15 december ✝ Vrijdag in de tweede week van de advent

Lezingen
Heilige van de dag

H. Autbertus

Evangelielezing

Lezing

Hymne

727

Psalmen

962

Lauden

Hymne

729

Psalmen

964

KS

36

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

969

KS

20

Vespers

Hymne

725

Psalmen

973

KS

37

Completen

Hymne

682

Psalmen

1210

H. Autbertus

bisschop

Autbertus, een monnik van de abdij van Luxeuil, werd in 633 bisschop van Kamerijk maar was ook werkzaam in Henegouwen en Vlaanderen. Hij stierf omstreeks 670.

 

Openingstekst

De Heer zal komen: in stralend licht daalt Hij neer om zijn volk te bezoeken
en vrede en eeuwig leven te brengen.

Eerste lezing

Jes. 48, 17-19
Geef toch acht op de geboden van de Heer!

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer, uw verlosser, Israëls Heilige:
„Ik ben de Heer, uw God,
die u voor uw bestwil wil leren,
en u voeren over de weg die gij moet gaan!
„Als gij acht gegeven had op mijn geboden
zou de voorspoed u reeds nu omspoeld hebben
als een bergstroom,
en zou uw welvaart zo uitgestrekt geweest zijn
als de zee met zijn golven.
„Uw nageslacht zou talrijk geweest zijn als de zandkorrels,
uw nakomelingen als het stof:
hun naam zou bij Mij
nooit uitgeveegd zijn, nooit uitgewist!”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 1, 1-2, 3, 4, 6

R:     Wie U volgt, Heer, zal het licht des levens bezitten (Joh. 8, 12)

Gelukkig de man die weigert te doen
wat goddelozen hem aanraden;
die niet de wegen der zondaars gaat,
niet zit te midden der spotters.

Hij is als een boom, aan het water geplant,
die vruchten draagt op zijn tijd;
des zomers verdorren zijn bladeren niet,
maar al wat hij doet brengt hem voorspoed.

De goddelozen vergaat het zo niet;
de wind blaast hen weg als kaf.
De Heer immers let op de weg der gerechten,
de weg van de zondaars loopt dood.

Vers voor het Evangelie

Alleluia.
Hij komt als Koning en Heer van de aarde.
Het juk van de ballingschap zal Hij verbrijzelen.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 11, 16-19
Zij luisteren noch naar Johannes noch naar de Mensenzoon.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd sprak Jezus tot de menigte:
„Waarmee zal Ik dit geslacht vergelijken?
„Het gelijkt op kinderen die op het marktplein zitten
en de andere partij toeroepen:
„Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld
en jullie hebt niet gedanst;
wij hebben een treurlied gezongen
en jullie hebt niet op je borst geklopt.
„Immers: Johannes komt,
hij eet niet en drinkt niet, en ze zeggen:
Hij is van de duivel bezeten!
„De Mensenzoon komt,
Hij eet en drinkt wel, en ze zeggen:
Kijk die gulzigaard en wijndrinker,
die vriend van tollenaars en zondaars!
„Maar de wijsheid vindt haar rechtvaardiging in haar werken.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Wij verwachten de Verlosser, de Heer Jezus Christus.
Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen
en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam.

Een reactie achterlaten