18 december ✝ Maandag in de derde week van de advent

Lezingen
Heilige van de dag

O Adonai

Evangelielezing

Lezing

Hymne

728

Psalmen

1011

Lauden

Hymne

730

Psalmen

1013

KS

61

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1018

KS

5

Vespers

Hymne

727

Psalmen

1021

KS

62

Completen

Hymne

682

Psalmen

1204

O Adonai

O Adonaï (Heer), Leider van Israëls huis;
Gij zijt aan Mozes verschenen in het brandend braambos
en hebt hem de wet gegeven op de Sinaï.
Kom nu en bevrijd ons met sterke hand.

 

Openingstekst

Christus, onze Koning, zal weldra komen.
Johannes heeft van Hem getuigd: Zie het Lam dat komt!

Eerste lezing

Jer. 23, 5-8
Een wettige afstammeling van David doe Ik opstaan.

Uit de Profeet Jeremia

„Geloof Mij, de tijd komt – zo spreekt de Heer –
dat Ik een wettige afstammeling van David doe opstaan.
Hij zal met bekwaamheid regeren
en het land rechtvaardig en eerlijk besturen.
„Dan wordt Juda bevrijd, leeft Israël veilig.
„Dit is de naam die men hem geeft:
God de Heer, onze gerechtigheid.
„Eens komt de tijd – zo spreekt de Heer –
dat men niet meer zegt:
Zowaar God leeft,
die de Israëlieten uit Egypte heeft geleid,
maar: Zowaar God leeft,
die de nakomelingen van Israël
heeft teruggebracht uit het noorden,
uit alle landen waarheen Hij hen had verdreven.
„Op hun eigen grond zullen zij weer wonen.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 72 (71) 2, 12-13, 18-19

R:    Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien
en welvaart alom tot het einde der maanden.

Mijn God, verleen de koning uw wijsheid,
de koningszoon uw rechtvaardigheid.
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen,
uw armen met billijkheid.

De arme die steun vraagt zal hij bevrijden,
de ongelukkige zonder hulp.
Hij zal zich ontfermen over misdeelden,
de zwakken schenkt hij weer levensmoed.

De Heer zij geprezen, Israëls God,
die wonderen doet als geen ander;
geprezen zijn heilige Naam voor altijd,
zijn glorie vervulle de aarde.

Vers voor het Evangelie

Alleluia.
Leider van het huis Israël:
Mozes hebt Gij op de Sinaï de Wet gegeven;
kom ons met uw sterke arm bevrijden.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 1, 18-24
Geboorte van Jezus uit de maagd Maria,
die verloofd is met Jozef, een afstammeling van David.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
allen: Lof zij U, Christus.

De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze:
Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef
bleek zij, voordat ze gingen samenwonen,
zwanger van de heilige Geest.
Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was
en haar niet in opspraak wilde brengen,
dacht hij er over
in stilte van haar te scheiden.
Terwijl hij dit overwoog,
verscheen hem in een droom een engel van de Heer
die tot hem sprak:
„Jozef, zoon van David,
wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen;
het kind in haar schoot is van de heilige Geest.
„Zij zal een zoon ter wereld brengen
die gij Jezus moet noemen,
want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.”
Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden
wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt:
„Zie, de maagd zal zwanger worden
en een zoon ter wereld brengen,
en men zal Hem de naam Immanuël geven.”
Dat is in vertaling:
God met ons.
Ontwaakt uit de slaap
deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had
en nam zijn vrouw tot zich.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Mt. 1, 23

Men zal Hem de naam Immanuël geven,
dat wil zeggen: God-met-ons.

Een reactie achterlaten