14 februari ✝ Aswoensdag

Lezingen
Heilige van de dag

Aswoensdag

Evangelielezing

Lezing

Hymne

742

Psalmen

1143

Lauden

Hymne

742

Psalmen

1073

KS

191

Middaggebed

Hymne

762

Psalmen

1150

KS

192

Vespers

Hymne

740

Psalmen

1153

KS

193

Completen

Hymne

682

Psalmen

1207

Aswoensdag

Openingstekst

Wijsh. 11, 24-25. 27

Heer, Gij zijt vol ontferming voor allen
en hebt geen afkeer van wat Gij hebt gemaakt;
Gij sluit uw ogen voor de zonden van de mensen
om hen tot bekering te brengen.
Gij spaart hen, want Gij zijt de Heer onze God.

Eerste lezing

Joël 2, 12-18
Scheurt uw hart en niet uw kleren.

Uit de Profeet Joël

Zo spreekt God de Heer:
„Keert tot Mij terug, van ganser harte,
met vasten, met geween en met rouwklacht.
Scheurt uw hart en niet uw kleren,
keert terug tot de Heer uw God,
want genadig is Hij en barmhartig,
lankmoedig en vol liefde,
en Hij heeft spijt over het onheil.
Wie weet, keert Hij terug en krijgt Hij spijt
en laat dan zegen achter zich,
een meeloffer en een plengoffer,
voor de Heer uw God.
„Blaast de bazuin op Sion,
kondigt een heilige vastentijd af,
roept een plechtige bijeenkomst bijeen!
Verzamelt het volk,
belegt een heilige bijeenkomst,
brengt de oudsten samen
en verzamelt ook de kinderen en de zuigelingen;
laat de bruidegom zijn kamer verlaten
en de bruid haar bruidsvertrek.
Laat tussen de voorhal en het altaar
de priesters, die de dienst van de Heer verrichten,
wenen en zeggen:
Spaar uw volk, Heer,
laat niet met uw erfdeel spotten,
laat niet de heidenen het overheersen.
Moet men onder de volken zeggen:
Waar blijft hun God?”
Toen is de Heer voor zijn land opgekomen
en heeft Hij zijn volk gespaard.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 51 (50), 3-4, 5-6a, 12-13, 14, 17

R:    God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid,
delg mijn zondigheid in uw erbarmen.

God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid,
delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
Was mijn schuld volkomen van mij af,
reinig mij van al mijn zonden.

Ik erken dat ik misdreven heb,
altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
Jegens U alleen heb ik gezondigd,
wat U tegenstaat heb ik gedaan.

Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer een vastberaden geest.
Wil mij niet verstoten van uw Aanschijn,
neem uw heilige Geest niet van mij weg.

Geef mij weer de weelde van uw zegen,
maak mij sterk in edelmoedigheid.
Heer, maak Gij mijn lippen los,
dat mijn mond uw lof kan zingen.

Tweede lezing

2 Kor. 5, 20-6, 2
Laat u met God verzoenen, want nu is het de gunstige tijd.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Wij zijn gezanten van Christus,
God roept u op door ons woord.
Wij smeken u in Christus’ naam:
laat u met God verzoenen!
Hem die geen zonde heeft gekend
heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt,
opdat wij door Hem Gods eigen heiligheid zouden worden.
Als Gods medewerkers sporen wij u aan:
zorgt dat ge zijn genade niet tevergeefs ontvangt.
Hij zegt immers:
„Op de gunstige tijd heb Ik u verhoord,
op de dag van het heil ben Ik u te hulp gekomen.”
Nu is er die gunstige tijd,
vandaag is het de dag van het heil.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

Ps. 51 (50), 12a.14a

Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer de weelde van uw zegen.

Evangelie

Mt. 6, 1-6.16-18
Uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Denkt er om:
beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen,
om de aandacht te trekken;
anders hebt gij geen recht op loon bij uw Vader die in de hemel is.
Wanneer gij dus een aalmoes geeft,
bazuin het dan niet voor u uit
zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat,
opdat zij door de mensen geprezen worden.
Voorwaar, Ik zeg u:
Zij hebben hun loon al ontvangen.
Als gij een aalmoes geeft
laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechter doet
opdat uw aalmoes in het verborgene blijve;
en uw Vader die in het verborgene ziet,
zal het u vergelden.
Wanneer gij bidt,
gedraagt u dan niet als de schijnheiligen
die graag in de synagogen
en op de hoeken van de straten staan te bidden
om op te vallen bij de mensen.
Voorwaar, Ik zeg u:
Zij hebben hun loon al ontvangen!
Maar als gij bidt,
ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u
en bid tot uw Vader, die in het verborgene is;
en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
Wanneer gij vast,
zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen;
zij verstrakken hun gezicht
om de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn.
Voorwaar, Ik zeg u:
Zij hebben hun loon al ontvangen.
Maar als gij vast,
zalf dan uw hoofd en was uw gezicht
om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast,
maar vast voor uw Vader die in het verborgene is
en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

ZEGENING EN OPLEGGING VAN DE AS

Na de homilie zegt de priester:
Broeders en zusters,
laten wij bidden tot God onze Vader,
dat Hij deze as wil zegenen.
Bidden wij om de kracht van zijn genade,
nu wij dit teken van boetvaardigheid gaan ontvangen.

Na een korte gebedspauze vervolgt hij:
God, Gij schenkt vergiffenis
als wij onze zwakheid bekennen en onze fouten willen herstellen.
Luister in uw goedheid naar ons gebed:
laat uw genade en uw zegen + komen over allen
die met deze as getekend worden.
Help uw dienaren deze veertig dagen zo te beleven
dat zij als nieuwe mensen het paasmysterie kunnen vieren.
Door Christus onze Heer.
ofwel:
God, Gij wilt de dood van de zondaar niet,
maar zijn bekering.
Luister genadig naar ons gebed: zegen + deze as
waarmee wij getekend zullen worden.
Wij erkennen dat wij maar stof en as zijn
en tot stof zullen terugkeren.
Help onze deze veertig dagen zo te benutten
dat wij vergiffenis van zonden verkrijgen
en tot nieuw leven komen
naar het beeld van Hem die uit de doden is opgestaan:
Christus uw Zoon, onze Heer.

allen: Amen.

De as wordt besprenkeld met wijwater.

Nu legt de priester alle aanwezigen, die naar hem toekomen, de as op; hierbij zegt hij tot ieder afzonderlijk:

Mc. 1, 15
Bekeert u en gelooft in het evangelie.

ofwel:
naar Gen. 3, 19
Bedenk wel: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.

Ondertussen zingt men:
naar Joël 2,13
Laten wij van kleding veranderen:
as en boetekleed aannemen,
vasten en wenen voor het aanschijn van de Heer,
omdat onze God genadig en barmhartig is
om onze zonden te vergeven.

ofwel:
Joël 2,17; Est.13,17
Tussen de voorhal en het altaar
zullen de priesters die de dienst voor de Heer verrichten,
wenen en zeggen: Spaar, Heer, spaar uw volk,
en laat de mond niet verstommen
van hen die U loven, Heer.

ofwel:
Ps. 51(50), 3
Vergeving, Heer, want onze schuld is groot.
Dit refrein kan herhaald worden na ieder vers van Ps. 51(50).

Beurtzang naar Bar. 3, 2
Laten wij de fouten verbeteren
die wij in onwetendheid bedreven hebben,
opdat wij niet, plotseling verrast door de dag van de dood,
tijd voor boete zoeken en deze niet kunnen vinden.

Verhoor ons, Heer, ontferm U over ons,
want wij hebben tegen U gezondigd

Ps. 79 (78), 9:
Help ons, God van ons heil,
om uw Naam, Heer, bevrijd ons.

Verhoor ons, Heer …

Ook kan een ander aangepast gezang gezongen worden.

Communievers

Ps. 1, 2-3

Wie de wet van de Heer dag en nacht overweegt
zal vruchten dragen op zijn tijd.

Een reactie achterlaten