15 februari ✝ Donderdag na aswoensdag

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

742

Psalmen

1158

Lauden

Hymne

742

Psalmen

1160

KS

194

Middaggebed

Hymne

762

Psalmen

1164

KS

215

Vespers

Hymne

740

Psalmen

1167

KS

195

Completen

Hymne

682

Psalmen

1209

 

Openingstekst

naar Ps. 55 (54),17-20 en 23

Toen ik tot de Heer riep, hoorde Hij mijn stem.
Hij bracht mij in veiligheid toen ik werd belaagd.
Laat de Heer voor u zorgen, want Hij is uw steun.

Eerste lezing

Deut. 30, 15-20
Zie, ik houd u vandaag leven en geluk voor.

Uit het Boek Deuteronomium

Mozes nam het woord en sprak tot het volk:
„Ik houd u vandaag het leven en het geluk voor,
maar ook de dood en het ongeluk.
Als gij luistert naar de geboden van de Heer uw God,
die ik u heden geef,
als gij de Heer uw God bemint,
zijn wegen gaat en zijn geboden,
voorschriften en bepalingen nakomt,
dan zult gij leven en talrijk worden
en zal de Heer uw God u zegenen
in het land, dat ge in bezit gaat nemen.
Maar als uw hart afdwaalt,
als ge niet luistert en u laat verleiden,
zodat gij u voor andere goden neerbuigt en die vereert,
dan kondig ik u heden aan,
dat gij zult omkomen en dat ge niet lang zult leven
op de grond, die ge na de overtocht van de Jordaan
in bezit gaat nemen.
Ik neem heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u.
Leven en dood houd ik u voor, zegen en vloek.
Kies dan het leven,
dan zult gij met uw nakomelingen het leven bezitten,
door de Heer uw God te beminnen,
naar Hem te luisteren en aan Hem gehecht te blijven.
Want daarvan hangt het af, of gij zult leven
en of gij lang zult wonen op de grond,
die de Heer aan uw vaderen,
aan Abraham, Isaäk en Jakob onder ede heeft toegezegd.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 1, 1-2, 3, 4, 6

R:    Gelukkig is de man, die op de Heer zijn hoop stelt (Ps. 40 (39), 5a).

Gelukkig de man die weigert te doen
wat goddelozen hem raden;
die niet de wegen der zondaars gaat,
niet zit te midden der spotters.

Hij is als een boom, aan het water geplant,
die vruchten draagt op zijn tijd;
des zomers verdorren zijn bladeren niet,
maar al wat hij doet brengt hem voorspoed.

De goddelozen vergaat het zo niet
de wind blaast hen weg als kaf.
De Heer immers let op de weg der gerechten,
de weg van de zondaars loopt dood.

Vers voor het Evangelie

Ps. 95 (94), 8ab

Luistert heden naar de stem van de Heer,
en weest niet halsstarrig.

Evangelie

Lc. 9, 22-25
Wie zijn leven verliest omwille van Mij zal het redden.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„De Mensenzoon,
moet veel lijden
en door de oudsten,
hogepriesters en schriftgeleerden verworpen worden,
maar na ter dood te zijn gebracht zal Hij op de derde dag verrijzen.”
Maar tot allen sprak Hij:
„Wie mijn volgeling wil zijn,
moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen
en door elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen.
Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen.
Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, die zal het redden.
Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen,
als hij zichzelf hierdoor zijn ondergang en dood berokkent?”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 51(50),12

God, schep in mij een zuiver hart
en geef mij weer een vastberaden geest.

Een reactie achterlaten