13 september ✝ Woensdag in de drieëntwintigste week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Johannes Chrysostomus

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1626

Psalmen

1040

Lauden

Hymne

1628

Psalmen

1043

KS

1629

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1047

KS

1050

Vespers

Hymne

1633

Psalmen

1051

KS

1635

Completen

Hymne

682

Psalmen

1207

H. Johannes Chrysostomus

bisschop en kerkleraar

gedachtenis

Johannes werd omstreeks het jaar 349 geboren te Antiochië. Na zijn studies werd hij achtereenvolgens monnik en priester, in welke hoedanigheid hij zich bijzonder op de prediking toelegde. In 397 werd hij gekozen tot bisschop van Constantinopel. Hij toonde zich een goede herder, bezorgd voor zijn priesters en gelovigen, van wie de geestelijke vorming hem zeer ter harte ging. In ongenade gevallen bij het keizerlijk hof en door afgunstigen belaagd, moest hij tot tweemaal toe in ballingschap gaan. Door zorgen en ontberingen uitgeput stierf hij op 14 september 407 bij Comana in Pontus. Om zijn grote welsprekendheid en zijn vele geschriften ten dienste van de geloofsleer en het christelijk leven heeft hij de naam ‘Guldenmond’ (Chrysostomus) verdiend.

 

Openingstekst

Ps. 37 (36), 30-31

De mond van de rechtvaardige verkondigt wijsheid
en zijn tong spreekt oprechte taal: de wet van God is in zijn hart. .

Eerste lezing

Kol. 3, 1-11
Gij zijt met Christus gestorven;
maakt dus radicaal een einde aan immorele praktijken.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

Broeders en zusters,

Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt zoekt wat boven is,
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods.
Zint op het hemelse, niet op het aardse.
Gij zijt immers gestorven
en uw leven is nu met Christus verborgen in God.
Christus is uw leven,
en wanneer Hij verschijnt
zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.
Maakt dus radicaal een einde aan immorele praktijken,
ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, begeerlijkheid
en de hebzucht die gelijk staat met afgoderij.
Deze dingen roepen Gods toorn af.
Ook gij hebt u indertijd hieraan overgegeven
en in deze zonden geleefd.
Maar nu moet gij dit alles vaarwel zeggen.
Weg met toorn, gramschap, kwaadaardigheid,
laster en schandelijke taal!
En beliegt elkaar niet meer.
Gij hebt de oude mens met zijn gedragingen afgelegd
en u bekleed met de nieuwe mens,
die op weg is naar het ware inzicht,
zich vernieuwend naar het beeld van zijn Schepper.
Dan is er geen sprake meer van Griek of Jood,
besnedene of onbesnedene,
barbaar of Skyth,
van slaaf of vrije mens.
Dáár is alleen Christus,
alles in allen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 145 (144), 2-3, 10-11, 12-13ab

R: De Heer is bezorgd voor iedere mens.

U wil ik prijzen iedere dag,
uw Naam verheerlijken voor altijd.
De Heer is groot en alle lof waardig,
zijn grootheid is niet te doorgronden.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

Zij, maken uw kracht aan de mensen bekend,
de pracht van uw koninkrijk.
Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen,
uw heerschappij geldt voor ieder geslacht.

Vers voor het Evangelie

Ps. 130 (129), 5

Alleluia.
Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 6, 20-26
Zalig gij die arm zijt, maar wee u, rijken.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen op,
keek zijn leerlingen aan en sprak:
„Zalig gij die arm zijt,
want aan u behoort het Rijk Gods.
„Zalig die nu honger lijdt,
want gij zult verzadigd worden.
„Zalig die nu weent,
want gij zult lachen.
„Zalig zijt gij
wanneer omwille van de Mensenzoon de mensen u haten,
wanneer zij u uitstoten en u beschimpen
en uw naam uit de samenleving bannen als iets verfoeilijks.
„Als die dag komt, springt dan op van blijdschap,
want groot is uw loon in de hemel.
„Op dezelfde manier behandelden hun voorvaders de profeten.
„Maar wee u, rijken,
want wat u vertroost hebt ge al ontvangen.
„Wee u, die nu verzadigd zijt,
want ge zult honger lijden.
„Wee u, die nu lacht,
want ge zult klagen en wenen.
„Wee u, wanneer alle mensen met lof over u spreken,
want hun voorvaderen deden hetzelfde met de valse profeten.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

1 Kor. 1, 23-24

Wij verkondigen een gekruisigde Christus:
Christus, Gods kracht en Gods wijsheid.

Een reactie achterlaten