18 oktober ✝ Feest van de heilige evangelist Lucas

Lezingen
Heilige van de dag

H. Lucas evangelist

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1463

Psalmen

1579

Lauden

Hymne

1463

Psalmen

780

KS

1464

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

814

KS

1466

Vespers

Hymne

1463

Psalmen

1587

KS

1467

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

H. Lucas evangelist

feest

Lucas was van heidense afkomst. Na zijn bekering werd hij de metgezel van de apostel Paulus. In overeenstemming met diens prediking schreef hij zijn evangelie. In een ander werk, de Handelingen van de Apostelen, gaf hij een beeld van de kerk in haar beginperiode: hij beschreef daarin de voornaamste gebeurtenissen tot aan Paulus’ eerste verblijf in Rome.

Openingstekst

Jes. 52, 7

Zie de vreugdebode die nadert, die vrede komt melden,
het goede nieuws brengt en het heil aankondigt.

Eerste lezing

2 Tim. 4, 9-17a
Alleen Lucas is bij me.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs

Dierbare,

Doe uw best om spoedig bij mij te komen.
Demas gaf de voorkeur aan de wereld
en heeft mij in de steek gelaten.
Hij is naar Tessaloníca vertrokken,
Crescens naar Galatië,
Titus naar Dalmatië.
Alleen Lucas is bij me.
Ga Marcus halen en neem hem met u mee;
ik kan hem goed gebruiken voor het werk.
Tychikus heb ik naar Éfeze gezonden.
Als gij komt, breng dan de mantel mee
die ik in Troas bij Karpus heb laten liggen,
en ook de boeken, vooral de perkamenten.

Alexander, de koperslager heeft mij veel kwaad berokkend.
De Heer zal hem vergelden naar zijn werken.
Neem ook gij u voor hem in acht
want hij heeft onze woorden heftig bestreden.
Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan,
allen hebben mij in de steek gelaten.
Moge het hun niet worden aangerekend.
Maar de Heer heeft mij terzijde gestaan en mij kracht gegeven
om mijn ambt als prediker van het evangelie
ten einde toe te vervullen,
zodat alle volken ervan horen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 145 (144), 10-11.12-13ab.17-18

R:    De heiligen, Heer, verkondigen uw roem.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

Zij maken uw kracht aan de mensen bekend,
de pracht van uw koninkrijk.
Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen,
uw heerschappij geldt voor ieder geslacht.

De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen,
en heilig in al wat Hij doet.
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept,
voor elk die oprecht tot Hem bidt.

Vers voor het Evangelie

Joh. 5, 16

Alleluia.
Ik heb u uitgekozen
en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan
en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 10, 1-9
De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd wees de Heer tweeënzeventig leerlingen aan
en zond hen twee aan twee voor zich uit
naar alle steden en plaatsen
waarheen Hij zelf van plan was te gaan.
Hij sprak tot hen:
“De oogst is groot
maar arbeiders zijn er weinig.
Vraagt daarom de Heer van de oogst
arbeiders te sturen om te oogsten.
Gaat dan,
maar zie, Ik zend u als lammeren onder de wolven.
Neemt geen beurs mee, geen reiszak,
geen schoeisel en groet niemand onderweg.
In welk huis ge ook binnengaat, laat uw eerste woord zijn:
Vrede aan dit huis!
Woont daar een vredelievend mens
dan zal uw vrede op hem rusten;
zo niet dan zal hij op u terugkeren.
Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden;
want de arbeider is zijn loon waard.
Gaat niet van het ene huis naar het andere;
in elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt,
eet wat u wordt voorgezet,
geneest de zieken die er zijn
en zegt tot hen: Het Rijk Gods is u nabij.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

naar Lc. 10,1.9

De Heer zond zijn leerlingen uit
om in de steden te verkondigen: het Rijk Gods is nabij.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten