17 maart ✝ Vijfde zondag in de veertigdagentijd

Lezingen
Heilige van de dag

H. Patricius

Evangelielezing

Lezing

Hymne

742

Psalmen

776

Lauden

Hymne

742

Psalmen

779

KS

275

Middaggebed

Hymne

762

Psalmen

784

KS

276

Vespers

Hymne

740

Psalmen

277

KS

791

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

H. Patricius

bisschop

Omstreeks 385 in Groot-Brittannië geboren, werd Patrick als jongeman gevangen naar Ierland weggevoerd en daar als schaapherder tewerkgesteld. Toen hij zijn vrijheid herkregen had, vroeg hij opname in de geestelijke stand. Later wijdde hij zich als bisschop van Ierland geheel aan de verkondiging van het evangelie onder de heidense bevolking en bekeerde hij velen tot het christendom. Hij legde er tevens de grondslag voor de kerkelijke organisatie. Hij stierf in 461 bij de plaats Down.

 

Openingstekst

Ps. 43 (42),1-2

God, schaf mij recht;
kom voor mij op bij mensen zonder mededogen.
Verlos mij van de man vol valsheid en bedrog,
want Gij zijt mijn God en mijn sterkte.

Eerste lezing

Jer., 31, 31-34
Ik zal een nieuw verbond sluiten en aan hun zonden niet meer denken.

Uit de Profeet Jeremia

Er komt een tijd
– godsspraak van de Heer –
dat ik met Israël een nieuw verbond sluit.
Geen verbond zoals ik met hun voorvaderen gesloten heb,
toen ik hen bij de hand heb genomen
om hen uit Egypte te leiden.
Want dat verbond hebben zij verbroken,
ofschoon ik hun meester was
– godsspraak van de Heer –.
Dit is het nieuwe verbond
dat ik in de toekomst met Israël sluit:
Ik leg mijn wet in hun binnenste,
ik grif ze in hun hart. Ik zal hun God zijn
en zij zullen mijn volk zijn.
Dan hoeft niemand een ander nog voor te houden:
Leer de Heer kennen.
Want iedereen, groot en klein kent mij dan
– godsspraak van de Heer –.
Dan vergeef ik hun misstappen,
ik denk niet meer aan hun zonden.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 51 (50), 3-4, 12-13, 14-15

R:    Schep in mij een zuiver hart, mijn God.

God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid,
delg mijn zondigheid in uw erbarmen.

Was mijn schuld volkomen van mij af,
reinig mij van al mijn zonden.

Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer een vastberaden geest.

Wil mij niet verstoten van uw Aanschijn,
neem uw heilige Geest niet van mij weg.

Geef mij weer de weelde van uw zegen,
maak mij sterk in edelmoedigheid.

Dan zal ik de dwalenden uw wegen leren,
alle schuldigen terugvoeren tot U.

Tweede lezing

Hebr., 5, 7-9
Christus heeft gehoorzaamheid geleerd en is oorzaak geworden van eeuwig heil.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
In de dagen van het sterfelijk leven
heeft Christus onder luid geroep en geween gebeden
en smekingen opgedragen aan God die Hem uit de dood kon redden.
Om zijn vroomheid is Hij verhoord:
hoewel Hij Gods Zoon was
heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd;
en toen Hij het einde had bereikt
is Hij voor allen die Hem gehoorzamen
oorzaak geworden van eeuwig heil.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

Joh., 12, 26

Wil iemand Mij dienen dan moet hij Mij volgen, zegt de Heer,
waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn.

Evangelie

Joh., 12, 20-33
Als de graankorrel in de aarde sterft brengt hij veel vrucht voort.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
allen: Lof zij U, Christus.

Onder degenen
die bij gelegenheid van het feest optrokken ter aanbidding
waren ook enige Grieken.
Deze nu klampten Filippus van Betsaïda in Galilea aan
en vroegen hem:
„Heer, wij zouden Jezus graag spreken.”
Filippus ging het aan Andreas vertellen
en tenslotte brachten Andreas en Filippus
de boodschap aan Jezus over.
Jezus echter antwoordde hun:
„Het uur is gekomen,
dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt.
„Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
als de graankorrel niet in de aarde valt blijft hij alleen;
maar als hij sterft
brengt hij veel vrucht voort.
„Wie zijn leven bemint verliest het;
maar wie zijn leven in deze wereld haat
zal het ten eeuwigen leven bewaren.
„Wil iemand Mij dienen dan moet hij Mij volgen;
waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn.
„Als iemand Mij dient zal de Vader hem eren.”
„Nu is mijn ziel ontroerd.
„Wat moet Ik zeggen?
„Vader, red Mij uit dit uur?
„Maar daarom juist ben Ik tot dit uur gekomen.
„Vader, verheerlijk uw Naam.”
Toen kwam er een stem vanuit de hemel:
„Ik heb Hem verheerlijkt
en zal Hem wederom verheerlijken.”
Het volk dat er bij stond te luisteren
zei dat het gedonderd had.
Anderen zeiden:
„Een engel heeft tot Hem gesproken.”
Maar Jezus sprak:
„Niet om Mij was die stem maar om u.
„Nu heeft er een oordeel over de wereld plaats,
nu zal de vorst dezer wereld worden buitengeworpen;
en wanneer Ik van de aarde zal zijn omhooggeheven
zal Ik allen tot Mij trekken.”
Hiermee duidde Hij aan
welke dood Hij zou sterven.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Joh.12, 24-25

Dit zegt de Heer:
Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft,
blijft hij alleen;
maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort.

Een reactie achterlaten