16 juli ✝ Dinsdag in de 15e week door het jaar

Lezingen

Heilige van de dag

Heilige maagd Maria van de berg Karmel

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1555

Psalmen

1026

Lauden

Hymne

1558

Psalmen

1029

KS

1559

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1033

KS

1035

Vespers

Hymne

1565

Psalmen

1037

KS

1569

Completen

Hymne

682

Psalmen

1206

Heilige maagd Maria van de berg Karmel

In de heilige Schrift is er sprake van de schoonheid van de Karmel, waar de profeet Elia ijverde voor de zuiverheid van Israëls geloof in de levende God. In de 12e eeuw woonden op deze berg kluizenaars, die de grondslag legden voor de latere kloosterorde, gewijd aan het contemplatieve leven onder de bescherming van de heilige Moeder Gods Maria.

Eerste lezing

Jes. 7, 1-9
Als gij niet gelooft, dan houdt ge geen stand!

Uit de Profeet Jesaja

In de tijd dat Achaz koning van Juda was,
trok Resin, de koning van Aram,
samen met de koning van Israël,
tegen Jeruzalem op,
maar hij slaagde er niet in de stad te overmeesteren.
Toen aan het huis van David bericht werd,
dat Aram zich met Efraïm had verbonden,
beefde het hart van de koning en het hart van zijn volk,
zoals de bomen in het woud beven wanneer de wind waait.
De Heer sprak echter tot Jesaja:
„Gij moet Achaz tegemoet treden,
samen met uw zoon Sear-Jasub,
bij het einde van de waterleiding van de Bovenvijver,
op de weg naar het Blekersveld.
„Daar moet gij het volgende tegen hem zeggen:
Blijf maar rustig, wees niet bevreesd
en laat uw hart niet onthutst zijn
om die twee rokende stompen brandhout,
om de wilde woede van de koning van Aram
en de koning van Israël.
„Omdat Aram samen met Efraïm
en met de koning van Israël
onheil tegen u heeft beraamd
en het plan heeft gemaakt, tegen Juda op te trekken,
het schrik aan te jagen, het te overmeesteren
en er dan de zoon van Tabeal koning te maken,
daarom heeft God de Heer aldus gesproken:
„Dat zal niet doorgaan! Dat zal niet gebeuren!
„Want Damascus mag de hoofdstad van Aram zijn
en Resin het hoofd van Damascus,
Samaria mag de hoofdstad van Efraïm zijn
en de koning van Israël het hoofd van Samaria,
maar over vijfenzestig jaar
zal Efraïm ophouden een volk te zijn.
„Als gij niet gelooft, dan houdt ge geen stand!”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 48 (47), 2-3a, 3b-4, 5-6, 7-8

R: De stad van de Heer der hemelse legers,
God houdt haar voor eeuwig in stand.

Groot is de Heer, Hij zij hoog geprezen
in onze Godsstad Jeruzalem.

Zijn heilige berg rijst daar schitterend op,
een vreugde voor ieder op aarde.

Voor ons is de Sion de Godenberg,
de stad van de Grote Koning.

God zelf, die binnen haar burchten verblijft,
Hij toont zich een veilige vesting.

Zie, koningen kwamen te zamen
en rukten tegen haar op.

Maar toen zij haar zagen werden zij bang
en sloegen verschrikt op de vlucht.

Opeens overviel hen de angst
als weeën een barende vrouw;

zoals de storm uit het oosten
de schepen voor Tarsis treft.

Vers voor het Evangelie

Ps.119 (118), 36a, 29b

Alleluia.
Mijn hart zij gericht op wat Gij verordent, Heer,
geef mij uw wet als gids.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 11, 20-24
Het lot van Tyrus en Sidon zal beter te dragen zijn
op de oordeelsdag dan dat van u.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
allen: Lof zij U, Christus.

In die dagen begon Jezus
de steden waarin de meeste van zijn wonderen waren gebeurd,
te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden.
„Wee u, Chórazin; wee u, Betsaïda!
„Tyrus en Sidon
zouden reeds lang, in zak en as, zich bekeerd hebben,
indien bij hen de wonderen waren gebeurd
die bij u hebben plaats gevonden.
„Ja, Ik zeg u:
Het lot van Tyrus en Sidon
zal beter te dragen zijn op de oordeelsdag dan dat van u.
„En gij, Kafarnaüm,
zult ge soms tot de hemel toe verheven worden?
„Tot in de onderwereld zult ge neerzinken.
„Als in Sodom
de wonderen gebeurd waren die bij u zijn geschied,
het zou tot op de dag van vandaag zijn blijven bestaan.
„Toch, Ik zeg u:
Het lot van het land van Sodom
zal beter te dragen zijn op de oordeelsdag dan dat van u.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.