13 juni ✝ Dinsdag in de tiende week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Antonius van Padua

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1626

Psalmen

914

Lauden

Hymne

1628

Psalmen

918

KS

1629

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

922

KS

924

Vespers

Hymne

1633

Psalmen

925

KS

1635

Completen

Hymne

682

Psalmen

1206

H. Antonius van Padua

priester en kerkleraar

Antonius werd tegen het einde van de 12e eeuw te Lissabon geboren. Kort na zijn priesterwijding ging hij van de reguliere kanunniken van Sint Augustinus, bij wie hij ingetreden was, over naar de minderbroeders, met de bedoeling het geloof in Noord – Afrika te gaan verkondigen. Maar zijn werkterrein werd Frankrijk en Italië, waar hij met veel vrucht het predikambt vervulde, velen die door dwaalleraren waren misleid tot de kerk terugbracht en als eerste in zijn orde met het theologie-onderwijs aan zijn medebroeders belast werd. De preken die hij heeft nagelaten onderscheiden zich door hun leerstellige inhoud. Hij stierf te Padua in 1231.

Openingstekst

Lc. 4,18

De Geest van de Heer rust op mij, want Hij heeft mij gezalfd.
Hij heeft mij gezonden
om aan armen de blijde boodschap te brengen
en om hen te genezen wier hart gebroken is.

Eerste lezing

II Kor. 1, 18-22
Jezus was niet Ja en Neen; in Hem was slechts Ja.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

God staat er borg voor
het woord dat wij tot u spreken is niet tegelijk ja en neen.
De Zoon Gods,
Christus Jezus, die door ons onder u is verkondigd,
door mij en Silvanus en Timóteüs,
Hij was niet Ja en Neen; in Hem was slechts Ja.
Want alle beloften van God zijn in Hem waar gemaakt.
Daarom spreken wij door Hem ook ons
„Amen. Ja, zo is het” God ter ere.
En God zelf is het
die ons samen met u in Christus bevestigt en ons heeft gezalfd.
Hij is het ook die op ons zijn zegel heeft gedrukt
en de Geest als een handgeld aan onze harten heeft meegedeeld.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 119 (118), 129, 130, 131, 132, 133, 135

R: Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen, Heer.

Uitstekend is alles wat Gij verordent,
daarom houdt mijn geest daaraan vast.

De uitleg van uw woorden geeft klaarheid,
schenkt wijsheid aan wie onervaren is.

Mijn mond sper ik hijgend open,
zo snak ik naar uw gebod.

Keer U naar mij toe en wees mij genadig,
zoals Gij steeds zijt voor wie U bemint.

Geleid mijn schreden zoals Gij beloofd hebt;
geen enkel kwaad overheerse mij.

Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen,
laat mij uw beschikkingen zien.

Vers voor het Evangelie

  1. Hand. 16, 14b

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 5, 13-16
Gij zijt het zout der aarde.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Gij zijt het zout der aarde.
„Maar als het zout zijn kracht verliest,
waarmee zal men dan zouten?
„Het deugt nergens meer voor
dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.
„Gij zijt het licht der wereld.
„Een stad kan niet verborgen blijven
als ze boven op een berg ligt!
„Men steekt toch ook niet een lamp aan
om ze onder de korenmaat te zetten,
maar men plaatst ze op de standaard
zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn.
„Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen,
opdat zij uw goede werken zien
en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Mt. 28, 20

Dit zegt de Heer:
Ik ben met u alle dagen tot aan het einde van de tijd.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten