16 maart ✝ Zaterdag in de vierde week van de veertigdagentijd

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

742

Psalmen

1188

Lauden

Hymne

742

Psalmen

1193

KS

272

Middaggebed

Hymne

762

Psalmen

1197

KS

221

Vespers

Hymne

740

Psalmen

771

KS

273

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

 

Openingstekst

Ps. 18(17),5-7

De dood omklemde mij en maakte mij angstig,
pijnlijk omklemde mij de macht van het dodenrijk.
In mijn nood riep ik tot de Heer
en vanuit zijn heilige woning luisterde Hij naar mijn gebed.

Eerste lezing

Jer. 11, 18-20
Ik was argeloos als een lam dat ter slachting geleid wordt.

Uit de Profeet Jeremia

Toen God de Heer mij waarschuwde, kreeg ik het pas door;
gij hebt mij inderdaad hun plannen laten zien.
Ik was argeloos
als een lam dat ter slachting geleid wordt;
ik vermoedde niet wat ze tegen mij beraamden:
We vellen de boom in zijn volle kracht.
We bannen hem uit het land van de levenden,
zodat zijn naam niet meer wordt genoemd.

Heer, God van de hemelse machten,
uw oordeel is rechtvaardig,
Gij doorgrondt hart en nieren.
Laat mij dan zien, hoe Ge U op hen wreekt;
ik heb immers mijn zaak in uw handen gelegd.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 7, 2-3, 9bC-10, 11-12

R:    Heer, mijn God, tot U vlucht ik.

Heer, mijn God, tot U vlucht ik,
verlos mij van mijn vervolgers.
Anders slepen de leeuwen mij mee,
verscheuren zij mij zonder redding.

Verschaf mij recht naar verdienste,
omdat ik niet schuldig ben.
Eindig het onrecht, bevestig het recht,
rechtvaardige God, die de harten kent.

Het schild dat mij dekt is God,
oprechte harten beschermt Hij.
Hij is een rechtvaardig rechter,
een altijd dreigende God.

Vers voor het Evangelie

Ps. 51 (50), 12a en 14a

Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer de weelde van uw zegen.

Evangelie

Joh. 7, 40-53
Komt de Messias soms uit Galilea?

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
allen: Lof zij U, Christus.

Bij het horen van Jezus’ woorden
zeiden sommigen van het volk:
„Dit is inderdaad de profeet.”
Anderen zeiden:
„Het is de Messias.”
Weer anderen wierpen op:
„Komt de Messias soms uit Galilea?
Heeft de Schrift niet gezegd
dat de Messias komen zal uit het geslacht van David
en uit Betlehem, het dorp waar David woonde?”
Zo ontstond er dus om Hem verdeeldheid onder het volk.
Sommigen hunner wilden Hem gevangennemen,
maar niemand sloeg de hand aan Hem.
Toen dan ook de dienaars
bij de hogepriesters en Farizeeën terugkwamen
vroegen dezen hun:
„Waarom hebt gij Hem niet meegebracht?”
De dienaars antwoordden
„Nooit heeft iemand zo gesproken als die man.”
Waarop de Farizeeën zeiden:
„Hebt gij u soms ook laten bedriegen?
Heeft dan een van de overheden
of van de Farizeeën in Hem geloofd?
Dat volk, ja,
dat de Wet niet kent, vervloekt zijn ze!”
Maar een uit hun kring, Nikodémus
die vroeger bij Jezus gekomen was merkte op
„Veroordeelt onze Wet iemand
zonder hem eerst te horen en te vernemen wat hij doet?”
Zij gaven hem ten antwoord
„Zijt gij soms ook uit Galilea?
Zoek maar na en gij zult zien
dat de profeet niet uit Galilea opstaat.”
Toen ging ieder naar huis.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

1 Petr.1,19

Wij zijn verlost door het kostbaar bloed van Christus,
het Lam zonder vlek of gebrek.

Een reactie achterlaten