18 augustus ✝ Donderdag in de twintigste week door het jaar

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

711

Psalmen

1158

Lauden

Hymne

713

Psalmen

1160

KS

1163

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1164

KS

1166

Vespers

Hymne

714

Psalmen

1167

KS

1170

Completen

Hymne

682

Psalmen

1209

Openingstekst

Ps. 84 (83), 10-11

God, onze beschermer, wend uw blik niet af:
zie om naar uw Gezalfde.
Want één dag in uw huis is beter dan duizend daarbuiten.

Eerste lezing

Ez. 36, 23-28
Ik geef u een nieuw hart en een nieuwe geest in uw binnenste.

Uit de Profeet Ezechiël

Zo spreekt de Heer:
„Ik zal heiligen mijn grote naam
die onder de heidenvolken ontheiligd is,
die tegenover hen door u ontheiligd is.
„Dan zullen de heidenvolken erkennen, dat Ik de Heer ben
– zo spreekt God de Heer -,
wanneer Ik tegenover hen aan u mijn heiligheid bewijzen zal.
„Ik zal u uit de heidenvolken weghalen
en uit alle landen u samenbrengen
en u laten terugkeren naar uw eigen grond.
„Ik zal u met zuiver water besprenkelen
en gij zult rein worden; van al uw onreinheden
en van al uw afgoden zal Ik u reinigen.
„Ik geef u een nieuw hart en een nieuwe geest in uw binnenste:
uw hart van steen haal Ik uit u weg
en Ik geef u een hart van vlees.
„Mijn geest stort Ik in uw binnenste
en Ik bewerk dat gij gaat wandelen naar mijn wetten
en dat gij mijn geboden nauwgezet naleeft.
„Dan zult gij wonen in het land
dat Ik uw vaderen gegeven heb,
en gij zult mijn volk zijn en Ik uw God.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 51 (50), 12-13, 14-15, 18-19

R: Ik zal u met zuiver water besprenkelen
en gij zult rein worden van al uw onreinheden.

Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer een vastberaden geest.

Wil mij niet verstoten van uw Aanschijn,
neem uw heilige Geest niet van mij weg.

Geef mij weer de weelde van uw zegen,
maak mij sterk in edelmoedigheid.

Dan zal ik de dwalenden uw wegen leren,
alle schuldigen terugvoeren tot U.

In geschenken hebt Gij geen behagen,
wat ik U ook bied, Gij wilt het niet.

Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid,
een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af.

Vers voor het Evangelie

I Sam. 3, 9; Joh. 6, 69b

Alleluia.
Spreek, Heer, uw dienaar luistert;
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 22, 1-14
Gaat naar de kruispunten der wegen
en nodigt wie ge er maar vindt tot de bruiloft.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd nam Jezus het woord
en sprak tot de hogepriesters en de oudsten van het volk
in gelijkenissen.
Hij zei:
„Het Rijk der hemelen
gelijkt op een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon.
„Hij stuurde zijn dienaars uit
om allen te roepen die hij tot de bruiloft had uitgenodigd,
maar zij wilden niet komen.
„Daarop zond hij andere dienaars met de opdracht:
Zegt aan de genodigden
Zie ik heb mijn maaltijd klaar,
mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht;
alles staat gereed.
Komt dus naar de bruiloft.
„Maar zonder er zich om te bekommeren gingen zij weg,
de een naar zijn akker
de ander naar zijn zaken.
„De overigen grepen zijn dienaars vast,
mishandelden en doodden hen.
„Nu ontstak de koning in toorn,
stuurde zijn troepen
en liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken.
„Toen sprak hij tot zijn dienaars:
Het bruiloftsmaal staat klaar
maar de genodigden waren het niet waard.
„Gaat dus naar de kruispunten der wegen
en nodigt wie ge er maar vindt tot de bruiloft.
„Zijn dienaars gingen naar de wegen
en brachten allen mee die zij er aantroffen
slechten zowel als goeden,
en de bruiloftszaal liep vol met gasten.
„Toen nu de koning binnenkwam
om de aanliggenden te bezoeken,
merkte hij daar iemand op die niet voor een bruiloft gekleed was.
„En hij sprak tot hem:
Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen
zonder bruiloftskleed?
„Maar de man bleef het antwoord schuldig.
„Toen sprak de koning tot de bedienden:
Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem buiten in de duisternis.
„Daar zal geween zijn en tandengeknars.
„Velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps.130 (129), 7

Bij de Heer is barmhartigheid;
bij Hem is overvloed aan verlossing.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten