2 januari ✝ Maandag in de kersttijd

Lezingen
Heilige van de dag

HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1626

Psalmen

899

Lauden

Hymne

1628

Psalmen

902

KS

1629

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

906

KS

132

Vespers

Hymne

1633

Psalmen

910

KS

1635

Completen

Hymne

682

Psalmen

1204

HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze

Gedachtenis

Basilius, in 330 uit christelijke ouders geboren te Cesarea in Cappadocië, onderscheidde zich bijzonder door wetenschap en deugd. Na zijn studiejaren leidde hij een verstorven leven in de eenzaamheid, maar in 370 werd hij bisschop van zijn geboortestad. Krachtig bestreed hij de dwaalleer van de Arianen. Onder zijn vele en belangrijke geschriften nemen zijn regels voor de monniken een geheel eigen plaats in: nu nog worden zij door monniken in het Oosten onderhouden. Voor de armen toonde hij zich een vader. Hij stierf op 1 januari 379.
Eveneens in 330 werd Gregorius geboren nabij Nazianze. Voordat hij zijn vriend Basilius in de eenzaamheid volgde, had hij op vele reizen zijn geest verrijkt met kennis en wetenschap. Priester en bisschop gewijd, werd hij in 381 gekozen tot bisschop van Constantinopel, maar toen zijn kerk door partijtwisten verdeeld werd, trok hij zich terug in Nazianze, waar hij op 25 januari 389 of 390 stierf. Om zijn hoogstaande leer en zijn grote welsprekendheid wordt hij Gregorius de theoloog genoemd.

 

 

 

 

Openingstekst

Een heilige dag is voor ons aangebroken;
komt, laten wij de Heer aanbidden,
want een groot licht is over de aarde neergedaald.

Eerste lezing

1 Joh. 2, 22-28
Zorgt ervoor dat in u levend blijft wat gij vanaf het begin gehoord hebt.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Wie ontkent dat Jezus de verlosser is,
is dat niet de leugenaar?
Dat is de ‘antichrist’
de loochenaar van de Vader èn van de Zoon.
Wie Christus loochent
kan God niet vinden;
wie de Zoon belijdt heeft ook de Vader.
Wat u betreft,
zorgt er voor
dat in u levend blijft
wat gij vanaf het begin gehoord hebt;
dan zult gij zelf blijven in de Zoon en ook in de Vader.
En gij kent de belofte
die Hij ons zelf gedaan heeft:
de belofte van eeuwig leven.
Dit met het oog op hen die u willen misleiden.
Wat uzelf aangaat,
de inwijding die gij van Hem ontvangen hebt
blijft u bij,
gij hebt geen andere leraar nodig.
Zijn wijding onderricht u in alles;
ze is waarachtig en zonder bedrog.
Blijft in Hem, zoals zij het leert.
En nu kinderen, blijft in Hem.
Dan zijn wij vol vertrouwen als Hij zal verschijnen,
en hoeven wij bij zijn komst niet beschaamd te zijn.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 98 (97), 1, 2-3ab, 3c-4

R:    Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

Vers voor het Evangelie

Joh. 1, 14 en 12b

Alleluia.
Het Woord is vlees geworden
en heeft onder ons gewoond.
Aan allen die Hem aanvaardden
gaf Hij het vermogen
om kinderen van God te worden.
Alleluia.

Evangelie

Joh. 1, 19-28
Hij die na mij komt was eerder dan ik.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
allen: Lof zij U, Christus.

Dit is het getuigenis van Johannes,
toen de Joden uit Jeruzalem
priesters en levieten naar hem toezonden
om hem te vragen:
“Wie zijt gij!”
Daarop verklaarde hij
zonder enig voorbehoud en met grote stelligheid:
“Ik ben de Messias niet.”
Zij vroegen hem “Wat dan?
Zijt gij Elia?”
Hij zei:
“Dat ben ik niet.”
“Zijt gij de profeet?”
Hij antwoordde:
“Neen.”
Toen zeiden zij hem:
“Wie zijt gij dan?
Wij moeten toch een antwoord geven aan degenen
die ons gestuurd hebben.
Wat zegt gij over uzelf?”
Hij sprak:
“Ik ben, zoals de profeet Jesaja het uitdrukt
de stem van iemand die roept in de woestijn:
Maakt de weg recht voor de Heer!”
De afgezanten waren uit de kring van de Farizeeën.
Zij vroegen hem:
“Wat doopt gij dan
als gij de Messias niet zijt.
noch Elia, noch de profeet?”
Johannes antwoordde hun:
“Ik doop met water
maar onder u staat Hij die gij niet kent,
Hij die na mij komt,
ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken.”
Dit gebeurde te Betanië,
aan de overkant van de Jordaan
waar Johannes aan het dopen was.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Joh 1,14

Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd,
een heerlijkheid zoals de Eniggeborene van de Vader ontvangt,
vol van genade en waarheid.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten