15 juli ✝ Maandag in de 15e week door het jaar

Lezingen

Heilige van de dag

H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1626

Psalmen

1011

Lauden

Hymne

1626

Psalmen

1014

KS

1629

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1018

KS

1021

Vespers

Hymne

1633

Psalmen

1022

KS

1635

Completen

Hymne

682

Psalmen

1205

H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar

Bonaventura werd omstreeks 1218 te Bagnoregio in Toscane geboren. Hij studeerde filosofie en theologie te Parijs en doceerde als magister deze wetenschappen aan zijn medebroeders. Als minister-generaal van de minderbroeders leidde hij zijn orde met tact en wijsheid. Na zijn verheffing tot kardinaal-bisschop van Albano stierf hij in 1274 te Lyon. Hij liet talrijke geschriften na op theologisch en wijsgerig gebied.

Eerste lezing

Jes. 1, 11-17
Gaat u reinigen! Uit mijn ogen met uw boze daden!

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer, uw God:
„Waar dienen uw vele offers toe?
„Ik ben ze beu, uw brandoffers van rammen
en het vet van de gemeste kalveren.
„Het bloed van stieren en schapen en bokken
behaagt Mij niet langer.
„Wanneer gij voor mijn aangezicht verschijnt –
wie heeft het van u gevraagd,
dat ge mijn voorhoven platloopt?
„Staakt toch die zinloze offers!
„Ik walg van hun geur!
„Nieuwe maan en sabbat en hoogtijdag,
zij behagen Mij niet langer
Ik wens geen feesten, gepaard met wangedrag!
„Uw nieuwe maanfeesten en uw hoogtijdagen,
ze liggen Mij zwaar op het hart
en Ik draag die last niet langer!
„Wanneer gij uw handen omhoogheft,
dan doe Ik mijn ogen dicht.
„Gij kunt bidden zoveel als gij wilt, Ik luister niet langer.
„Uw handen zitten vol bloed.
„Gaat u wassen, gaat u reinigen!
„Uit mijn ogen met uw boze daden!
„Houdt op met kwaad doen, leert het goede doen,
onderhoudt het recht, helpt de verdrukten,
verdedigt de wees, pleit voor de weduwe”,
zo spreekt de almachtige Heer.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 50 (49), 8-9,16bc-17, 21, 23

R: Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

Ik maak u over offers geen verwijt
uw offerdieren zie Ik aldoor branden.

Ik wil geen stier meer hebben uit uw huizen
en rammen uit uw schaapskooi vraag Ik niet.

Wat spreekt ge aldoor over mijn geboden
en hebt ge mijn verbond steeds op de tong?

Gij die van tucht een afkeer hebt
en nimmer acht slaat op mijn woorden.

Zou Ik dan zwijgen als gij zoiets doet?
Of meent ge soms dat Ik aan u gelijk ben?
Ik klaag u aan. Ik leg u alles voor.

Wie offers brengt van lof, die eert Mij waarlijk,
wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

Vers voor het Evangelie

Ps.119 (118), 34

Alleluia.
Geef mij begrip om uw wet na te leven, Heer,
om haar te volgen met heel mijn hart.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 10, 34-11, 1
Ik ben geen vrede komen brengen, maar het zwaard.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Denkt niet dat Ik vrede ben komen brengen op aarde;
Ik ben geen vrede komen brengen, maar het zwaard.
„Tweedracht ben Ik komen brengen
tussen een man en zijn vader, tussen dochter en moeder,
schoondochter en schoonmoeder;
en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.
„Wie vader of moeder meer bemint dan Mij,
is Mij niet waardig;
wie zoon of dochter meer bemint dan Mij,
is Mij niet waardig.
„En wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt,
is Mij niet waardig.
„Wie zijn leven vindt, zal het verliezen,
en wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.
„Wie u opneemt, neemt Mij op;
en wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft.
„Wie een profeet opneemt omdat het een profeet is,
zal ook het loon van een profeet ontvangen;
en wie een deugdzaam mens opneemt
omdat het een deugdzaam mens is,
zal ook het loon van een deugdzame ontvangen.
„En wie een van deze kleinen
al was het maar een beker koud water geeft
omdat hij mijn leerling is,
voorwaar, Ik zeg u:
Zijn loon zal hem zeker niet ontgaan”.
Toen Jezus zijn lessen aan zijn twaalf leerlingen had geëindigd,
vertrok Hij vandaar
om te onderrichten en te prediken in hun steden.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.