18 juni ✝ Elfde zondag door het jaar

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

692

Psalmen

996

Lauden

Hymne

696

Psalmen

999

KS

1002

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1003

KS

1006

Vespers

Hymne

698

Psalmen

1006

KS

1010

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

 

Openingstekst

Ps. 27 (26), 7 en 9

Heer, luister naar mijn bidden en smeken!
Kom mij te hulp, laat mij niet alleen, verstoot mij toch niet.
God, bij U is mijn heil!

Eerste lezing

Ex. 19, 2-6a
Gij zult mijn priesterlijk koninkrijk en mijn heilig volk zijn.

Uit het boek Exodus

In die dagen kwamen de Israëlieten in de Sinaïwoestijn
waar zij dicht bij de berg hun kamp opsloegen.
Mozes ging de berg op, naar God.
Toen hij boven was, sprak de Heer hem daar aan en zei:
„Dit moet gij zeggen tot het huis van Jakob
en doen weten aan de zonen van Israël:
Met eigen ogen hebt gij gezien
hoe Ik ben opgetreden tegen Egypte,
hoe Ik u op arendsvleugelen gedragen
en hier bij Mij gebracht heb.
„Als gij aan mijn woord gehoorzaamt
en mijn verbond onderhoudt,
dan zult ge – hoewel de hele aarde Mij toebehoort –
van alle volken op bijzondere wijze mijn eigendom zijn.
„Gij zult mijn priesterlijk koninkrijk
en mijn heilig volk zijn.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 100 (99), 2, 3, 5

R: Wij zijn Gods kudde en zijn volk.

Juicht voor de Heer, alle landen,
dient met blijdschap de Heer.

Treedt onbezorgd voor zijn Aanschijn;
waarlijk: de Heer is God.

Hij is de Schepper en Meester,
wij zijn kudde en volk.

Zegent zijn Naam en eert Hem,
Hij is ons goed gezind.

Eindeloos is zijn erbarmen,
trouw van geslacht op geslacht.

Tweede lezing

Rom. 5, 6-11
Als wij verzoend zijn met God door de dood van zijn Zoon, des te zekerder zullen wij gered worden door zijn leven.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Christus is voor goddelozen gestorven
op de gestelde tijd,
toen wij zelf nog geheel hulpeloos waren.
Men zal niet licht iemand vinden,
die zijn leven geeft voor een rechtvaardige,
al zou misschien iemand ineen bepaald geval
dit van zich kunnen verkrijgen.
God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor,
dat Christus voor ons is gestorven,
toen wij nog zondaars waren.
Des te zekerder zullen wij,
nu wij eenmaal gerechtvaardigd zijn door zijn bloed,
dank zij Hem ontkomen aan de toorn.
Toen wij vijanden waren,
zijn wij met God verzoend door de dood van zijn Zoon;
des te zekerder zullen wij, eenmaal verzoend,
gered worden door zijn leven.
En dat niet alleen
nu reeds juichen wij in God door Jezus Christus onze Heer,
door wie wij de verzoening hebben ontvangen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

Joh. 17, 17b en a

Alleluia.
Uw woord is waarheid, Heer,
wijd ons U toe in de waarheid.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 9, 36 -10, 8
Hij riep zijn twaalf leerlingen bij zich en zond hen uit.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd werd Jezus bij het zien van de menigte
door medelijden bewogen,
omdat ze afgetobd neerlagen als schapen zonder herder.
Toen sprak Hij tot zijn leerlingen:
„De oogst is wel groot,
maar arbeiders zijn er weinig.
„Vraagt daarom de Heer van de oogst
arbeiders te sturen om te oogsten.”
Hij riep zijn twaalf leerlingen bij zich
en gaf hun de macht
om de onreine geesten uit te drijven
en alle ziekten en kwalen te genezen.
Dit zijn de namen van de twaalf apostelen:
als eerste, Simon die Petrus wordt genoemd, met zijn broer Andreas,
Jakobus, de zoon van Zebedeus, met zijn broer Johannes;
Filippus en Bartolomeüs, Tomas en Matteüs de tollenaar,
Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Taddeüs,
Simon de IJveraar en Judas Iskariot, die Hem verraden heeft.
Deze twaalf zond Jezus uit met de opdracht:
„Begeeft u niet onder de heidenen
en gaat niet binnen in een stad van de Samaritanen;
gij moet veeleer gaan
naar de verloren schapen van het huis van Israël.
„Verkondigt op uw tocht
Het Koninkrijk der hemelen is nabij.
„Geneest zieken, wekt doden op,
reinigt melaatsen en drijft duivels uit.
„Voor niets hebt gij ontvangen,
voor niets moet gij geven.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 27 (26), 4

Eén ding vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen:
dat ik in Gods huis mag wonen zolang ik leef.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten