19 juni ✝ Maandag in de elfde week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Romualdus

Evangelielezing

Lezing

Hymne

700

Psalmen

1011

Lauden

Hymne

701

Psalmen

1013

KS

1017

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1018

KS

1021

Vespers

Hymne

703

Psalmen

1021

KS

1024

Completen

Hymne

682

Psalmen

1204

H. Romualdus

abt

gedachtenis*

Romualdus werd tegen het midden van de 10e eeuw in Ravenna geboren. Toen hij zich tot het kluizenaarsleven geroepen voelde, trok hij jarenlang door allerlei streken, op zoek naar eenzame plekken waar hij kleine kloosters bouwde. Heftig was zijn verzet tegen de onstichtelijke levenswijze van de monniken van zijn tijd. Na een hoogstaand religieus leven stierf hij omstreeks het jaar 1027.

 

Openingstekst

Ps. 27 (26), 7 en 9

Heer, luister naar mijn bidden en smeken!
Kom mij te hulp, laat mij niet alleen, verstoot mij toch niet.
God, bij U is mijn heil!

Eerste lezing

II Kor. 6, 1-10
Wij proberen ons te gedragen als dienaars van God.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Als Gods medewerkers sporen wij u aan
zorgt dat ge zijn genade niet tevergeefs ontvangt.
Hij zegt immers:
“Op de gunstige tijd heb Ik u verhoord,
op de dag van het heil ben Ik u te hulp gekomen.”
Nu is er die gunstige tijd,
vandaag is het de dag van het heil.

Wij geven niemand enige aanstoot
om ons ambt niet in opspraak te brengen.
In alle omstandigheden
proberen wij ons te gedragen als dienaars van God
door het standvastig verduren van ontberingen,
nood en ellende:
slagen, gevangenschap, oproer,
oververmoeidheid, gebrek aan slaap, te weinig eten.
Onze aanbeveling is:
zuiverheid, inzicht, geduld, goedheid,
een geest van heiligheid en ongeveinsde liefde,
het woord van de waarheid, de kracht van God zelf.
Wij strijden en verweren ons met geestelijke wapens:
Eer en smaad, lof en laster zijn ons deel
wij zijn de bedriegers die de waarheid spreken,
de onbekenden die iedereen kent;
wij sterven maar blijven leven,
wij worden getuchtigd maar niet terechtgesteld;
wij treuren maar zijn altijd blij;
wij zijn berooid en maken velen rijk,
haveloos, en de wereld is van ons…

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 98 (97), 1, 2-3ab, 3cd-4

R: Zijn weldaden deed de Heer ons kennen.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

Vers voor het Evangelie

Joh. 8, 12

Alleluia.
Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer;
wie Mij volgt zal het licht des levens bezitten.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 5, 38-42
Ik zeg u geen weerstand te bieden aan het onrecht.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Gij hebt gehoord dat er gezegd is Oog om oog, tand om tand.
„Maar Ik zeg u geen weerstand te bieden aan het onrecht,
doch als iemand u op de rechterwang slaat
keert hem dan ook de andere toe.
„En als iemand u voor het gerecht wil dagen
en uw onderkleed afnemen,
laat hem dan ook het bovenkleed.
„En als iemand u vordert één mijl met hem te gaan
gaat er twee met hem.
„Geeft aan wie u vraagt
en wendt u niet af als iemand van u lenen wil.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 27 (26), 4

Eén ding vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen:
dat ik in Gods huis mag wonen zolang ik leef.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten