17 juli ✝ Zaterdag in de vijftiende week door het jaar

Lezingen

Heilige van de dag

H. Fredegandus

Evangelielezing

Lezing

Hymne

720

Psalmen

1085

Lauden

Hymne

721

Psalmen

1088

KS

1091

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1092

KS

1095

Vespers

Hymne

691

Psalmen

1096

KS

1098

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

H. Fredegandus

abt

Een oude hagiografische traditie eert Fredegandus, patroonheilige van Deurne – Antwerpen, als een geloofsprediker die, in het spoor van de heilige Eligius en de heilige Amandus, op het einde van de 8e eeuw in het gebied van Antwerpen de kerstening bevorderd en door een eerste kloosterstichting bevestigd zou hebben. Volgens het oude verhaal werd dat munster verwoest bij de inval van de Noormannen te Antwerpen in het jaar 836. De relieken van de heilige waren tijdig in veiligheid gebracht. Pas in het begin van de 16e eeuw zou de devotie tot de ‘heilige Belijder’ krachtig gaan opbloeien en werd abt Fredegandus als bijzondere beschermheilige van de parochie en gemeente Deurne aangeroepen en vereerd.

eerste lezing: Ex. 12, 37-42

De Heer waakte die nacht
om de Israëlieten uit Egypte weg te voeren.

Uit het Boek Exodus.
In die dagen vertrokken de Israëlieten
vanuit Ramses in de richting Sukkot,
en het aantal mannen die zelf liepen
– de kinderen dus niet meegerekend –
bedroeg ongeveer zeshonderdduizend.
Ook veel vreemdelingen trokken met hen mee
en dan nog grote kudden kleinvee en runderen.
Zij bakten ongezuurde koeken van het deeg,
dat ze meegenomen hadden uit Egypte;
dit was nog niet gezuurd.
Zij waren immers uit Egypte weggejaagd,
zonder dat hun respijt werd gelaten en zelfs
zonder dat ze voor proviand hadden kunnen zorgen.
Het verblijf van de Israëlieten in Egypte
had vierhonderddertig jaar geduurd.
Juist op de dag dat deze vierhonderddertig jaar verstreken waren,
trokken al de legerscharen van de Heer weg uit Egypte.
De Heer waakte die nacht om hen uit Egypte weg te voeren.
Daarom waken alle Israëlieten deze nacht voor de Heer,
al hun geslachten door.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 136 (135), 1, 23-24, 10-12, 13-15

Refrein:
Dankt de Heer om zijn goedheid,
want eeuwig is zijn genade.
Of: Alleluia

In onze vernedering denkt Hij aan ons,
want eeuwig is zijn genade.
Van al onze vijanden rukt Hij ons los,
want eeuwig is zijn genade.

Egypte sloeg Hij in zijn eerstelingen,
want eeuwig is zijn genade.
Israël voerde Hij weg uit dat land,
want eeuwig is zijn genade.
Met krachtige hand en gestrekte arm,
want eeuwig is zijn genade.

Splijten deed Hij de Rode Zee,
want eeuwig is zijn genade.
Israël voerde Hij veilig er door,
want eeuwig is zijn genade.
Farao wierp Hij in zee met zijn leger,
want eeuwig is zijn genade.

vers voor het evangelie: Ps. 119 (118), 27

Alleluia.
Leid mij op de weg van uw bevelen,
Heer, dan zal ik uw daden indachtig zijn.
Alleluia.

evangelie: Mt. 12, 14-21

Jezus drukte hun op het hart Hem niet bekend te maken.

De Heer zij met u.
En met uw Geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

In die tijd verlieten de Farizeeën de synagoge
en smeedden plannen om Jezus uit de weg te ruimen.
Maar omdat Jezus dit wist, trok Hij vandaar weg.
Velen volgden Hem, en Hij genas ze allen.
Hij drukte hun echter op het hart Hem niet bekend te maken,
opdat in vervulling zou gaan
het woord door de profeet Jesaja gesproken:
Zie, mijn Dienaar, die Ik heb verkoren,
mijn Welbeminde, in wie mijn ziel behagen vond.
Ik zal mijn geest op Hem doen rusten,
Gods Wet zal Hij verkondigen aan de volkeren.
Hij zal twisten noch schreeuwen
en op straat zal men zijn stem niet horen.
Een geknakt riet zal Hij niet breken
en een smeulende vlaspit niet doven,
voordat Hij Gods Wet ter overwinning heeft gevoerd,
en op zijn Naam zullen de volkeren hopen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Menu sluiten