15 augustus ✝ Hoogfeest van de tenhemelopneming van Maria

Lezingen
Heilige van de dag

Tenhemelopneming van Maria

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1384

Psalmen

1556

Lauden

Hymne

1384

Psalmen

780

KS

1385

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1122

KS

1387

Vespers

Hymne

1387

Psalmen

1567

KS

1388

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

Tenhemelopneming van Maria

hoogfeest

De herdenking van het ontslapen of de dood van Maria is tevens de viering van haar verheerlijking: van de opneming van haar persoon in de heerlijkheid bij Christus de Heer. Op deze dag overwegen wij hoe de moeder van de Heer haar Zoon in zijn paasmysterie is gevolgd. Haar is reeds het volmaakte geluk ten deel gevallen dat ons allen wacht als volgelingen van Christus, die door Maria mens is geworden.

Openingstekst

Apok. 12,1

Er verscheen een groot teken aan de hemel:
een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten
en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.

Eerste lezing

Apok. 11, 19a; 12, 1.3-6a.10ab
Een Vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes

De tempel van God in de hemel ging open,
en er verscheen een groot teken aan de hemel een Vrouw,
bekleed met de zon, de maan onder haar voeten
en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.
Toen verscheen aan de hemel een ander teken:
een grote, vuurrode Draak.
Hij had zeven koppen en tien horens en op elke kop een diadeem.
En zijn staart
vaagde een derde deel van de sterren des hemels weg
en wierp die op de aarde.
En de Draak stond vóór de Vrouw die zou baren
om zodra zij gebaard had, haar kind te verslinden.
En zij baarde een kind,
een zoon,
die alle volken zal weiden met een ijzeren staf.
En haar Kind
werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon.
En de Vrouw vluchtte naar de woestijn
waar zij een plaats heeft, door God bereid.
En ik hoorde een stem in de hemel roepen:
“Nu is gekomen het heil en de macht
en het koningschap van onze God
en de heerschappij van zijn Gezalfde.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 45 (44), 10bc.11-2ab.16

R:    Naast u staat de koningin, met goud getooid.

Prinsessen komen u daar tegemoet,
en naast u staat de koningin, getooid met goud uit Ofir.

Nu luister, dochter, wees aandachtig,
vergeet uw volk, vergeet uw vaderhuis.
Uw schoonheid wekt de liefde van de koning,
breng hem uw hulde, want hij is uw heer.

Men haalt hen in met blijdschap en gejuich,
zij treden binnen in de koninklijke woning.

Tweede lezing

1 Kor. 15, 20-26
Als eerste en voornaamste Christus, vervolgens zij die Christus toebehoren.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Christus is opgewekt uit de doden
als eersteling van hen die ontslapen zijn.
Want omdat door een mens de dood is gekomen
komt door een mens ook de opstanding der doden.
Zoals allen sterven in Adam
zo zullen ook allen in Christus herleven.
Maar ieder in zijn eigen rangorde
als eerste en voornaamste Christus,
vervolgens, bij zijn komst zij die Christus toebehoren;
daarna komt het einde,
wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen
na alle heerschappijen
en alle machten en krachten te hebben onttroond.
Want het is vastgesteld dat Hij het koningschap zal uitoefenen,
tot Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd.
En de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

Alleluia.
Maria is ten hemel opgenomen:
het koor der engelen jubelt.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 1, 39-56
Hij deed aan mij zijn wonderwerken en slaat trotsen van hart uiteen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland,
naar een stad in Juda.
Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth.
Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot.
Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest
en riep uit met luide stem:
“Gij zijt gezegend onder de vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw schoot.
Waaraan heb ik het te danken
dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt?
Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte
sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.
Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen
wat haar vanwege de Heer gezegd is.”
En Maria sprak:
“Mijn hart prijst hoog de Heer.
Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder
daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd
En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig
omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed,
en heilig is zijn Naam.
Barmhartig is Hij, van geslacht tot geslacht
voor hen die Hem vrezen.
Hij toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen.
Heersers ontneemt Hij hun troon,
maar Hij verheft de geringen.
“Die hongeren overlaadt Hij met gaven,
en rijken zendt Hij heen met lege handen.
Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken,
gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig
jegens Abraham en zijn geslacht,
gelijk Hij had gezegd tot onze Vaderen.”

Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven was
keerde zij naar huis terug.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Lc.1, 48-49

Elk geslacht prijst mij zalig,
omdat Hij die machtig is, aan mij zijn wonderwerken deed.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten