13 juli ✝ Zaterdag in de 14e week door het jaar

Lezingen

Heilige van de dag

H. Henricus

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1657

Psalmen

981

Lauden

Hymne

1657

Psalmen

983

KS

1658

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

988

KS

990

Vespers

Hymne

691

Psalmen

992

KS

995

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

H. Henricus

Geboren in 973 in Beieren, volgde Henricus zijn vader op in het bestuur van het hertogdom en werd later tot keizer gekozen. Hij onderscheidde zich op bijzondere wijze door zijn zorg voor de godsdienstige en zedelijke verbetering van de kerk en voor de verkondiging van het evangelie aan de ongelovigen. Hij richtte verscheidene bisdommen op en schonk veel van zijn bezit aan kloosters. Hij stierf in 1024 en werd in 1146 door paus Eugenius III heilig verklaard.

Eerste lezing

Jes. 6, 1-8
Ik ben een mens met onreine lippen, en toch hebben mijn ogen de koning,
de Heer van de hemelse machten, gezien!

Uit de Profeet Jesaja

In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer,
gezeten op een hoge en verheven troon;
de sleep van zijn kleed bedekte heel de vloer van de tempel.
Serafs stonden om Hem heen; ieder met zes vleugels;
twee om het aangezicht,
twee om de voeten te bedekken, en twee om te vliegen.
En zij riepen elkander toe:
„Heilig, heilig, heilig,
de Heer van de hemelse machten!
„Heel de aarde is vol van zijn glorie!”
Het luide roepen deed de drempels in hun voegen schudden
en het heiligdom stond vol rook.
Toen riep ik:
„Wee mij, ik ben verloren!
„Want ik ben een mens met onreine lippen
en ik woon te midden van een volk met onreine lippen,
en toch hebben mijn ogen de koning,
de Heer van de hemelse machten gezien!”
Maar een van de serafs vloog naar mij toe
met een gloeiende kool,
die hij met een tang van het altaar had genomen;
hij raakte mijn mond daarmee aan en sprak:
„Nu dit uw lippen heeft aangeraakt,
zijn uw zonden verdwenen,
uw misstappen vergeven.”
Daarop hoorde ik de Heer zeggen:
„Wie moet Ik zenden?
„Wie zal er voor ons gaan?”
En ik antwoordde:
„Hier ben ik: zend mij!”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 93 (92), 1ab. 1c-2, 5

R: De Heer is koning, met luister omkleed.

De Heer is koning, met luister omkleed,
met macht heeft de Heer zich omgord.

Zo vast als de aarde, onwankelbaar,
zo vast staat uw troon door de eeuwen,
van eeuwigheid, God, zijt Gij

Betrouwbaar is alles wat Gij betuigt,
uw huis zij heilig in lengte van dagen.

Vers voor het Evangelie

Ps.119 (118), 27

Alleluia.
Leid mij op de weg van uw bevelen, Heer,
dan zal ik uw daden indachtig zijn.
Alleluia.

Evangelie

Mt, 10, 24-33
Weest niet bevreesd voor hen die het lichaam doden.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„De leerling staat niet boven zijn meester
en de dienaar niet boven zijn heer.
„Voor de leerling moet het voldoende zijn
behandeld te worden als zijn meester,
voor de dienaar als zijn heer behandeld te worden.
„Als men het hoofd van het huisgezin
als Beëlzebub durft noemen,
hoeveel te meer dan zijn huisgenoten.
„Weest niet bang voor hen.
„Niets is bedekt of het zal onthuld,
niets is verborgen of het zal bekend worden.
„Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het licht,
en wat ge u in het oor hoort fluisteren
verkondigt dat van de daken.
„Weest niet bevreesd voor hen
die wel het lichaam kunnen doden maar niet de ziel;
vreest veeleer Hem
die èn ziel èn lichaam in het verderf kan storten in de hel.
„Verkoopt men niet twee mussen voor een stuiver?
„En toch zal buiten de wil van uw Vader
niet één mus op de grond vallen.
„Bij u echter is zelfs ieder haar van uw hoofd geteld.
„Weest dus niet bevreesd;
gij zijt toch méér waard dan een zwerm mussen.
„Ieder die Mij bij de mensen belijdt,
hem zal ook Ik als de mijne erkennen
bij mijn Vader die in de hemel is.
„Maar ieder die Mij zal verloochenen tegenover de mensen,
hem zal Ik ook verloochenen
tegenover mijn Vader die in de hemel is.’

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.