16 juni ✝ Zondag in de 11e week door het jaar

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

692

Psalmen

996

Lauden

Hymne

969

Psalmen

999

KS

1002

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1003

KS

1006

Vespers

Hymne

698

Psalmen

1007

KS

1010

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

Eerste lezing

Ez. 17,22-24
Ik zal een nederig twijgje verheffen.

Uit de Profeet Ezechiël

Dit zegt de Heer God:
„Dan zal Ik zelf van de top van de hoge ceder
een twijgje nemen en dat in de grond zetten;
van de bovenste van de jonge takken zal Ik een twijgje plukken
en Ik zelf zal het planten op een hoge en verheven berg,
op het gebergte van Israëls hoogland zal Ik het planten.
„Het zal takken dragen,
vrucht vormen en een prachtige ceder worden.
„Daaronder zullen alle vogels van allerlei gevederte nestelen;
in de schaduw van zijn takken zullen ze nestelen.
„En alle bomen van het open veld zullen erkennen
dat Ik, de Heer, een sappige boom heb doen verdorren
en een dorre boom tot bloei gebracht heb;
Ik, de Heer, heb het gezegd en Ik zal het doen.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 92 (91), 2-3, 13-14, 15-16

R: Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen.

Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen,
uw Naam, Allerhoogste, te loven.

Uw goedheid te melden iedere ochtend
en heel de nacht door uw trouw.

De vromen schieten als palmbomen op,
als Libanon-ceders gedijend;

Zij zijn geplant bij het huis van de Heer,
zij komen tot bloei in Gods voorhof.

Ook als zij reeds oud zijn dragen zij vruchten,
zij blijven sappig en fris.

Zij wijzen hoe rechtvaardig de Heer is,
mijn Rots, in Hem is geen onrecht.

Tweede lezing

2 Kor. 5, 6-10
Onze enige eerzucht is, hetzij thuis, hetzij in den vreemde, de Heer te behagen.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Daarom houden wij altijd goede moed.
Wij zijn ons bewust dat wij,
zolang wij thuis zijn in het lichaam,
ver zijn van de Heer.
Wij leven in geloof, wij zien Hem niet.
Maar wij houden moed
en zouden liever uit het lichaam verhuizen
om onze intrek te nemen bij de Heer.
Daarom is onze enige eerzucht,
hetzij thuis, hetzij in den vreemde,
Hem te behagen.
Want allen moeten wij voor Christus’ rechterstoel verschijnen,
opdat ieder het loon ontvangt
voor wat hij in dit leven heeft gedaan,
goed of kwaad.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Evangelie

Mc. 4, 26-34
Het is het allerkleinste zaadje en het wordt groter dan alle tuingewassen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot de menigte:
„Het gaat met het Rijk Gods
als met een man die zijn land bezaait;
hij slaapt en staat op, ’s nachts en overdag,
en onderwijl kiemt het zaad en schiet op,
maar hij weet niet hoe.
„Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort,
eerst de groene halm, dan de aar,
dan het volgroeide graan in de aar.
„Zodra de vrucht het toelaat slaat hij er de sikkel in,
want het is tijd voor de oogst.”
En verder:
„Welke vergelijking kunnen wij vinden voor het Rijk Gods
en in welke gelijkenis zullen we het voorstellen?
„Het lijkt op een mosterdzaadje.
„Wanneer dat gezaaid wordt in de grond,
is het wel het allerkleinste zaadje op aarde;
maar eenmaal gezaaid schiet het op
en het wordt groter dan alle tuingewassen,
en het krijgt grote takken
zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen.”
In vele dergelijke gelijkenissen verkondigde Hij hun zijn leer
op de wijze die zij konden verstaan.
Anders dan in gelijkenissen sprak Hij niet tot hen,
maar eenmaal met zijn leerlingen alleen
gaf Hij van alles uitleg.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.