16 december ✝ Zaterdag in de tweede week van de advent

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

727

Psalmen

977

Lauden

Hymne

729

Psalmen

983

KS

38

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

987

KS

23

Vespers

Hymne

725

Psalmen

992

KS

39

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

 

Openingstekst

Ps. 80 (79), 4 en 2

Kom, Heer, die boven de cherubijnen troont,
toon ons uw gelaat, en wij zullen gered zijn.

Eerste lezing

Sir. 48, 1-4.9-11
Elia zal wederkomen.

Uit het Boek Ecclesiasticus

Elia de profeet stond op als een vuur;
zijn woord brandde als een fakkel;
hij bracht hongersnood over het volk
en in zijn ijveren voor de Heer maakte hij hen weinig in aantal.
Door het woord van de Heer sloot hij de hemel toe,
en evenzo liet hij driemaal vuur neerdalen.
Hoe roemrijk werdt gij, Elia, door uw wonderwerken:
wie mag zich als gij beroemen?
Gij die werd opgenomen in een wervelstorm van vuur
op een wagen met vurige paarden,
van wie geschreven staat dat hij bestemd is voor de tijd
waarop hij de toorn van God zal stillen vóórdat hij ontbrandt,
het hart van de vaderen zal keren tot de zoon
en de stammen van Jakob zal oprichten.
Gelukkig zij, die u gezien hebben
en in liefde zijn ontslapen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 80 (79), 2ac, 3b, 15-16, 18-19

R:    God van de heerscharen, richt ons weer op;
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.

Herder van Israël, hoor ons aan,
Gij die troont op de Kerubs, verschijn met luister;
werp uw macht in de strijd,
kom om ons bij te staan.

God van de heerscharen, keer toch terug,
zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard.
Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant,
het stekje dat Gij hebt gekweekt.

Laat uw hand op uw gunsteling rusten,
op het kind dat Gij grootgebracht hebt.
Nooit meer zullen wij U verlaten;
bewaart Gij ons leven, dan prijzen wij U.

Vers voor het Evangelie

Alleluia.
De dag van de Heer is nabij;
zie, Hij komt ons bevrijden.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 17, 10-13
Elia is reeds gekomen, maar zij hebben hem niet erkend.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
allen: Lof zij U, Christus.

Bij het afdalen van de berg
stelden de leerlingen Jezus de vraag:
„Waarom zeggen de schriftgeleerden toch
dat eerst Elia moet komen?”
Hij gaf hun ten antwoord:
„Inderdaad, Elia zal komen om alles te herstellen.
„Ik zeg u zelfs:
Elia is reeds gekomen,
maar zij hebben hem niet erkend
doch naar willekeur met hem gehandeld,
zoals ook de Mensenzoon van hen te lijden zal hebben.”
Nu begrepen de leerlingen
dat Hij hun over Johannes de Doper gesproken had.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Apok. 22,12

Dit zegt de Heer: Zie, Ik kom spoedig,
en mijn loon breng Ik mee
om ieder te vergelden naar zijn werk.

Een reactie achterlaten