15 maart ✝ Vrijdag in de vierde week van de veertigdagentijd

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

742

Psalmen

1171

Lauden

Hymne

742

Psalmen

1177

KS

270

Middaggebed

Hymne

762

Psalmen

1181

KS

218

Vespers

Hymne

740

Psalmen

1184

KS

271

Completen

Hymne

682

Psalmen

1210

 

Openingstekst

Ps. 54 (53), 3-4

God, help mij door uw Naam en red mij door uw macht.
Luister, God, naar mijn gebed, hoor wat mijn mond U zegt.

Eerste lezing

Wijsh. 2, 1a.12-22
Laten wij de rechtvaardige tot een schandelijke dood veroordelen.

Uit het Boek der Wijsheid

In valse waan zeggen de goddelozen tot elkaar:
„Laten wij de rechtvaardige belagen, want hij is van geen nut,
hij gaat in tegen onze werken,
hij verwijt ons zonden tegen de wet
hij beschuldigt ons van overtredingen tegen onze opvoeding.
Hij wendt voor kennis van God te bezitten
en hij noemt zich een kind van de Heer;
hij is ons tot een verwijt tegen onze opvattingen geworden;
alleen al hem te zien is ons een last,
want zijn levensstijl is anders dan van anderen
en zijn gedrag is ongewoon;
als valse munt beschouwt hij ons,
hij mijdt onze wegen alsof ze onrein waren;
hij noemt het einde der rechtvaardigen zalig,
hij beroemt er zich op dat God zijn vader is.
Laten wij zien of zijn woorden waar zijn,
en nemen wij als proef wat bij zijn heengaan gebeurt.
Want als de rechtvaardige Gods zoon is,
zal Hij hem te hulp komen
en hem redden uit de hand van zijn tegenstanders.
Laten wij met brutaliteit en kwelling hem aanpakken,
om te zien of hij werkelijk zachtmoedig is
en om zijn geduld te toetsen.
Laten wij hem tot een schandelijke dood veroordelen,
hij zal immers, naar zijn zeggen, toch beschermd worden.”

Zo redeneerden ze, maar daarmee waren ze op een dwaalspoor,
want hun slechtheid verblindde hen.
Zij verstonden Gods geheimen niet,
zij hoopten niet op loon voor een heilig leven,
noch geloofden zij in een ereprijs voor smetteloze zielen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 34 (33), 17-18, 19-20, 21, 23

R:    De Heer is nabij voor rouwmoedige harten

Van boosdoeners keert Hij zijn aangezicht af,
zij worden op aarde vergeten.
Naar vromen die roepen luistert de Heer
en redt hen uit iedere nood.

De Heer is nabij voor rouwmoedige harten,
Hij helpt wie zijn schuld erkent.
Veel rampen zullen de vrome bedreigen,
uit elk daarvan redt hem de Heer.

De Heer zal over zijn beenderen waken
opdat hij er geen van breekt.
De Heer redt het leven van wie Hem dient,
alwie tot Hem vlucht heeft geen straf te duchten.

Vers voor het Evangelie

Joh. 3, 16

Zozeer heeft God de wereld lief gehad
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan.

Evangelie

Joh. 7, 1-2.10.25-30
De Joden wilden zich van Jezus meester maken,
maar zijn uur was nog niet gekomen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd trok Jezus rond in Galilea,
want Hij wilde dat niet in Judea doen
omdat de Joden er op uit waren Hem te doden.
Het liep tegen een van de Joodse feesten,
het Loofhuttenfeest.
Toen zijn broeders naar het feest waren gegaan
vertrok Hij ook,
niet openlijk maar onopvallend.
Enkele Jeruzalemmers zeiden:
„Is dit niet de man die ze zoeken te doden?
En zie nu eens,
Hij staat in het openbaar te preken en men zegt Hem niets!
Zou de overheid nu werkelijk erkend hebben
dat Hij de Messias is?
Maar van deze man weten wij waar Hij vandaan is;
wanneer echter de Messias komt
weet geen mens waar Hij vandaan komt.”
Terwijl Jezus in de tempel leerde
riep Hij met luide stem
„Gij kent Mij en gij weet waar Ik vandaan ben;
toch ben Ik niet uit Mijzelf gekomen
maar Die Mij gezonden heeft is waarachtig;
Hem kent gij niet.
Ik ken Hem
omdat Ik uit Hem ben en Hij Mij heeft gezonden.”
Ze wilden zich van Hem meester maken,
maar niemand sloeg de hand aan Hem
want zijn uur was nog niet gekomen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ef.1, 7

In Christus bezitten wij de verlossing door zijn bloed,
de vergiffenis der zonden,
dank zij de rijkdom van zijn genade.

Een reactie achterlaten