17 februari ✝ Zaterdag na aswoensdag

Lezingen
Heilige van de dag

Zeven HH. Stichters van de Servietenorde

Evangelielezing

Lezing

Hymne

742

Psalmen

1188

Lauden

Hymne

742

Psalmen

1193

KS

199

Middaggebed

Hymne

762

Psalmen

1197

KS

221

Vespers

Hymne

740

Psalmen

771

KS

200

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

Zeven HH. Stichters van de Servietenorde

gedachtenis*

De zeven mannen die vereerd worden als stichters van de servieten, waren oorspronkelijk kluizenaars die op een berg nabij Florence woonden en zich onderscheidden door hun liefde tot Maria. Al predikend trokken zij later door heel Toscane en legden zij de grondslagen van de orde der dienaren van de heilige maagd Maria, die in 1304 door de heilige Stoel werd goedgekeurd. Omdat 17 februari 1310 geldt als de sterfdatum van één hunner, Alexius Falconieri, worden zij allen vandaag herdacht.

 

Openingstekst

Ps. 69 (68),17

Verhoor ons, Heer, want mild is uw ontferming;
Heer, sta ons bij met uw grote barmhartigheid.

Eerste lezing

Jes. 58, 9b-14
Wanneer gij niet langer uw voordeel najaagt, zult gij vreugde vinden in de Heer.

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt God de Heer:
„Wanneer gij uit uw midden de onderdrukking verwijdert
en de dreigende vingers en de kwaadsprekerij,
wanneer gij uw hart voor de hongerige opent
en de mistroostige verzadigt,
dan straalt uw licht in de duisternis,
dan wordt uw nacht als de middag.
Dan zal de Heer u blijven geleiden;
Hij zal u in dorre streken verzadigen
en aan uw gebeente zal Hij kracht geven.
Als een gesproeide tuin zult gij dan worden,
als een bron, waarvan het water nooit wegblijft.
Dan bouwt gij de oude ruïnes weer op
en herstelt gij de fundamenten van vroeger.
‘De bressendichter’ zal men u noemen,
‘degene die weer leven brengt in de straten’.
Wanneer gij op de sabbat geen reis meer onderneemt
en op mijn heilige berg
niet langer uw voordeel najaagt,
wanneer gij de sabbat uw vreugde noemt
en de heilige dag van de Heer eerbiedigt,
wanneer gij die dag in ere houdt
door niet uw zaken na te gaan
en niet uw voordeel te zoeken
en geen handel te drijven,
dan zult gij vreugde vinden in de Heer;
dan voer Ik u alle bergen van de aarde over
en laat Ik u genieten
van het erfdeel van Jakob, uw vader.”
Waarlijk, door de mond van de Heer
is dit woord gesproken!

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 86 (85), 1-2, 3-4, 5-6

R:    Leer mij uw weg, Heer, om die trouw te volgen.

Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren,
ik ben ongelukkig en arm.
Bescherm mij, want U ben ik toegewijd,
draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op U.

Mijn God zijt Gij toch, heb erbarmen met mij,
voortdurend roep ik tot U.
Verblijd het hart van uw dienaar, Heer,
ik richt mij tot U vol vertrouwen.

Gij zijt immers goed en genadig, Heer,
barmhartig voor elk die U aanroept.
Luister dan, Heer, naar mijn bidden,
geef acht op mijn smekende stem.

Vers voor het Evangelie

Ez. 18, 31

Werpt alle overtredingen, die gij begaan hebt,
van u weg, zegt de Heer,
en vernieuwt uw hart en uw geest.

Evangelie

Lc. 5, 27-32
Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, opdat ze zich bekeren.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd,
bij het tolhuis gekomen, richtte Jezus zijn blik
op een tollenaar die daar zat,
een zekere Levi.
Hij zei tot hem:
„Volg Mij.”
De man stond op, liet alles achter en volgde Hem.
Levi nu bood Hem in zijn huis een groot feestmaal aan,
waarbij onder anderen talrijke tollenaars met hen aanlagen.
De Farizeeën,
met name de schriftgeleerden onder hen,
morden daarover tegen zijn leerlingen:
„Waarom
– zeiden ze –
eet en drinkt gij met tollenaars en zondaars?”
Maar Jezus nam het woord en sprak:
„Niet de gezonden hebben een dokter nodig maar de zieken.
Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen
maar zondaars,
opdat ze zich bekeren.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Mt. 9, 13

Dit zegt de Heer: Ik wil liever barmhartigheid dan offers;
Ik ben niet gekomen
om rechtvaardigen te roepen maar zondaars.

Een reactie achterlaten