2 oktober ✝ Maandag in de zesentwintigste week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

HH. Engelbewaarders

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1448

Psalmen

899

Lauden

Hymne

1448

Psalmen

780

KS

1449

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

906

KS

1450

Vespers

Hymne

1448

Psalmen

1451

KS

1453

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

HH. Engelbewaarders

gedachtenis

De roeping van de engelen is bovenal de glans van Gods aanschijn te aanschouwen en zonder ophouden zijn lof te zingen. Doch, volgens de Schrift, heeft de Heer hun ook de opdracht toevertrouwd om zorgzaam bij de mensen aanwezig te zijn. Zo ontstond de verering van de heilige Engelbewaarders.

Openingstekst

Dan. 3, 58

Alle engelen van de Heer, zegent de Heer,
zingt zijn lof en verkondigt zijn glorie in eeuwigheid!

Eerste lezing

Zach. 8, 1-8
Ik ga mijn volk redden uit het land waar de zon opkomt
en uit het land waar zij ondergaat.

Uit de Profeet Zacharias

Het woord van de Heer der hemelse machten kwam
en het luidde als volgt:
Zo spreekt de Heer van de hemelse machten:
„Ik ijver voor Sion met heftige ijver;
heftig en grimmig ijver Ik voor haar.”
Zo spreekt de Heer:
„Ik keer terug naar Sion;
Ik neem in Jeruzalem mijn intrek.
„Jeruzalem zal de stad van de trouw heten,
de berg van de Heer van de hemelse machten, de heilige berg,”
Zo spreekt de Heer van de hemelse machten:
„Er zullen weer oude mannen en vrouwen zitten
op de pleinen van Jeruzalem,
ieder met een stok in de hand vanwege hun vele jaren.
„De pleinen van de stad zullen ook weer vol zijn
van jongens en meisjes,
die op haar pleinen spelen.”
Zo spreekt de Heer van de hemelse machten:
„Het zal in die dagen wonderbaar lijken
in de ogen van de rest van dit volk,
maar moet het daarom ook
in mijn ogen wonderbaar zijn?”
Zo spreekt de Heer van de hemelse machten:
„Zie, Ik ga mijn volk redden
uit het land waar de zon opkomt
en uit het land waar zij ondergaat.
„Ik breng hen terug
en zij zullen in Jeruzalem wonen.
„Zij zullen mijn volk zijn
en Ik hun God,
in trouw en in gerechtigheid.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 102 (101), 16-18, 19-21, 22-23, 29

R: De Heer herbouwt de muren van Sion,
Hij keert er terug in volle luister.

De heidenen zullen uw Naam weer duchten,
de vorsten der aarde uw heerlijkheid, Heer;
wanneer Gij de muren van Sion herbouwt,
wanneer Gij daar weerkeert in volle luister;
wanneer Gij de stem der geplunderden hoort,
hun smeekbeden niet naast u neerlegt.

Stelt dit dan op schrift voor het komend geslacht
en laat onze zonen de Heer ervoor danken.
De Heer ziet omlaag van zijn heilige hoogte,
Hij ziet uit de hemel op aarde neer.
Hij zal het geschrei der gevangenen horen,
verlossen die aan de dood zijn gewijd.

Dan wordt op de Sion zijn Naam weer verkondigd,
zijn lof in de heilige stad;
als volken en stammen daarheen zullen komen
om hulde te brengen aan God de Heer.

Het kroost van uw dienaren krijgt weer een woonplaats,
hun nageslacht blijft voor uw aanschijn bestaan.

Vers voor het Evangelie

Ps. 103 (102), 21

Alleluia.
Verheerlijkt de Heer, al zijn legerscharen,
trouwe knechten die doet wat Hij wil.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 18, 1-5.10

Zij hebben engelen,
en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht
van mijn Vader die in de hemel is.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd richtten de leerlingen tot Jezus de vraag:
„Wie is nu wel de grootste in het Rijk der hemelen?”
Hij riep een klein kind,
zette het in hun midden en zei
„Voorwaar, Ik zeg u
als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen,
zult gij het Rijk der hemelen zeker niet binnengaan.
Wie dus zichzelf gering acht zoals dit kind,
is de grootste in het Rijk der hemelen.
En wie in mijn Naam zulk een kind opneemt
neemt Mij op.
Hoedt u er voor een van deze kleinen te minachten,
want Ik zeg u
zij hebben engelen in de hemel
en deze aanschouwen voortdurend
het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 138 (137),1

Ik wil uw lof bezingen, mijn God,
in het bijzijn van uw engelen.

Een reactie achterlaten