17 november ✝ Donderdag in de drieëndertigste week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Elisabeth van Hongarije

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1668

Psalmen

835

Lauden

Hymne

1668

Psalmen

838

KS

1669

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

842

KS

845

Vespers

Hymne

1672

Psalmen

845

KS

1673

Completen

Hymne

682

Psalmen

1209

H. Elisabeth van Hongarije

gedachtenis

Elisabeth, dochter van koning Andreas van Hongarije, werd in 1207 geboren. Op jeugdige leeftijd ten huwelijk geschonken aan de landgraaf van Thuringen, Lodewijk, werd zij moeder van drie kinderen. In haar godsdienstig leven legde zij zich bijzonder toe op de beschouwing. Na de dood van haar man voelde zij zich geroepen tot het armoede-ideaal en richtte zij een ziekenhuis op, waarin zij zelf de zieken verzorgde. Zij stierf te Marburg in 1231.

Openingstekst

naar Ps. 24 (23), 5-6

Dit zijn de heiligen die om hun gerichtheid op de Heer
Gods zegen hebben ontvangen
en genade hebben gevonden bij God, hun Verlosser.

Eerste lezing

Apok. 5, 1-10
Het Lam is geslacht en het heeft ons gekocht met zijn bloed uit elke stam.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes

Ik, Johannes, zag in de rechterhand van Hem
die op de troon is gezeten, een boekrol,
beschreven van binnen en van buiten
en verzegeld met zeven zegels.
En ik zag een machtige engel die riep met luide stem:
„Wie is waardig het boek te openen en zijn zegels te verbreken?”
Maar niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde
was bij machte het boek te openen en te lezen.
En ik weende zeer
omdat niemand waardig werd bevonden
het boek te openen en te lezen.
Toen zei een van de oudsten tot mij:
„Ween niet.
„De Leeuw uit de stam Juda, de Wortel van David,
Hij heeft overwonnen
Hij zal het boek openen en de zeven zegels verbreken.”
Toen zag ik
tussen de troon met de vier dieren en de kring van de oudsten
een Lam staan, als geslacht,
met zeven horens en zeven ogen –
dit zijn de zeven geesten Gods, uitgezonden over heel de aarde.
Hij kwam naderbij
en nam het boek
uit de rechterhand van Hem die op de troon is gezeten.
En toen Hij het boek genomen had,
vielen de vier dieren neer voor het Lam;
en ook de vierentwintig oudsten,
elk met een citer in de hand
en met gouden schalen vol reukwerk
– dat zijn de gebeden van de heiligen.
En zij zongen een nieuw lied:
„Waardig zijt Gij
het boek te nemen en zijn zegels te openen;
want Gij zijt geslacht
en Gij hebt hen gekocht voor God met uw bloed
uit elke stam en taal en volk en natie.
„En Gij hebt hen voor onze God gemaakt
tot een koninkrijk van priesters,
en zij zullen heersen op de aarde.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 149, 1-2, 3-4, 5-6a, 9b

R: Gij hebt hen voor onze God gemaakt
tot een koninkrijk van priesters. (Apok. 5, 10)
of: Alleluia.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zijn lof weerklinke te midden der zijnen.

Israël juiche zijn Schepper toe,,
laat Sions zonen hun koning begroeten.

Looft zijn Naam in een heilige dans,
bespeelt voor Hem harp en citer.

Want onze Heer, die zijn volk bemint,
omkranst de verdrukte met zegekransen.

Jubelt dus, heiligen, om uw triomf,
viert feest in uw legerplaatsen;

gaat met het lied van God in uw mond,
een taak die zijn vromen tot eer strekt.

Vers voor het Evangelie

Ps. 27 (26), 11

Alleluia.
Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand,
leid mij langs effen paden.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 19, 41-44
Mocht ook gij op deze dag inzien wat u tot vrede strekt!

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd, toen Jezus Jeruzalem naderde
liet Hij zijn blik over de stad gaan
en Hij weende over haar terwijl Hij zei:
„Mocht ook gij op deze dag inzien wat u tot vrede strekt!
„Maar nu is dat voor uw ogen verborgen.
„Er zullen dagen over u komen
dat uw vijanden een wal tegen u opwerpen,
u omsingelen en u van alle kanten insluiten;
zij zullen u, met uw kinderen die in u wonen,
neersmakken en zij zullen in u geen steen op de andere laten,
omdat gij de tijd niet hebt erkend
waarin barmhartig op u werd neergezien.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 34 (33), 9

Proeft en beseft de goedheid van God:
gelukkig is hij die vertrouwt op de Heer.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten