19 maart ✝ H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria

Lezingen
Heilige van de dag

H. Jozef

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1261

Psalmen

1627

Lauden

Hymne

1261

Psalmen

780

KS

1262

Middaggebed

Hymne

762

Psalmen

1213

KS

1264

Vespers

Hymne

1265

Psalmen

1634

KS

1266

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

H. Jozef

bruidegom van de H. Maagd Maria

hoogfeest

Van de heilige Jozef weten we niet meer dan hetgeen het Nieuwe Testament van hem meedeelt, in het zogenaamde kindsheidevangelie. Daaruit kennen wij hem als gewetensvol ten opzichte van haar die hij tot echtgenote heeft gekozen, zich bewust van zijn vaderlijke plicht met betrekking tot Jezus. Daarom kenmerkt het evangelie hem als rechtvaardig of rechtschapen, d.w.z. als trouw in zijn verplichtingen jegens God en de mensen. Terecht wordt zijn gedachtenis in de liturgie eerst en vooral rond het kerstfeest gevierd (zondag na kerstmis: feest van de heilige Familie). De datum 19 maart hangt mogelijk samen met een gedachtenis van de aartsvader Jozef.

 

Openingstekst

Lc. 12, 42

Dit is de trouwe en verstandige dienaar
die de Heer over zijn gezin heeft aangesteld.

Eerste lezing

2 Sam. 7, 4-5a.12-14a.16
God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken (Lc. 1, 32).

Uit het tweede Boek Samuël

In die dagen
werd het woord van de Heer gericht tot de profeet Natan
„Zeg aan mijn dienaar David:
Zo spreekt de Heer:
Als uw dagen voleind zijn
en gij bij uw vaderen rust,
zal Ik de nazaat die gij verwekt,
hoog verheffen en zijn koninklijke macht in stand houden.
Hij zal een huis bouwen ter ere van mijn naam
en Ik zal zijn koninklijke troon
voor altijd in stand houden.
Ik zal hem tot vader zijn en hij zal mijn zoon zijn.
Zo zal uw huis en uw koninklijke macht
altijd stand houden;
uw troon staat vast voor eeuwig.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 89 (88), 2-3.4-5.27 en 29

R:    Zijn nageslacht zal blijven voor altijd.

Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen,
uw trouw verkondigen aan elk geslacht.
Gij hebt gezegd; mijn gunst blijft eeuwig duren,
de hemel is de grondslag van mijn trouw.

Ik heb met David een verbond gesloten,
mijn uitverkoren dienaar met een eed beloofd:
Ik zal uw nageslacht in stand houden voor eeuwig,
in alle tijden blijft uw troon bestaan.

Hij zal mij aanroepen: Gij zijt mijn Vader,
mijn God, de steenrots van mijn heil.
Voor altijd kan hij rekenen op mijn genade,
voor immer blijft mijn bond met hem van kracht.

Tweede lezing

Rom. 4, 13.16-18.22
Tegen alle hoop in heeft hij gehoopt.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

De belofte aan Abraham en zijn nakomelingen
dat zij de wereld zouden erven,
steunt niet op de wet
maar op de gerechtigheid van het geloof.
Daarom hangt het af van het geloof
en dus van de genade
en is de belofte verzekerd voor heel het nageslacht,
niet alleen voor hen die de wet hebben ontvangen
maar voor allen die het geloof navolgen
van ons aller vader Abraham.
Van hem staat immers geschreven
„Ik heb u vader gemaakt van vele volken.”
Hij is dit voor het aanschijn van God,
in wie hij heeft geloofd, die de doden levend maakt
en wat niet bestaat in het aanzijn roept.
Tegen alle hoop in heeft hij gehoopt
en geloofd dat hij vader zou worden van vele volken,
gelijk hem gezegd was
„Zo talrijk zal uw nageslacht zijn.”
Daarom werd het hem als gerechtigheid aangerekend.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

Ps. 84 (83), 5

Gelukkig zij, die wonen in uw huis, o Heer,
die U daar altijd mogen prijzen.

Evangelie

Mt. 1, 16.18-21.24a
Jozef deed zoals de engel van de Heer hem bevolen had.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
allen: Lof zij U, Christus.

Jakob was de vader van Jozef, de man van Maria,
en uit haar werd Jezus geboren, die Christus wordt genoemd.
De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze:
Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef
bleek zij, voordat ze gingen samenwonen,
zwanger van de heilige Geest.
Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was
en haar niet in opspraak wilde brengen,
dacht hij er over
in stilte van haar te scheiden.
Terwijl hij dit overwoog,
verscheen hem in een droom een engel van de Heer
die tot hem sprak
„Jozef, zoon van David,
wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen;
het kind in haar schoot is van de heilige Geest.
Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen,
want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.”
Ontwaakt uit de slaap
deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Mt. 25, 21

Kom, goede en trouwe dienaar: ga binnen in de vreugde van uw Heer.

Een reactie achterlaten