17 oktober✝ Maandag in de negentwintigste week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Ignatius van Antiochië

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1609

Psalmen

792

Lauden

Hymne

1613

Psalmen

794

KS

1614

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

798

KS

1617

Vespers

Hymne

1618

Psalmen

802

KS

1621

Completen

Hymne

682

Psalmen

1204

H. Ignatius van Antiochië

bisschop en kerkleraar

gedachtenis

Als opvolger van de apostel Petrus stond Ignatius aan het hoofd van de kerk van Antiochië. Ter dood veroordeeld, werd hij naar Rome gevoerd om voor de wilde dieren geworpen te worden. Zo werd zijn getuigenis voor Christus onder keizer Trajanus in het jaar 107 met de marteldood bekroond. Tijdens zijn overtocht naar Rome schreef hij zeven brieven, gericht aan verschillende kerken. Daarin komen zijn wijsheid en kennis tot uitdrukking, als hij uitweidt over de persoon van Christus, de hiërarchie van de kerk en het christelijk levenspatroon. Reeds in de vierde eeuw werd hij te Antiochië op 17 oktober herdacht.

Openingstekst

Gal. 2,19-20

Met Christus ben ik gekruisigd.
Ikzelf leef niet meer: Christus leeft in mij. I
k leef in het geloof aan de Zoon van God,
die mij heeft liefgehad
en zichzelf voor mij heeft overgeleverd.

Eerste lezing

Ef. 2, 1-10
God heeft ons samen met Christus Jezus doen opstaan en zetelen in de hemelen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,
Gij waart dood door uw afdwalingen en uw zonden
waarin gij eertijds hebt geleefd volgens de god van deze wereld,
de heerser over het machtsgebied van de lucht,
de geest die nog altijd aan het werk is onder de weerspannigen.
Trouwens, ook wij allen, zonder uitzondering
hebben vroeger tot hen behoord,
toen wij ons leven lieten beheersen door zondige begeerten
en deden
wat onze zelfzucht en onze boze neigingen van ons wilden.
Uit onszelf waren wij een voorwerp van Gods toorn,
evenzeer als de anderen.
Maar God die rijk is aan erbarming,
heeft wegens de grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad,
ons met Christus ten leven gewekt
hoewel wij dood waren door onze zonden;
aan zijn genade dankt gij uw redding.
Hij heeft ons samen met Hem doen opstaan
en zetelen in de hemelen, in Christus Jezus,
om de naderbij komende Eeuwen
de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen
door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus.
Ja, aan die genade dankt gij uw heil, door het geloof;
niet aan uzelf: Gods gave is het;
niet aan uw prestaties, niemand mag zich verhovaardigen.
Gods werk zijn wij,
geschapen in Christus Jezus
om in ons leven de goede daden te realiseren
die God voor ons al bereid heeft.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 100 (99), 2, 3, 4, 5

R: Wij zijn de kudde van de Heer, zijn volk.

Juicht voor de Heer, alle landen,
dient met blijdschap de Heer.

Treedt onbezorgd voor zijn Aanschijn;
waarlijk, de Heer is God.

Hij is de Schepper en Meester,
wij zijn kudde, zijn volk.

Trekt met een lied door zijn poorten,
komt in zijn voorhof met zang.

Zegent zijn Naam en eert Hem,
Hij is ons goed gezind.

Eindeloos is zijn erbarmen,
trouw van geslacht op geslacht.

Vers voor het Evangelie

  1. Hand. 16, 14b

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 12, 13-21
Geen enkel bezit kan uw leven veilig stellen.
Al uw voorzieningen, voor wie zijn die dan?

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei iemand uit het volk tegen Jezus:
„Meester, zeg aan mijn broer dat hij de erfenis met mij deelt.”
Maar Jezus antwoordde hem:
„Man, wie heeft Mij over u tot rechter of verdeler aangesteld?”
En Hij sprak tot hem:
„Pas op en wacht u voor alle hebzucht!
„Want geen enkel bezit,
– al is dit nog zo overvloedig –
kan uw leven veilig stellen.”
Hij vertelde hun de volgende gelijkenis:
„Het land van een rijk man had een grote oogst opgeleverd.
„Daarom overlegde deze bij zichzelf
Wat moet ik doen?
„Ik heb geen ruimte om mijn oogst te bergen.
„En hij zei:
Dit ga ik doen
ik breek mijn schuren af en bouw grotere
daarin zal ik dan heel mijn rijkdom aan koren bergen.
„Dan zal ik tot mijzelf zeggen:
Man, je hebt een grote rijkdom liggen, voor lange jaren;
rust nu uit,
eet en drink en geniet ervan!
„Maar God sprak tot hem Dwaas!
„Nog deze nacht komt men je leven van je opeisen;
en al die voorzieningen die je getroffen hebt,
voor wie zijn die dan?
„Zo gaat het met iemand die schatten vergaart voor zichzelf.
maar niet rijk is bij God”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ik ben tarwe van Christus:
ik wil gemalen worden tussen de tanden van de wilde dieren
om zuiver brood te worden.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten