15 oktober ✝ Zaterdag in de achtentwintigste week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Theresia van Avila

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1644

Psalmen

1188

Lauden

Hymne

1647

Psalmen

1193

KS

1648

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1197

KS

1200

Vespers

Hymne

691

Psalmen

771

KS

774

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

H. Theresia van Avila

maagd en kerklerares

gedachtenis

Geboren te Avila (Spanje) in 1515, trad Teresia in bij de karmelitessen. Opmerkelijk was haar voortgang op de weg van de volmaaktheid. Zij werd door God begunstigd met bijzondere openbaringen. Veel had zij te lijden, toen zij zich inzette voor de hervorming van haar orde, doch ongebroken kwam zij alle moeilijkheden te boven. Daarbij was zij een groot schrijfster: haar boeken getuigen van haar wijsheid en religieuze ervaring. Zij stierf in 1582 te Alba de Tormes.

Openingstekst

Ps. 42 (41), 2-3

Zoals een hert verlangt naar waterbronnen,
zo verlangt mijn geest naar U, o God.
Mijn geest heeft dorst naar God, de Sterke, naar Hem die leven is.

Eerste lezing

Ef.1, 15-23
God heeft Christus als Hoofd gegeven aan de kerk die zijn lichaam is.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,
Ik heb gehoord van uw geloof in de Heer Jezus
en van uw liefde voor alle heiligen.
Daarom zeg ook ik onophoudelijk dank
Steeds gedenk ik u in mijn gebeden.
Ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus,
de Vader der heerlijkheid,
u de Geest te geven van wijsheid en openbaring
om Hem waarachtig te kennen.
Moge Hij uw innerlijk oog verlichten om te zien,
hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept,
hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden der heiligen
en hoe overgroot zijn macht in ons die geloven.
Dezelfde sterkte en kracht heeft Hij betoond in Christus,
toen Hij Hem opwekte uit de dood
en Hem aan zijn rechterhand zette in de hemelen,
hoog boven alle heerschappijen,
machten, krachten en hoogheden
en boven elke naam die genoemd wordt,
niet alleen in deze maar ook in de toekomstige tijd.
Alles heeft God onder zijn voeten gelegd,
en Hemzelf, verheven boven alles,
heeft Hij als Hoofd gegeven aan de kerk
die zijn lichaam is,
de volheid van Hem, die het al in alles vervult.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 8, 2-3a, 4-5, 6-7

R: Heel uw schepping hebt Gij aan hem onderworpen.

Heer, onze Heer,
hoe ontzagwekkend is uw Naam op aarde,
hoger dan de hemel reikt uw majesteit.

Kinderen en zuigelingen laat Ge voor U spreken.
Als ik naar de hemel kijk,
het kunstwerk van uw vingers,

als ik maan en sterren zie,
die Gij daar hebt gezet.

Ach, wat is de mens dan, dat Gij naar hem omziet,
’t mensenkind, dat Gij zo voor hem zorgt?

Niet veel minder dan een engel hebt Gij hem geschapen,
hem omkleed met schoonheid en met pracht;

heel uw schepping aan hem onderworpen,
alles aan zijn voeten neergelegd.

Vers voor het Evangelie

Joh. 17, 17b, a

Alleluia.
Uw woord is waarheid, Heer,
wijd ons U toe in de waarheid.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 12, 8-12
De heilige Geest zal u leren wat gij moet zeggen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Ik zeg u
ieder die Mij bij de mensen belijdt,
hem zal de Mensenzoon als de zijne erkennen bij Gods engelen.
„Maar wie Mij tegenover de mensen verloochend heeft
zal verloochend worden tegenover Gods engelen.
„Aan ieder die zich zal kanten tegen de Mensenzoon
zal het vergeven worden;
maar hem die de heilige Geest heeft gelasterd
zal het niet vergeven worden.
„Wanneer men u brengt voor synagogen,
overheden en machthebbers,
maakt u dan niet bezorgd
over het hoe of wat van uw antwoord ter verdediging
op dat ogenblik zal de heilige Geest u leren wat gij moet zeggen.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 89 (88), 2

De barmhartigheid van de Heer
zal ik voor eeuwig bezingen;
zijn trouw verkondigen van geslacht tot geslacht.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten