17 september ✝ Vierentwintigste zondag door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Robertus Bellarmino

Evangelielezing

Lezing

Hymne

692

Psalmen

1100

Lauden

Hymne

696

Psalmen

1103

KS

1107

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1108

KS

1110

Vespers

Hymne

698

Psalmen

1110

KS

1114

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

H. Robertus Bellarmino

bisschop en kerkleraar

gedachtenis*

Robertus werd in 1542 te Montepulciano in Toscane geboren. Na zijn intrede bij de jezuïeten te Rome en zijn priesterwijding was hij werkzaam als theoloog. Hij onderscheidde zich door zijn godsdienstgesprekken ter verdediging van het geloof. Tevens was hij theologie-professor aan het Collegium Romanum. Als kardinaal-bisschop van Capua was hij de Romeinse congregaties behulpzaam bij de oplossing van vele problemen die destijds werden voorgelegd. Hij stierf in 1621 te Rome.

Openingstekst

naar Sir. 36, 15-16

Geef vrede, Heer, aan wie op U vertrouwen;
toon dat uw profeten de waarheid hebben gesproken.
Verhoor de gebeden van uw dienaar en van uw volk Israël.

Eerste lezing

Sir. 27, 30-28, 7
Vergeef uw naaste zijn onrecht: dan worden, wanneer gij erom bidt, uw eigen zonden kwijtgescholden.

Uit het boek Ecclesiasticus (Jezus Sirach)

Wrok en gramschap zijn iets afschuwelijks,
alleen een zondaar blijft ermee lopen.
Wie wraak neemt, zal de wraak van de Heer voelen:
de Heer zal zijn zonden nooit uit het oog verliezen.
Vergeef uw naaste zijn onrecht:
dan worden, wanneer gij er om bidt,
uw eigen zonden kwijtgescholden.
Kan een mens,
die tegenover een medemens in zijn gramschap volhardt,
bij de Heer zijn heil komen zoeken?
Kan hij, die onverbiddelijk is voor zijn evenmens,
om vergeving bidden voor zijn eigen zonden?
Als iemand, die zelf maar een mens is,
in zijn wrok volhardt,
wie zal dan verzoening bewerken voor zijn zonden?
Denk aan het einde en houd op met haten;
denk aan de ondergang en de dood
en houd u aan de geboden.
Denk aan de geboden
en koester geen wrok tegen uw naaste.
Denk aan het verbond van de Allerhoogste
en vergeef uw naaste zijn dwaling.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 103 (102), 1-2, 3-4, 9-10, 11-12

R: De Heer is barmhartig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet!

Hij is het die u uw schulden vergeeft,
die u geneest van uw kwalen.

Hij is het die u van de ondergang redt,
die u omringt met zijn gunst en erbarmen.

Hij blijft niet voortdurend verwijten maken,
Hij is niet voor eeuwig vertoornd.

Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen,
vergeldt ons niet onze schuld.

Zo wijd als de hemel de aarde omspant,
zo alomvattend is zijn erbarmen.

Zo ver als de afstand van oost tot west,
zo ver verdrijft Hij van ons de zonde.

Tweede lezing

Rom. 14, 7-9
Of wij leven of sterven, de Heer behoren wij toe.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen,
niemand sterft voor zichzelf alleen.
Zolang wij leven, leven wij voor de Heer,
en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer
of wij leven of sterven, Hem behoren wij toe.
Daarvoor is Christus gestorven en weer levend geworden
om Heer te zijn over doden en levenden.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

Joh. 13, 34

Alleluia.
Een nieuw gebod geef Ik u, zegt de Heer:
gij moet elkaar liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 18, 21-35
Neen, ik zeg u, vergeef niet tot zevenmaal toe maar tot zeventig maal zevenmaal.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak:
„Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet,
hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven?
„Tot zevenmaal toe?”
Jezus antwoordde hem:
„Neen, zeg Ik u, niet tot zevenmaal toe
maar tot zeventig maal zevenmaal.
„Daarom gelijkt het Rijk der hemelen op een koning
die rekening en verantwoording wilde vragen
aan zijn dienaren.
„Toen hij hiermee begon,
bracht men iemand bij hem
die tienduizend talenten schuldig was.
„Daar hij niets had om te betalen,
gaf de heer het bevel hem te verkopen
met vrouw en kinderen en al wat hij bezat
om zo de schuld te vereffenen.
„Maar de dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte:
Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen.
„De heer kreeg medelijden met die dienaar,
liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt.
„Maar toen die dienaar buiten kwam,
trof hij daar een andere dienaar
die hem honderd denariën schuldig was;
hij greep hem bij de keel en zei:
Betaal wat je schuldig bent.
„De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte:
Heb geduld met mij en ik zal u betalen.
„Maar hij weigerde
en liet hem zelfs in de gevangenis zetten,
totdat hij zijn schuld betaald zou hebben.
„Toen nu de overige dienaars zagen wat er gebeurd was,
waren zij diep verontwaardigd
en gingen hun heer alles vertellen.
„Daarop liet de heer de dienaar roepen en sprak:
Jij, lelijke knecht, heel die schuld heb ik je kwijtgescholden,
omdat je mij erom gesmeekt hebt.
„Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben
met je mededienaar,
zoals ik met jou medelijden heb gehad?
„En in toorn ontstoken,
leverde zijn heer hem over aan de beulen,
totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben.
„Zo zal ook mijn hemelse Vader met ieder van u handelen
die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 36 (35), 8

Hoe kostbaar is uw liefde, Heer!
Bij U vindt iedere mens bescherming.

Een reactie achterlaten