17 juli ✝ Woensdag in de 15e week door het jaar

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

708

Psalmen

1040

Lauden

Hymne

709

Psalmen

1043

KS

1046

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1047

KS

{mks[1]}

Vespers

Hymne

710

Psalmen

1051

KS

1053

Completen

Hymne

682

Psalmen

1207

 

Eerste lezing

Jes. 10, 5-7. 13-16
Gaat de bijl het soms opnemen tegen de man die ermee hakt?

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer:
„Assur is de roede van mijn toorn,
de stok, die door mijn verbolgenheid gehanteerd wordt!
„Ik zend hem uit tegen een trouweloos volk;
Ik laat hem oprukken
tegen het volk waarop Ik vertoornd ben,
om daar te plunderen en te roven
en om dat volk te vertrappen als de modder op de straten.
„Assur zelf echter bedoelt het niet zo,
hij ziet het niet zo in zijn hart
zijn hart is alleen maar gebrand op vernielen,
op het verdelgen van veel volkeren,
want hij heeft gezegd
Door mijn eigen kracht heb ik dat gedaan
en door mijn eigen inzicht,
want ik weet wel wat ik doe.
„Ik heb de grenzen van de volkeren verschoven
en hun schatten geroofd.
„Ik heb als een machtige held
de hooggezetenen doen tuimelen.
„Naar de rijkdom van de volkeren heeft mijn hand gegrepen
als naar een vogelnest
en ik heb de hele aarde gepakt,
zoals men in de steek gelaten eieren pakt:
niemand verroerde een vleugel,
deed zijn snavel open of piepte!
„Want – zo luidt de godsspraak –
gaat de bijl het soms opnemen
tegen de man die ermee hakt?
„Of zal de zaag zich iets verbeelden
tegen degene die haar hanteert?
„Het zou zijn
alsof een staf zwaaide met degene die hem pakt,
alsof een stok iemand optilde
die niet van hout is!
„Daarom zal de Heer, de Heer van de hemelse machten,
Assurs koning de tering in zijn vet zenden
en zal er onder zijn heerlijkheid
een vuur ontbranden, een laaiende vlam.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 94 (93), 5-6, 7-8, 9-10, 14-15

R: Nooit zal de Heer zijn volk verstoten.

Verwaanden vertrappen uw volk, Heer,
uw erfdeel wordt deerlijk mishandeld.

Vreemden en weduwen slaan zij neer,
wezen brengen zij om.

Zij zeggen: de Heer ziet het toch niet,
Hij merkt het niet eens, Jakobs God.

Gebruikt uw verstand, kortzichtige mensen,
gij dwazen, wanneer wordt ge wijs?

Zou Hij die ons oren gaf zelf niet horen,
zou Hij die het oog maakte zelf niet zien?

Die volken terecht wijst, zou Hij niet straffen,
zou Hij niets weten, die ons onderwijst?

Nooit zal de Heer zijn volk verstoten,
zijn erfdeel geeft Hij niet op.

Eens zullen de rechters rechtvaardig beslissen
en alle rechtvaardigen vallen het bij.

Vers voor het Evangelie

Ps. 119 (118), 88

Alleluia.
Wees mij barmhartig en laat mij leven, Heer,
dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 11, 25-27
Deze dingen hebt Gij, Vader,verborgen gehouden voor wijzen en verstandigen,
maar geopenbaard aan kinderen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
allen: Lof zij U, Christus.

Op zeker ogenblik nam Jezus het woord en sprak:
„Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen
verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen,
maar ze hebt geopenbaard aan kinderen.
„Ja Vader, zo heeft het U behaagd.
„Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven.
„Niemand kent de Zoon tenzij de Vader,
en niemand kent de Vader tenzij de Zoon
en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.