19 oktober 2022 ✝ Woensdag in de negentwintigste week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Paulus van het Kruis

Evangelielezing

Lezing

Hymne

708

Psalmen

821

Lauden

Hymne

709

Psalmen

824

KS

827

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

828

KS

830

Vespers

Hymne

710

Psalmen

831

KS

834

Completen

Hymne

682

Psalmen

1207

H. Paulus van het Kruis

priester

gedachtenis*

Paulus werd geboren in 1694 te Ovada in Ligurië (Italië). Als jongeman was hij zijn vader behulpzaam in de handel, maar na enige tijd voelde hij zich geroepen tot een hoger levensideaal. Hij deed afstand van zijn bezit, bood zijn diensten aan hulpbehoevenden, armen en zieken aan en wist een aantal volgelingen om zich heen te verzamelen. Na zijn priesterwijding gold zijn inspanning hoe langer hoe meer het eeuwig heil van de mensen. Hij ontplooide een grote apostolische werkzaamheid, stichtte tehuizen en legde zich zware boetedoeningen op. Hij stierf te Rome op 18 oktober 1775.

Openingstekst

Ps. 17 (16), 6 en 8

Heer, ik roep U aan, want bij U vind ik verhoring.
Luister naar mij, hoor wat ik zeg.
Waak over mijn leven, het licht van mijn ogen;
wees mijn toevlucht en mijn beschermer.

Eerste lezing

Ef. 3, 2-12
Het Christusmysterie is nu geopenbaard,
dat de heidenen mede-erfgenamen zijn van de belofte.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,
Gij hebt vernomen
hoe zich de genade Gods heeft verwerkelijkt
die mij met het oog op u gegeven is;
door openbaring is mij de kennis van het geheim meegedeeld
zoals ik het reeds in het kort heb beschreven.
Wanneer gij dit leest,
kunt gij u op grond daarvan een begrip vormen
van mijn inzicht in het Christusmysterie.
Nooit is het onder vroegere geslachten
aan de kinderen der mensen bekend gemaakt,
zoals het nu door de Geest is geopenbaard
aan zijn heilige apostelen en profeten
dat de heidenen in Christus Jezus mede-erfgenamen zijn,
medeleden en mededeelgenoten van de belofte
door middel van het evangelie.
Daarvan ben ik bedienaar geworden
krachtens de gave van Gods genade,
die mij geschonken is door de werking van zijn macht.
Aan mij, de allerminste van alle heiligen,
is de genade gegeven, aan de heidenen
de ondoorgrondelijke rijkdom van de Christus te verkondigen
en de volvoering van het geheim in het licht te stellen.,
Het was van eeuwigheid verborgen in God,
de Schepper van het heelal,
opdat thans aan de heerschappijen en de machten
in de hemelen door middel van de kerk
de veelvoudige wijsheid Gods bekend zou worden.
Zo was zijn eeuwig voornemen
dat Hij uitgevoerd heeft in Christus Jezus, onze Heer.
In Hem hebben wij,
door het geloof in Hem,
vol vertrouwen de vrije toegang tot God.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Jes. 12, 2-3, 4bcd, 5-6

R: Gij zult in vreugde water putten
aan de bronnen van uw redder.

Ja, God is mijn heil, ik verlaat mij op Hem,
ik hoef voor geen onheil te vrezen.

De Heer is mijn sterkte, de Heer geeft mij kracht,
Hij toont zich mijn helper en redder.

Gij zult in vreugde water putten
aan de bronnen van uw redder.

Brengt dank aan de Heer en huldigt zijn Naam,
verkondigt de volken zijn machtige daden,
maakt alom zijn grootheid bekend.

Zingt luid voor de Heer, die wonderen deed,
laat heel de aarde het horen.

Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont,
want Israëls Heilige woont in uw midden.

Vers voor het Evangelie

  1. Ef. 1, 17-18

Alleluia.
De God van onze Heer Jezus Christus
moge ons innerlijk oog verlichten,
om te zien, hoe groot de hoop is
waartoe Hij ons roept.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 12, 39-48
Van ieder aan wie veel is gegeven, zal veel worden geëist.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Begrijpt dit wel:
als de eigenaar van het huis wist op welk uur de dief zou komen,
zou hij in zijn huis niet laten inbreken.
„Weest ook gij bereid,
omdat de Mensenzoon komt
op het uur waarop gij het niet verwacht.”
Petrus vroeg Hem nu:
„Heer, bedoelt Gij deze gelijkenis voor ons of voor iedereen?”
De Heer sprak:
„Wie zou die trouwe en verstandige beheerder wel zijn,
die de heer over zijn dienstvolk zal aanstellen
om hun op de gestelde tijd hun rantsoen koren te geven?
„Gelukkig de knecht
die de heer bij zijn aankomst daarmee bezig vindt.
„Waarlijk, Ik zeg u:
hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit.
„Maar zegt die knecht bij zichzelf
Mijn heer blijft nog wel een poosje weg,
en begint hij de knechten en dienstmeisjes te slaan,
en gaat hij zich te buiten aan spijs en drank,
dan zal de heer van die knecht komen op een dag
dat hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet kent;
hij zal hem met het zwaard straffen
en hij zal hem zo het lot doen ondergaan van de ontrouwen.
„De knecht die de wil van zijn heer kende,
maar geen beschikkingen trof noch handelde volgens diens wil,
zal zwaar getuchtigd worden.
„Wie echter in onwetendheid
dingen heeft gedaan die tuchtiging verdienen,
zal slechts licht gestraft worden.
„Van ieder aan wie veel is gegeven zal veel worden geëist;
en van hem aan wie veel is toevertrouwd
zal des te meer worden gevraagd.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 33 (32),18-19

Gods blik rust op allen die Hem met eerbied dienen,
Hij waakt over hen die op zijn goedheid vertrouwen.
Hij zal hen redden van de dood,
Hij zal hun voedsel geven, als zij honger hebben.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten