2 oktober ✝ Zeventwintigste zondag door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

HH. Engelbewaarders

Evangelielezing

Lezing

Hymne

692

Psalmen

996

Lauden

Hymne

696

Psalmen

999

KS

1002

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1003

KS

1006

Vespers

Hymne

698

Psalmen

1006

KS

1010

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

HH. Engelbewaarders

De roeping van de engelen is bovenal de glans van Gods aanschijn te aanschouwen en zonder ophouden zijn lof te zingen. Doch, volgens de Schrift, heeft de Heer hun ook de opdracht toevertrouwd om zorgzaam bij de mensen aanwezig te zijn. Zo ontstond de verering van de heilige Engelbewaarders.

Openingstekst

Est. 15, 9-11

Aan uw macht, Heer, is alles onderworpen
en niemand kan uw wil weerstaan.
Want Gij hebt alles geschapen:
hemel en aarde met al wat het uitspansel omvat.
Gij zijt de Heer van het heelal!

Eerste lezing

Hab. 1, 2-3; 2, 2-4
De rechtvaardige blijft leven door zijn trouw.

Uit de Profeet Habakuk

Hoelang moet ik nog roepen, Heer,
terwijl Gij maar niet luistert?
Hoelang moet ik de hemel nog geweld aandoen,
terwijl Gij maar geen uitkomst brengt?
Waarom laat Gij mij onrecht lijden en ziet Gij die ellende maar aan?
Waarom moet ik leven te midden van geweld en verdrukking
en waarom rijst er twist
en moet men lijden onder tweedracht?
De Heer gaf mij antwoord: „Schrijf het visioen op,
zet het duidelijk op schrift, zodat men het vlot kan lezen.
„Want dit visioen,
– al wacht het de vastgestelde tijd nog af, –
hunkert niettemin naar zijn vervulling:
het vertelt geen leugen.
„Al blijft het ook uit, geef het wachten niet op,
want komen doet het beslist
en het komt niet te laat.
„Bezwijken zal hij
die in zijn hart niet deugt;
de rechtvaardige echter blijft leven door zijn trouw.’°

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 95 (94) 1-2, 6-7, 8-9

R: Luistert heden naar Gods stem.
Weest niet halsstarrig zoals weleer.

Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten,
juichen wij toe de Rots van ons heil.

Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang,
Hem met liederen eren.

Komt, laat ons aanbiddend ter aarde vallen,
neerknielen voor Hem die ons schiep.

Hij is onze God en wij zijn volk,
Hij is de herder en wij zijn kudde.

Luistert heden dan naar zijn stem:
weest niet halsstarrig als eens in Meriba.

Waar uw vaderen Mij wilden tarten
ofschoon zij mijn daden hadden gezien.

Tweede lezing

2 Tim. 1, 6-8. 13-14
Schaam u niet van onze Heer te getuigen.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs

Dierbare,
Vergeet niet het vuur aan te wakkeren van Gods genade
die in u is door de oplegging van mijn handen.
Want God
heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid
maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
Schaam u dus niet van onze Heer te getuigen.
Schaam u evenmin voor mij, zijn gevangene.
Draag uw deel in het lijden voor het evangelie.
Neem als richtsnoer
de gezonde beginselen die gij uit mijn mond hebt vernomen
en houdt ze vast in het geloof en de liefde van Christus Jezus.
Bewaar de u toevertrouwde schat
met de hulp van de heilige Geest die in ons woont.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

Joh. 17, 17b en a

Alleluia.
Uw woord is waarheid, Heer,
wijd ons U toe in de Waarheid.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 17, 5-10
Indien gij een geloof hadt.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zeiden de apostelen tot de Heer:
„Geef ons meer geloof.”
De Heer antwoordde:
„Als ge een geloof hadt als een mosterdzaadje,
zoudt ge tot die moerbeiboom zeggen:
Maak uw wortels los uit de grond en plant u in de zee,
en hij zou u gehoorzamen.
„Wie van u zal tot de knecht
die hij in dienst heeft als ploeger of veehoeder
bij diens thuiskomst van het land zeggen:
Kom meteen aan tafel en tast toe?
„Zal hij niet eerder zeggen:
Maak mijn maaltijd klaar;
omgord je en bedien mij terwijl ik eet en drink;
daarna kun je zelf eten en drinken?
„Moet hij die knecht soms dankbaar zijn
omdat hij heeft uitgevoerd wat hem is opgedragen?
„Zo is het ook met u:
wanneer ge alles hebt gedaan wat u opgedragen werd, zegt dan:
Wij zijn maar gewone knechten;
wij hebben alleen maar onze plicht gedaan.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Klaagl. 3, 25

Goed is de Heer voor wie op Hem hoopt,
voor iedere mens die Hem zoekt.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten