15 september ✝ Vrijdag in de drieëntwintigste week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

O.L.-Vrouw van Smarten

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1425

Psalmen

1070

Lauden

Hymne

1426

Psalmen

1073

KS

1427

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1077

KS

1080

Vespers

Hymne

1427

Psalmen

1081

KS

1428

Completen

Hymne

682

Psalmen

1210

O.L.-Vrouw van Smarten

gedachtenis

Daags na het feest van Kruisverheffing herdenken wij de Moeder van Smarten, die onder het kruis stond van haar Zoon. In haar deelgenootschap aan Christus’ lijden overwegen wij, hoezeer zij betrokken was bij het heilswerk.

Openingstekst

Lc. 2, 34-35

Simeon sprak tot Maria: Zie, dit kind is bestemd
tot val of opstanding van velen in Israël,
tot een teken dat weersproken wordt;
en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord.

Eerste lezing

I Tim. 1, 1-2. 12-14
Eertijds was ik een godslasteraar, maar mij is barmhartigheid bewezen.

Begin van de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs

Van Paulus,
apostel van Christus Jezus
krachtens de opdracht van God onze Heiland
en van Christus Jezus onze hoop,
aan Timóteüs, zijn wettig kind door het geloof.
Genade, barmhartigheid en vrede voor u
vanwege God onze Vader en Christus Jezus onze Heer!

Dierbare,
ik zeg dank aan Hem die mij sterkt,
Christus Jezus onze Heer,
dat Hij mij zijn vertrouwen heeft geschonken
door mij in zijn dienst te nemen,
hoewel ik eertijds een godslasteraar was,
een vervolger en geweldenaar.
Maar mij is barmhartigheid bewezen
omdat ik, nog ongelovig, handelde in onwetendheid.
En ik werd in rijke overvloed de genade van onze Heer deelachtig
en daarmee het geloof en de liefde die in Christus Jezus zijn.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 16 (15), 1-2a, 5, 7-8, 11

R: De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker.

Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht;
Gij zijt mijn Heer, ik erken het.
De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker,
Hij heeft mijn lot in zijn hand.

Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft,
Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer,
ik val niet, want Hij staat naast mij.

Gij zult mij de weg van het leven wijzen
om heel mijn vreugde te vinden bij U,
bestendig geluk aan uw zijde.

Vers voor het Evangelie

Alleluia.
Zalig zijt gij, Maria.
Zonder te sterven
hebt gij onder het kruis van de Heer
de palm van de marteldood verdiend.
Alleluia.

Evangelie

Joh. 19, 25-27
Hoeveel kwelling, hoeveel pijnen teisterden die goede Moeder, toen haar ogen moesten rusten op het lijden van haar Zoon (Stabat Mater).

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd
stonden bij Jezus’ kruis zijn moeder, de zuster van zijn moeder,
Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena.
Toen Jezus zijn moeder zag
en naast haar de leerling die Hij liefhad
zei Hij tot zijn moeder:
„Vrouw, zie daar uw zoon.”
Vervolgens zei Hij tot de leerling:
„Zie daar uw moeder.”
En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

1 Petr. 4, 13

Verheugt u, juist in de mate
dat gij deel hebt aan het lijden van Christus;
dan zult gij juichen van blijdschap,
wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart.

Een reactie achterlaten