14 juni ✝ Woensdag in de tiende week door het jaar

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

708

Psalmen

930

Lauden

Hymne

709

Psalmen

932

KS

937

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

938

KS

941

Vespers

Hymne

710

Psalmen

942

KS

945

Completen

Hymne

682

Psalmen

1207

Openingstekst

Ps. 27 (26),12

De Heer is mijn licht en mijn redding, wie zou ik vrezen?
De Heer is de beschermer van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn?
Al wie mij nadert als vijand vermag niets tegen mij.

Eerste lezing

II Kor. 3, 4-11
Christus heeft ons bekwaam gemaakt dienaars te zijn van een nieuw verbond, niet van de letter maar van de Geest.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Groot is ons Godsvertrouwen
dank zij Christus.
Nogmaals
dit betekent niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn
zodat wij ons enige verdienste kunnen toeschrijven.
Heel onze bekwaamheid komt van God.
Hij is het die ons bekwaam heeft gemaakt dienaars te zijn
van een nieuw verbond, niet van de letter maar van de Geest.
Want de letter doodt
maar de Geest maakt levend.

Welnu,
de dienst van de dood
waarvan de oorkonde op stenen gegrift stond
ging reeds met zulk een heerlijkheid gepaard,
dat de kinderen van Israël
niet konden opzien naar het gelaat van Mozes
wegens de luister die ervan uitstraalde;
en toch zou deze weldra weer verdwijnen.
Hoeveel te heerlijker
moet dan de dienst van de Geest zijn!
En als het ambt
dat in dienst stond van de veroordeling zo eervol was,
hoeveel te meer dan het ambt dat de vrijspraak verkondigt.
Wat eens heerlijkheid scheen is eigenlijk geen heerlijkheid,
vergeleken bij deze alles overtreffende heerlijkheid.
Als het vergankelijke zich met glorie openbaarde,
hoeveel te meer zal dit gelden van het blijvende.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 99 (98), 5,6,7, 8, 9

R: Heilig is Hij, de Heer onze God.

Verheerlijkt de Heer, onze God,
en werpt u neer voor zijn voetbank,
want Hij is heilig!

Mozes en Aäron waren zijn priesters,
Samuël hoorde tot zijn aanbidders:
zij riepen de Heer aan, die hen verhoorde
en tot hen sprak in de wolkkolom.

Zij hebben geluisterd naar zijn bevelen,
naar al wat Hij hen gebood.

Heer, onze God, Gij hebt hen verhoord,
Gij hebt hen genadig behandeld,
maar wat zij misdreven hebt Gij gestraft.

Verheerlijkt de Heer onze God
en werpt u neer voor zijn heilige berg,
want heilig is Hij, de Heer onze God.

Vers voor het Evangelie

Mt. 4, 4b

Alleluia.
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 5, 17-19
Ik ben niet gekomen om op te heffen maar om de vervulling te brengen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Denkt niet dat Ik gekomen ben
om Wet en Profeten op te heffen;
Ik ben niet gekomen om op te heffen
maar om de vervulling te brengen.
„Want voorwaar, Ik zeg u:
Eerder nog zullen hemel en aarde vergaan,
dan dat één jota of haaltje vergaat uit de Wet,
voordat alles geschied is.
„Wie dus een van die voorschriften,
zelfs de geringste,
opheft en zo de mensen leert,
zal de geringste geacht worden in het Rijk der hemelen,
maar wie ze onderhoudt en leert,
zal groot geacht worden in het Rijk der hemelen.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps.18 (17), 3

De Heer is mijn steun en mijn sterkte;
Hij brengt mij in veiligheid. Hij is mijn God en mijn Helper.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten