16 december ✝ Vrijdag in de derde week van de advent

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

727

Psalmen

1070

Lauden

Hymne

729

Psalmen

1073

KS

52

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1077

KS

20

Vespers

Hymne

725

Psalmen

1081

KS

54

Completen

Hymne

682

Psalmen

1210

Openingstekst

De Heer zal komen: in stralend licht daalt Hij neer om zijn volk te bezoeken
en vrede en eeuwig leven te brengen.

Eerste lezing

Jes. 56, 1-3a.6-8
Mijn huis is een huis van gebed voor alle volken.

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt God de Heer:
“Onderhoud het recht en doe wat rechtvaardig is,
want mijn heil is in aantocht,
mijn rechtvaardigheid dient zich aan.
Gelukkig de man die zó handelt,
de mens die er zich aan houdt,
die de sabbat heiligt en hem niet schendt,
die zijn hand weerhoudt van het stichten van kwaad.
Laat de vreemdeling, die zich aansluit bij de Heer,
niet menen de Heer maakt mij los van mijn volk.
De vreemdelingen die zich bij de Heer aansluiten
om hem te dienen,
die zijn naam met liefde vereren en zijn dienaren willen zijn,
allen die de sabbat onderhouden en hem niet onteren,
allen die zich houden aan mijn verbond,
hen breng Ik naar mijn heilige berg,
en Ik geef hen vreugde in mijn huis van gebed.
Hun brand- en slachtoffers zullen mij aangenaam zijn
op mijn altaar.
Want mijn huis is een huis van gebed voor alle volken.”
En verder spreekt de Heer onze God,
die de ballingen van Israël weer bijeenbrengt:
“Bij hen die reeds bijeengebracht zijn voeg Ik nog andere!”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 67 (66), 2-3, 5, 7-8

R:    Geef dat de volken U eren, o God,
dat alle volken U eren

God, wees ons barmhartig en zegen ons,
toon ons het licht van uw aanschijn;
opdat men op aarde uw wegen mag kennen,
in alle landen uw heil.

Laat alle naties van vreugde juichen
omdat Gij de volken rechtvaardig regeert
en alles op aarde bestuurt.

De aarde gaf ons haar vruchten,
de zegen van onze God.
God geve ons zo zijn zegen
dat heel de aarde Hem vreest.

Vers voor het Evangelie

Jes. 33, 22

Alleluia.
De Heer is onze rechter,
wetgever en koning;
Hij zal ons verlossen.
Alleluia.

Evangelie

Joh. 5, 33-36
Johannes is de lamp, ontstoken om te verlichten.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot de Joden:
“Gij hebt een gezantschap naar Johannes gestuurd
en deze heeft getuigd voor de waarheid.
Weliswaar behoef Ik de getuigenis van een mens niet,
maar Ik zeg dit
opdat gij gered zult worden.
Hij was de lamp, ontstoken om te verlichten,
en een korte tijd hebt gij u in zijn licht willen verheugen.
De getuigenis echter die Ik bezit
is waardevoller dan die van Johannes:
want het zijn juist de werken
die de Vader Mij gegeven heeft om te volbrengen
en die Ik ook volbreng,
die van Mij getuigen, dat Ik door de Vader gezonden ben.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Wij verwachten de Verlosser, de Heer Jezus Christus.
Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen
en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten