16 augustus ✝ Dinsdag in de twintigste week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Stefanus van Hongarije

Evangelielezing

Lezing

Hymne

704

Psalmen

1130

Lauden

Hymne

705

Psalmen

1132

KS

1135

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1136

KS

1139

Vespers

Hymne

706

Psalmen

1140

KS

1142

Completen

Hymne

682

Psalmen

1206

H. Stefanus van Hongarije

gedachtenis*

Stefanus werd omstreeks het jaar 969 in Pannonië geboren. Na zijn overgang tot het christendom werd hij in het jaar 1000 tot koning van Hongarije gekroond. Hij was een rechtvaardig bestuurder, een vredelievend vorst, een vroom christen die het ernstig nam met de wetten van de kerk en bedacht was op het geluk van zijn onderdanen. Hij richtte verscheidene bisdommen op en bevorderde, zoveel hij kon, het leven van de kerk. Hij stierf in Alba Regalis (het huidige Szelcesfehérvar) in het jaar 1038.

Openingstekst

Ps. 84 (83), 10-11

God, onze beschermer, wend uw blik niet af:
zie om naar uw Gezalfde.
Want één dag in uw huis is beter dan duizend daarbuiten.

Eerste lezing

Ez. 18, 1-10
Terwijl gij een mens zijt, geen god, stelt gij in uw hart u gelijk met een god!

Uit de Profeet Ezechiël

Het woord van de Heer werd tot mij gericht:
„Mensenkind,
tot de vorst van Tyrus moet gij het volgende zeggen:
Zo spreekt God de Heer:
Uw hart is hoogmoedig geworden
en gij hebt gezegd Ik ben een god,
ik zit op een godenzetel, omgeven door de zee!
„En terwijl gij een mens zijt, geen god,
stelt gij in uw hart u gelijk met een god!
„Zeker, gij zijt wijzer dan Daniël,
en geen geheim is voor u verborgen!
„Met uw wijsheid en uw doorzicht
hebt gij u macht verworven
en hebt gij goud en zilver bijeengebracht in uw kluizen.
„Met uw overvloed aan wijsheid
en met uw koopmanschap hebt gij uw macht vergroot,
en toen is uw hart hoogmoedig geworden
vanwege uw macht.
„Daarom spreekt God de Heer aldus:
Omdat gij in uw hart
u met een god gelijk hebt gesteld,
daarom laat Ik vreemden op u los,
de hardhandigste onder de volken.
„Zij zullen hun zwaarden trekken
tegen de luister van uw wijsheid
en uw heerlijkheid zullen zij besmeuren.
„Zij stoten u de grafkuil in
en gij zult sterven
de bittere dood van de verslagenen,
daar, door de zee omgeven!
„Zult gij dan nog blijven zeggen, dat gij een god zijt
in het gezicht van hem die u doodt?
„En dat terwijl gij een mens zijt, geen god,
overgeleverd aan hem die u neerslaat!
„De dood van de onbesnedene zult gij sterven
door de hand van vreemden,
omdat Ik het heb gezegd.”
Zo spreekt God de Heer.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Deut. 32, 26-27ab, 27cd-28, 30, 35cd-36ab

R: Ik dood en maak levend, Ik sla en genees.

Zo zou Ik hen zeker hebben verstrooid,
hun naam geschrapt hebben onder de volken;

indien Ik de spot van de vijand niet duchtte,
dat die het verkeerd zou verstaan.

Dan zouden zij snoeven: wij hebben gewonnen,
het was niet de Heer die dit alles deed.

Het zijn immers mensen zonder verstand,
zij hebben er geen begrip voor.

Hoe kan het dat één man er duizend doet vluchten,
dat twee er tienduizend verslaan;

wanneer hun God hen niet overlevert,
wanneer de Heer zijn volk niet verkoopt?

De dag van hun ondergang komt al nader,
nabij is het treurige lot dat hen wacht.

De Heer staat borg voor het recht van zijn volk,
Hij zal zich ontfermen over zijn dienaars.     .

Vers voor het Evangelie

II Tim. 1, 10b

Alleluia.
Onze Heiland Christus Jezus heeft de dood vernietigd,
en onvergankelijk leven doen aanlichten
door het evangelie.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 19, 23-30
Voor een kameel is het gemakkelijker door het oog van een naald te gaan
dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te komen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen:
„Voorwaar, Ik zeg u
voor een rijke is het moeilijk
het Rijk der hemelen binnen te gaan.
„Nog sterker: voor een kameel is het gemakkelijker
door het oog van een naald te gaan
dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te komen.”
Toen de leerlingen dit hoorden stonden zij verbijsterd en vroegen:
„Wie kan er nu eigenlijk gered worden?”
Jezus keek hen aan en zei:
„Dit ligt niet in de macht der mensen, maar voor God is alles mogelijk.”
Waarop Petrus zei:
„Zie, wij hebben alles prijsgegeven om U te volgen.
Wat zullen wij dus krijgen?”
Jezus sprak tot hen:
„Voorwaar, Ik zeg u bij de wedergeboorte,
wanneer de Mensenzoon zal gezeten zijn op de troon van zijn heerlijkheid,
zult ook gij die Mij gevolgd zijt
gezeten zijn op twaalf tronen
en heersen over de twaalf stammen van Israël.
„En ieder die zijn huis, broers of zusters, vader of moeder,
vrouw, kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn Naam,
zal het honderdvoudig terugkrijgen
en eeuwig leven ontvangen.
„Veel eersten zullen laatsten
en veel laatsten zullen eersten zijn.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps.130 (129), 7

Bij de Heer is barmhartigheid;
bij Hem is overvloed aan verlossing

Een reactie achterlaten

Menu sluiten