18 juli ✝ Donderdag in de 15e week door het jaar

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

711

Psalmen

1055

Lauden

Hymne

713

Psalmen

1058

KS

1061

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1062

KS

1065

Vespers

Hymne

714

Psalmen

1066

KS

1069

Completen

Hymne

682

Psalmen

1209

Eerste lezing

Jes. 26, 7-9. 12. 16-19
Wordt wakker en jubelt, gij allen die in het stof ligt bedolven!

Uit de Profeet Jesaja

Heer, het pad van de vrome is recht.
Gij effent de weg voor de rechtvaardige.
Ook wanneer Gij de weg van uw oordelen gaat,
zien wij hoopvol naar U uit;
U te roemen en U te gedenken is het verlangen van ons hart.
Mijn hart verlangt naar U in de nacht
en mijn ziel zoekt U in de morgen.
Wanneer uw oordelen de aarde treffen,
leren de bewoners van de hele wereld wat gerechtigheid is.
Maar geef ons vrede, Heer,
want al wat ons ooit overkwam, hebt Gij ons gedaan.

Gij, Heer, zijt het
die men gaat zoeken in nijpende nood;
de harde verdrukking was een straf, door U
overgezonden.
Als een zwangere vrouw, die in barensnood komt,
die zich wringt en schreeuwt in haar weeën,
zo waren wij, Heer, voor uw aanschijn.
Wij hadden ontvangen, wij kwamen in barensweeën,
maar toen wij baarden, baarden wij wind
en hebben het land geen heil geschonken;
de wereld kreeg er geen bewoners bij.
Maar uw doden zullen weer leven,
uw gevallenen staan weer op!
Wordt wakker en jubelt,
gij allen die in het stof ligt bedolven!
Want uw dauw, Heer, is lichtende dauw
en het land van de schimmen zal baren.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 102 (101), 13, 14, 15, 16-18, 19-21

R: De Heer ziet uit de hemel op aarde neer.

Gij, Heer, Gij blijft door de eeuwen,
uw Naam van geslacht tot geslacht.

Rijs op en wees Sion genadig,
want nu is het tijd om barmhartig te zijn,
ja, nu is het uur gekomen!

Uw dienaren hebben die stenen lief,
met deernis zien zij die puinhopen liggen.

De heidenen zullen uw Naam weer duchten,
de vorsten der aarde uw heerlijkheid, Heer;

wanneer Gij de muren van Sion herbouwt,
wanneer Gij daar weerkeert in volle luister;

wanneer Gij de stem der geplunderden hoort,
hun smeekbeden niet naast U neerlegt.

Stelt dit dan op schrift voor het komend geslacht
en laat onze zonen de Heer ervoor danken.

De Heer ziet omlaag van zijn heilige hoogte,
Hij ziet uit de hemel op aarde neer.

Hij zal het geschrei der gevangenen horen,
verlossen die aan de dood zijn gewijd.

{tweedelezingtitel[1]}

{tweedelezingreferentie[1]}

{tweedelezingtekst[1]}

Vers voor het Evangelie

Ps.119, (118), 135

Alleluia.
Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen, Heer,
laat mij uw beschikkingen zien.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 11, 28-30
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
allen: Lof zij U, Christus.

Op zeker ogenblik nam Jezus het woord en sprak:
„Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt,
en Ik zal u rust en verlichting schenken.
„Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij:
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart;
en gij zult rust vinden voor uw zielen,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.