de buitenstaanders
en zijt gij van niemand afhankelijk.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 98 (97), 1, 7-8, 9

R: Rechtvaardig bestuurt God de wereld,
de volken met billijkheid.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

De zee stemt in met al haar gedierte,
de aarde met al wat daar leeft;
de beken klateren bijval,
de bergen jubelen mee.

Zij groeten de Heer, die nabij komt,
die nadert als koning der aarde.
Rechtvaardig bestuurt Hij de wereld,
de volken met billijkheid.

Vers voor het Evangelie

Ps. 95 (94), 8ab

Alleluia.
Luistert heden naar de stem van de Heer
en weest niet halsstarrig.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 25, 14-30
Omdat gij over weinig trouw waart ga binnen in de vreugde van de Heer.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen in gelijkenissen.
Hij zei:
„Het zal met het Rijk der hemelen zijn
als met de man
die bij zijn vertrek naar het buitenland
zijn dienaars bij zich riep
om hun zijn bezit toe te vertrouwen.
„Aan de een gaf hij vijf talenten,
aan de andere twee,
aan een derde één,
ieder naar zijn bekwaamheid.
„Daarna vertrok hij.
„Die de vijf talenten gekregen had
ging er terstond mee werken en verdiende er vijf bij.
„Zo verdiende ook degene die de twee gekregen had er twee bij.
„Maar die dat ene had gekregen ging een gat in de grond graven
en het geld van zijn heer verbergen.
„Een hele tijd later kwam de heer van die dienaars terug
en hield afrekening met hen.
„Die de vijf talenten gekregen had trad naar voren
en bood nog vijf talenten aan met de woorden:
Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd; ziehier, vijf talenten heb ik erbij verdiend.
„Zijn meester sprak tot hem:
Uitstekend, goede en trouwe dienaar,
over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen.
Ga binnen in de vreugde van uw heer.
„Nu trad die van de twee talenten naar voren en zei:
Heer, twee talenten hebt gij me toevertrouwd;
ziehier, twee talenten heb ik erbij verdiend.
„Zijn meester sprak tot hem:
Uitstekend, goede en trouwe dienaar,
over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen.
„Ga binnen in de vreugde van uw heer.
„Tenslotte trad ook die het ene talent had gekregen naar voren en zei:
Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt,
die oogst waar gij niet gezaaid hebt
en binnenhaalt waar gij niet hebt uitgestrooid.
„Daarom was ik bang
en ben uw talent in de grond gaan verbergen.
„Hier hebt ge uw eigendom terug.
„Maar zijn meester gaf hem ten antwoord:
Slechte en luie knecht,
je wist dus dat ik oogst waar ik niet gezaaid heb
en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid?
„Daarom had je mijn geld bij de bankiers moeten uitzetten
dan zou ik bij mijn komst
mijn bezit met rente teruggekregen hebben.
„Neemt hem dus dat talent af
en geeft het aan wie de tien talenten heeft.
„Want aan ieder die heeft zal gegeven worden,
zelfs in overvloed gegeven worden;
maar wie niet heeft,
hem zal nog ontnomen worden zelfs wat hij heeft.
„En werpt die onnutte knecht buiten in de duisternis;
daar zal geween zijn en tandengeknars.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps.104 (103),13-15

Heer, met de vruchten van uw schepping
wordt de wereld verzadigd:
Gij laat de aarde brood voortbrengen
en wijn die het hart van de mens verblijdt.

Een reactie achterlaten