18 mei ✝ Woensdag in de vijfde week van Pasen

Lezingen

Heilige van de dag

H. Johannes I

Evangelielezing

Lezing

Hymne

751

Psalmen

821

Lauden

Hymne

752

Psalmen

824

KS

477

Middaggebed

Hymne

764

Psalmen

828

KS

420

Vespers

Hymne

748

Psalmen

831

KS

479

Completen

Hymne

682

Psalmen

1207

H. Johannes I

paus en martelaar

Geboren in Toscane, werd Johannes tot bisschop van de kerk van Rome gekozen in 523. Als legaat van koning Theodorik werd hij naar keizer Justinus te Constantinopel gezonden. Ontevreden over het resultaat van zijn zending, liet Theodorik hem na zijn terugkeer gevangen zetten in Ravenna, waar hij in 526 stierf.

Openingstekst

Ps. 71(70), 8 en 23

Mijn mond zij vol van uw lof om U te bezingen.
Woorden van vreugde komen over mijn lippen als ik U ga prijzen.
Alleluia.

Eerste lezing

Hand. 15, 1-6
Een strijdvraag wordt voorgelegd aan de apostelen en de oudsten in Jeruzalem.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen waren er enige mensen die van Judea waren gekomen
en aan de broeders de leer verkondigden:
“Indien ge u niet naar Mozaïsch gebruik laat besnijden,
kunt ge niet gered worden.”
Toen hierover strijd ontstond
en Paulus en Barnabas
in een felle woordenwisseling met hen raakten,
droeg men Paulus en Barnabas
en enkele andere leden van de gemeente op
met deze strijdvraag
naar de apostelen en oudsten in Jeruzalem te gaan.
Nadat hun door de gemeente uitgeleide was gedaan
reisden zij door Fenicië en Samaria,
waar ze alle broeders grote vreugde bereidden
door te vertellen van de bekering der heidenen.
Bij hun aankomst te Jeruzalem
werden zij ontvangen door de gemeente,
de apostelen en de oudsten,
en zij verhaalden alles
wat God met hun medewerking tot stand had gebracht.
Maar enige gelovigen,
afkomstig uit de partij der Farizeeën
stonden op en verklaarden
dat men hen moest besnijden,
en hun moest opleggen de Wet van Mozes te onderhouden.
De apostelen en de oudsten kwamen dus bijeen
om deze zaak te bezien.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 122 (121), 1-2, 3-4a, 4b-5

R:       Hoe blij was ik, toen men mij riep:
wij trekken naar Gods huis!
of:
Alleluia.

Hoe blij was ik, toen men mij riep:
wij trekken naar Gods huis!
Nu mag mijn voet, Jeruzalem,
uw poorten binnen treden.

Jeruzalem, ommuurde stad,
zo dicht opeen gebouwd
naar u trekken de stammen op,
de stammen van Gods volk.

Zij gaan naar Israëls gebruik
de Naam van God vereren.
Daar staan de zetels van het recht,
de troon van Davids huis.

Vers voor het Evangelie

Joh. 10, 27

Alleluia.
Mijn schapen luisteren naar mijn stem,
zegt de Heer,
en Ik ken ze en ze volgen Mij.
Alleluia.

Evangelie

Joh. 15, 1-8
Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem die draagt veel vrucht.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Ik ben de ware wijnstok
en mijn Vader is de wijnbouwer.
Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt
snijdt Hij af;
en elke die wel vrucht draagt
zuivert Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen.
Gij zijt al rein
dank zij het woord dat Ik tot u gesproken heb.
Blijft in Mij
dan blijf Ik in u.
Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf
maar alleen als zij blijft aan de wijnstok,
zo gij evenmin als gij niet blijft in Mij.
Ik ben de wijnstok, gij de ranken.
Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem die draagt veel vrucht,
want los van Mij kunt gij niets.
Als iemand niet in Mij blijft
wordt hij weggeworpen als de rank en verdort;
men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden.
Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven
vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen.
Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt:
dat gij rijke vruchten draagt;
zo zult gij mijn leerlingen zijn.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

De Heer is verrezen:
zijn licht straalt over ons
die Hij door zijn bloed heeft verlost. Alleluia.

Menu sluiten