2 april ✝ dinsdag in de paasweek

Lezingen
Heilige van de dag

(H. Franciscus van Paola)

Evangelielezing

Lezing

Hymne

751

Psalmen

372

Lauden

Hymne

355

Psalmen

780

KS

374

Middaggebed

Hymne

764

Psalmen

376

KS

378

Vespers

Hymne

359

Psalmen

360

KS

378

Completen

Hymne

683

Psalmen

1203

Dinsdag in het paasoctaaf

hoogfeest

Openingstekst

naar Sir. 15, 3-4

Water van wijsheid heeft Hij hun te drinken gegeven.
In hen gaat Hij zijn kracht ontplooien die niet zal falen:
voor eeuwig zal Hij hen verheffen. Alleluia.

Eerste lezing

Hand. 2, 36-41
Bekeert u en ieder van u late zich dopen in de naam van Jezus.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Op Pinksteren sprak Petrus tot de Joden:
„Voor heel het huis van Israël moet dus onomstotelijk vaststaan
dat God Jezus èn Heer èn Christus heeft gemaakt,
Hem die gij gekruisigd hebt.”
Toen zij dit hoorden waren zij diep getroffen
en zeiden tot Petrus en de overige apostelen:
„Wat moeten we doen, mannen broeders?”
Petrus gaf hun ten antwoord:
„Bekeert u
en ieder van u late zich dopen in de naam van Jezus Christus
tot vergeving van uw zonden
dan zult gij als gave de heilige Geest ontvangen.
Want die belofte geldt u,
uw kinderen
en allen die verre zijn,
zovelen de Heer onze God roepen zal.”
Met nog vele andere woorden legde hij getuigenis af
en hij vermaande hen:
„Redt u uit dit ontaarde geslacht.”
Die zijn woord aannamen lieten zich dopen
zodat op die dag ongeveer drieduizend mensen zich aansloten.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 33 (32), 4-5, 18-19, 20, 22

R:       De aarde is vol van de mildheid des Heren.
of:
Alleluia.

Oprecht is het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.

God is het die zijn dienaars bewaakt,
hen die op zijn gunst vertrouwen.
Dat Hij hen redden zal van de dood,
bij hongersnood hen zal voeden.

Daarom vertrouwt ons hart op de Heer,
is Hij ons een schild en een helper.
Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid,
zoals wij op U vertrouwen.

Sequentie

Sequentie is optioneel

Vers voor het Evangelie

Ps. 118 (117), 24

Alleluia.
Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt,
wij zullen hem vieren in blijdschap.
Alleluia.

Evangelie

Joh. 20, 11-18
Ik heb de Heer gezien en dit heeft Hij mij gezegd.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd stond Maria buiten bij het graf te schreien.
En al schreiend boog zij zich naar het graf toe
en zag op de plaats waar Jezus’ lichaam gelegen had,
twee in het wit geklede engelen zitten,
een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde.
Zij spraken haar aan:
„Vrouw waarom schreit ge?”
Zij antwoordde:
„Zij hebben mijn Heer weggenomen
en ik weet niet waar zij Hem hebben neergelegd.”
Toen zij dit gezegd had keerde zij zich om
en zag Jezus staan, maar zonder te weten dat het Jezus was.
Jezus zei tot haar:
„Vrouw, waarom schreit ge?
Wie zoekt ge?”
In de mening dat het de tuinman was vroeg zij:
„Heer, mocht gij Hem hebben weggebracht
zeg mij dan waar ge Hem hebt neergelegd
zodat ik Hem kan weghalen.”
Daarop zei Jezus haar:
„Maria!”
Zij keerde zich om en zei tot Hem in het Hebreeuws:
„Rabboeni!”
wat leraar betekent.
Toen sprak Jezus:
„Houd Mij niet vast
want Ik ben nog niet opgestegen naar mijn Vader,
maar ga naar mijn broeders en zeg hun
Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader,
naar mijn God en uw God.”
Maria Magdalena ging aan de leerlingen berichten
dat zij de Heer gezien had,
en wat Hij haar gezegd had.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Kol. 3,1-2

Als gij met Christus ten leven zijt gewekt,
zoekt dan wat boven is,
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods;
zint op het hemelse. Alleluia.