17 december ✝ Derde zondag van de advent

Lezingen
Heilige van de dag

O Sapientia

Evangelielezing

Lezing

Hymne

728

Psalmen

996

Lauden

Hymne

730

Psalmen

999

KS

41

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1003

KS

5

Vespers

Hymne

727

Psalmen

1006

KS

42

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

O Sapientia

O Wijsheid, voortgekomen uit de mond van de Allerhoogste;
Gij doordringt alle dingen met mildheid en kracht.
Kom nu en wijs ons uw wegen.

Openingstekst

Fil. 4, 4-5

Verheugt u in de Heer te allen tijde!
Nog eens: verheugt u! De Heer is nabij.

Eerste lezing

Jes., 61, 1-2a, 10-11
Ik wil juichen en jubelen in de Heer.

Uit de Profeet Jesaja

De geest van de Heer God rust op Mij;
Hij heeft Mij gezalfd
om aan de armen de blijde boodschap te brengen.
Hij heeft Mij gezonden
om te genezen allen wier hart gebroken is,
om de gevangenen vrijlating te melden,
aan wie opgesloten, zijn vrijheid;
Om aan te kondigen het genadejaar van de Heer.
Ik wil jubelen en juichen in de Heer,
Mijn ziel wil zich verheugen in mijn God,
Want Hij heeft Mij bekleed met het kleed des heils
en Mij de mantel der gerechtigheid omgehangen,
als een bruidegom die zich het hoofd feestelijk omhult
of als een bruid die zich met haar sieraden tooit.
Want zoals de aarde haar vruchten voortbrengt
en zoals een tuin het zaad laat rijpen.
zo laat de Heer de gerechtigheid ontluiken
en zijn glorie voor het oog der volken.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Lc., 1, 46-48, 49-50, 53-54

R:    Hoog verheft nu mijn ziel de Heer.

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.

Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is zijn Naam!

Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.

Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met ledige handen.

Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,
zijn milde erbarming indachtig.

Tweede lezing

1 Tess., 5, 16-24
Uw geest, uw ziel en lichaam moge ongerept bewaard zijn bij de komst
van onze Heer Jezus Christus.

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,
Weest altijd blij.
Bidt zonder ophouden.
Dankt God voor alles.
Dit is het wat God van u verlangt in Christus Jezus.
Blust de Geest niet uit:
kleineert de profetische gaven niet,
keurt alles, behoudt het goede.
Houdt u verre van alle soort van kwaad.
De God van de vrede,
Hij moge u heiligen, geheel en al.
Heel uw wezen: geest, ziel en lichaam
moge ongerept bewaard zijn
bij de komst van onze Heer Jezus Christus.
Die u roept is getrouw:
Hij zal zijn woord gestand doen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

Jes., 61, 1 (zie Lc., 4, 18)

Alleluia.
De geest des Heren is over mij gekomen;
Hij heeft mij gezonden om aan armen
de Blijde Boodschap te brengen.
Alleluia.

Evangelie

Joh., 1, 6-8, 19-28
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
allen: Lof zij U, Christus.

Er trad een mens op, een gezondene van God;
zijn naam was Johannes.
Deze kwam tot getuigenis,
om te getuigen van het Licht
opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
Niet hij was het Licht
maar hij moest getuigen van het Licht.
Dit dan is het getuigenis van Johannes,
toen de Joden uit Jeruzalem
priesters en levieten naar hem toezonden
om hem te vragen:
„Wie zijt gij?”
Daarop verklaarde hij
zonder enig voorbehoud en met grote stelligheid:
„Ik ben de Messias niet.”
Zij vroegen hem: „Wat dan?
Zijt gij Elia?”
Hij zei:
„Dat ben ik niet.”
„Zijt gij de profeet?”
Hij antwoordde: „Neen.”
Toen zeiden zij hem:
„Wie zijt gij dan?
„Wij moeten toch een antwoord geven
aan degenen die ons gestuurd hebben.
„Wat zegt gij over uzelf?”
Hij sprak:
„Ik ben, zoals de profeet Jesaja het uitdrukt,
de stem van iemand die roept in de woestijn:
Maakt de weg recht voor de Heer!”
De afgezanten waren uit de kring van de Farizeeën.
Zij vroegen hem:
„Wat doopt gij dan
als gij de Messias niet zijt,
noch Elia, noch de profeet?”
Johannes antwoordde hun:
„Ik doop met water
maar onder u staat Hij die gij niet kent,
Hij die na mij komt,
ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken.”
Dit gebeurde te Betanië,
aan de overkant van de Jordaan
waar Johannes aan het dopen was.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

naar Jes. 35, 4

Zegt tot allen die de moed verloren hebben:
Vat moed en vreest niet; onze God komt: Hij zal ons redden!

Een reactie achterlaten