16 juni ✝ Woensdag in de elfde week door het jaar

Lezingen

Heilige van de dag

H. Lutgardis

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1644

Psalmen

1040

Lauden

Hymne

1647

Psalmen

1043

KS

1648

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1047

KS

1050

Vespers

Hymne

1652

Psalmen

1051

KS

1653

Completen

Hymne

682

Psalmen

1207

H. Lutgardis

maagd

gedachtenis

Geboren te Tongeren in 1182, trad Lutgardis in het benedictinessenklooster van de heilige Catharina te Sint-Truiden, waar zij tot priorin werd gekozen. Uit nederigheid ging ze echter in 1206 over naar de cisterciënzerinnen te Aywières, waar ze veertig jaren lang een leven leidde van gebed en strenge boete. Zij leefde in innige vereniging met de gekruisigde Jezus en zijn kerk, waarvoor zij driemaal een zware vasten van zeven jaren op zich nam. Men noemt haar daarom gaarne ‘de heilige van het mystieke lichaam’. Zij was ook een van de eersten die de devotie tot het heilig Hart beoefende. Zij stierf te Aywières op 16 juni 1246. Ze wordt vereerd als ‘patrones van Vlaanderen’.

eerste lezing: 2 Kor. 9, 6-11

God houdt van een blijmoedige gever.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.
Broeders en zusters,
bedenkt: wie karig zaait, zal karig oogsten;
wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten.
Laat ieder wat hij in zijn hart besloten heeft
ten uitvoer brengen, zonder pijn en zonder dwang,
want God houdt van een blijmoedige gever. En God heeft de macht u met alle gaven te overstelpen,
zodat gij, altijd in alle opzichten van al het nodige voorzien,
nog ruimschoots overhoudt voor elk goed werk.
Zo staat er ook geschreven:
“Hij heeft overvloedig gegeven aan de armen,
zijn milddadigheid zal immer blijven.”
Hij die de zaaier zaad verschaft en voedsel om te eten,
zal ook u zaaigoed verschaffen en het vermenigvuldigen
en de oogst van uw milddadigheid doen gedijen.
Zo wordt gij in ieder opzicht verrijkt
en kunt gij alle soort vrijgevigheid beoefenen.
En deze is op haar beurt, door onze bemiddeling,
oorzaak van dankbetuiging aan God.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 112 (111), 1-2, 3-4, 9

Refrein:
Gelukkig de man, die ontzag heeft voor God.
Of: Alleluia.

Gelukkig de man, die ontzag heeft voor God,
die vreugde vindt in zijn geboden.
Zijn kroost zal machtig zijn in het land,
gezegend zal zijn het geslacht van de vrome.

Welvaart en rijkdom sieren zijn huis,
hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen.
Hij is voor de vromen een licht in de nacht,
weldadig, barmhartig, rechtvaardig.

Met mildheid deelt hij aan armen uit,
hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen,
zijn macht en zijn aanzien vermeerderen steeds.

vers voor het evangelie: Joh. 14, 5

Alleluia.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer,
niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij.
Alleluia.

evangelie: Mt. 6, 1-6.16-18

Uw Vader die in het verborgene ziet zal het u vergelden.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

“Denkt er om: beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen,
om de aandacht te trekken,
anders hebt gij geen recht op loon
bij uw Vader, die in de hemel is.
Wanneer gij dus een aalmoes geeft,
bazuint het dan niet voor u uit,
zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat,
opdat zij door de mensen geprezen worden.
Voorwaar, Ik zeg u:
Zij hebben hun loon al ontvangen.
Als gij een aalmoes geeft,
laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechter doet,
opdat uw aalmoes in het verborgene blijve,
en uw Vader die in het verborgene ziet,
zal het u vergelden.
Wanneer gij bidt,
gedraagt u dan niet als de schijnheiligen,
die graag in de synagogen
en op de hoeken van de straten staan te bidden
om op te vallen bij de mensen.
Voorwaar, Ik zeg u:
Zij hebben hun loon al ontvangen!
Maar als gij bidt,
gaat dan in uw binnenkamer,
sluit de deur achter u,
en bidt tot uw Vader, die in het verborgene is,
en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
Wanneer gij vast,
zet dan geen somber gezicht, zoals de schijnheiligen,
zij verstrakken hun gezicht
om de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn.
Voorwaar, Ik zeg u:
Zij hebben hun loon al ontvangen.
Maar als gij vast,
zalft dan uw hoofd en wast uw gezicht
om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast,
maar vast voor uw Vader, die in het verborgene is
en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Menu sluiten