2 december ✝ Zaterdag in de vierendertigste week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

Z. Jan van Ruusbroec

Evangelielezing

Lezing

Hymne

722

Psalmen

977

Lauden

Hymne

723

Psalmen

983

KS

986

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

987

KS

990

Vespers

Hymne

725

Psalmen

771

KS

3

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

Z. Jan van Ruusbroec

kloosterling

gedachtenis

Jan van Ruusbroec, ook ‘de Wonderbare’ genoemd, werd geboren te Ruisbroek bij Brussel in 1293. Hij was kapelaan van de Sint-Goedele te Brussel en stichtte op 50-jarige leeftijd een klooster van reguliere kanunniken van de heilige Augustinus te Groenendaal. Daar schreef hij zijn beroemde mystieke werken. Hij stierf er op 2 december 1381.

Openingstekst

Ps. 85 (84), 9

De Heer spreekt woorden van vrede voor zijn volk:
voor allen die Hem trouw zijn
en voor wie zich tot Hem bekeren.

Eerste lezing

Dan. 7, 15-27
Het koningschap, de heerschappij en de luister zal gegeven worden
aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste.

Uit de Profeet Daniël

In die dagen sprak Daniël:
„Bij het visioen dat ik zag verkeerde ik inwendig in verwarring
en de beelden die door mijn hoofd gingen, verontrustten mij.
„Ik trad op een der aanwezigen toe
en vroeg hem naar de juiste betekenis van dat alles:
„Hij gaf mij de volgende verklaring.
„De vier grote dieren zijn vier koningen
die op aarde zullen regeren;
daarna zullen de heiligen van de Allerhoogste
het koningschap ontvangen
en ze zullen het voor altijd,
van eeuwigheid tot eeuwigheid bezitten.”
Toen wilde ik de betekenis weten van het vierde beest,
dat van alle andere verschilde,
buitengewoon vreeswekkend was,
tanden van ijzer had en klauwen van brons,
dat vrat en vermaalde,
en wat het overliet met zijn poten vertrapte;
en wat de tien horens op zijn kop beduidden
en de elfde, die opschoot en waarvoor er drie uitvielen;
die horen had ogen en een mond vol grootspraak
en zag er groter uit dan de andere.
In mijn visioen zag ik dat die horen strijd voerde
met de heiligen en hen overweldigde,
zodat de Hoogbejaarde kwam
en recht verschaft werd aan de heiligen van de Allerhoogste
en de tijd aanbrak
dat de heiligen het koningschap in bezit namen.
Toen zei mij iemand het volgende:
„Het vierde beest is een vierde koninkrijk, dat op aarde zal bestaan;
het zal van alle andere rijken verschillen;
heel de aarde zal het verslinden, vertrappen en verpletteren.
„Die tien horens zijn tien koningen,
die uit dat rijk zullen voortkomen
en na hen komt er nog een elfde,
die van de vorigen zal verschillen
en drie koningen ten val zal brengen.
„Hij zal zich tegen de Allerhoogste richten,
de heiligen van de Allerhoogste mishandelen
en er op uit zijn feesttijden en wet te veranderen.
„En de heiligen van de Allerhoogste
zullen aan zijn macht zijn overgeleverd.
„Het gerechtshof zal plaats nemen
en men zal hem de heerschappij ontnemen
en hem voor goed te gronde richten en vernietigen.
„Dan zal het koningschap,
de heerschappij en de luister van al de rijken onder de hemel
gegeven worden
aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste.
„Zijn koningschap is een eeuwig koningschap
en alle machten zullen Hem dienen en gehoorzamen.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Dan. 3, 82-83, 84-85, 86-87

R: Looft de Heer, prijst en verheft Hem eeuwig.

Looft de Heer, alle mensen,
Israël, prijst de Heer.

Looft de Heer, al zijn priesters,
al zijn dienaren, prijst Hem.

Looft Hem, geesten van de rechtvaardigen,
vrome, ootmoedige harten, prijst Hem.

Vers voor het Evangelie

Lc. 21, 28

Alleluia.
Richt u op en heft uw hoofden omhoog
want uw verlossing komt nabij.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 21, 34-36
Weest te allen tijde waakzaam en bidt dat ge in staat moogt zijn
te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Zorgt er voor dat uw geest niet afgestompt raakt
door een roes van dronkenschap en de zorgen des levens;
laat de komst van de Mensenzoon
u niet als een strik onverhoeds grijpen,
want die dag zal komen over allen, waar ook ter wereld.
„Weest dus te allen tijde waakzaam en bidt
dat ge in staat moogt zijn te ontkomen
aan al die dingen die zich gaan voltrekken,
en dat ge stand moogt houden
voor het aangezicht van de Mensenzoon.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps.117 (116), 1-2

Looft de Heer, alle volkeren,
want groot is zijn liefde voor ons.

Een reactie achterlaten