14 oktober ✝ Vrijdag in de achtentwintigste week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Callistus I

Evangelielezing

Lezing

Hymne

716

Psalmen

1171

Lauden

Hymne

717

Psalmen

1177

KS

1180

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1181

KS

1184

Vespers

Hymne

718

Psalmen

1184

KS

1187

Completen

Hymne

682

Psalmen

1210

H. Callistus I

paus en martelaar

gedachtenis*

Callistus was waarschijnlijk een slaaf die na zijn vrijwording door paus Zephyrinus diaken gewijd werd en hem later op de zetel van Petrus opvolgde. Hij verdedigde het geloof tegen de dwaalleer van de adoptianen en modalisten. Hij stierf als martelaar in 222 en werd aan de Via Aurelia te Rome begraven.

Openingstekst

Ps.130 (129), 3-4

Als Gij zonden blijft gedenken, Heer,
Heer, wie houdt dan stand?
Maar bij U is vergeving, God van Israël!

Eerste lezing

Ef. 1, 11-14.
Wij hadden reeds te voren onze hoop op de Christus gebouwd,
en ook gij zijt verzegeld met de heilige Geest.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,
In Christus hebben wij ons erfdeel ontvangen,
daartoe voorbestemd door de beschikking van Hem
die alles tot stand brengt naar het besluit van zijn wil,
opdat wij de lof verbreiden van zijn heerlijkheid,
wij, die reeds te voren
onze hoop op de Christus hadden gebouwd.

In Christus zijt ook gij,
nadat gij het woord der waarheid,
het evangelie van uw heil hebt aanhoord,
in Hem zijt ook gij
tot het geloof gekomen,
verzegeld met de heilige Geest der belofte
die het onderpand is van onze erfenis,
tot verlossing van Gods eigen volk
en tot lof van zijn heerlijkheid.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 33 (32), 1-2, 4-5, 12-13

R: Zalig het volk dat de Heer heeft als God.

Jubelt, gerechtigen, voor de Heer,
wie vroom is dient Hem te loven.

Eert dan de Heer met citerspel,
en speelt voor Hem op de harp.

Oprecht is immers het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.

Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.

Zalig het volk dat de Heer heeft als God,
de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen.

Hoog uit de hemel schouwt God omlaag,
blikt neer op de zonen der mensen.

Vers voor het Evangelie

Joh. 15, 15b

Alleluia.
Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer,
want Ik heb u alles meegedeeld
wat Ik van de Vader heb gehoord.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 12, 1-7
Zelfs de haren op uw hoofd zijn alle geteld.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd, toen duizenden mensen waren samengestroomd
zodat men elkaar haast onder de voet liep,
richtte Jezus zich eerst tot zijn leerlingen:
„Wacht u voor het zuurdeeg,
dat wil zeggen, voor de huichelarij van de Farizeeën.
„Niets is bedekt of het zal onthuld
en niets is verborgen of het zal geweten worden.
„Want alles wat gij in het donker gezegd hebt,
zal gehoord worden in het licht;
en wat gij binnenkamers in het oor gefluisterd hebt
zal van de daken verkondigd worden.
„Tot u, die mijn vrienden zijt, zeg Ik:
Vreest niet hen die het lichaam doden,
maar daarna niets ergers kunnen doen.
„Ik zal u zeggen wie gij moet vrezen vreest Hem die,
nadat Hij gedood heeft,
macht bezit om in de hel te werpen.
„Ja, zeg Ik u, vreest Hem!
„Kan men niet vijf mussen kopen voor twee stuivers?
„Toch vergeet God niet een van hen.
„Ja, zelfs de haren op uw hoofd zijn alle geteld.
„Weest niet bevreesd
gij zijt méér waard dan een zwerm mussen.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 34 (33), 11

Rijken zijn arm en noodlijdend geworden;
die gaan tot de Heer komen nooit iets tekort.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten