13 februari ✝ Dinsdag in de zesde week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Harlindis en Relindis

Evangelielezing

Lezing

Hymne

704

Psalmen

914

Lauden

Hymne

705

Psalmen

918

KS

921

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

922

KS

924

Vespers

Hymne

706

Psalmen

925

KS

928

Completen

Hymne

682

Psalmen

1206

H. Harlindis en Relindis

maagd

gedachtenis*

De twee gezusters, Harlindis en Relindis, zouden afkomstig zijn uit de streek van Tongeren. Zij werden opgevoed in een klooster te Valenciemies. Later bouwde men voor hen een klooster te Aldeneik nabij Maaseik waarvan zij beiden achtereenvolgens abdis werden (8e eeuw). Harlindis stierf op 13 oktober 745 (?), Relindis op 6 februari 770 (?).

 

Openingstekst

Ps. 31(30), 3-4

God, laat mij bij U bescherming vinden,
wees mij een veilige toevlucht,
want Gij zijt mijn steun en sterkte;
geef mij leiding en help mij verder omwille van uw Naam.

Eerste lezing

Jak. 1, 12-18
God brengt niemand in verzoeking.

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus

Broeders en zusters,

Zalig de mens die standhoudt in de beproeving.
Heeft hij de toets doorstaan,
dan zal hij de zegekrans van het leven ontvangen
die God beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.
Niemand mag zeggen als hij bekoord wordt:
„Ik word door Gods toedoen bekoord.”
God brengt niemand in verzoeking,
zo min als Hijzelf door het kwade kan worden bekoord.
Wordt iemand bekoord,
dan is het altijd
door het trekken en lokken van zijn eigen begeerte.
Daarna, als de begeerte bevrucht is,
baart zij de zonde
en de zonde, eenmaal volgroeid, baart de dood.
Geliefde broeders en zusters,
laat u niet misleiden
elke goede gave, elk volmaakt geschenk daalt neer van boven,
van de Vader der hemellichten,
bij wie geen verandering is of verduistering door omwenteling.
Uit vrije wil heeft Hij ons het leven geschonken
door het woord der waarheid,
zodat wij in zekere zin de eerstelingen onder zijn schepselen zijn.;

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 94 (93), 12-13a, 14-15,18-19

R: Gelukkig de man die Gij wijsheid geeft, Heer.

Gelukkig de man die Gij wijsheid geeft, Heer,
die Gij in uw wet onderwijst.

Na kwade dagen geeft Gij hem rust.
Want nooit zal de Heer zijn volk verstoten,
zijn erfdeel geeft Hij niet op.

Eens zullen de rechters rechtvaardig beslissen
en alle rechtvaardigen vallen het bij.

Wanneer ik reeds denk: nu struikel ik zeker,
dan houdt uw genade, Heer, mij overeind.

Wanneer in mijn hart de zorgen drukken
dan beurt uw vertroosting mij op.

Vers voor het Evangelie

Joh. 6, 64b, 69b

Alleluia.
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven;
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

Evangelie

Mc. 8, 14.-21
Wacht u voor het zuurdeeg van de Farizeeën en het zuurdeeg van Herodes!

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd hadden de leerlingen vergeten brood mee te nemen
zodat zij niet meer dan één brood bij zich in de boot hadden.
Toen gaf Jezus hun deze waarschuwing:
„Let op,
wacht u voor het zuurdeeg van de Farizeeën
en het zuurdeeg van Herodes!”
Zij spraken daarover onder elkaar:
„Dat zegt Hij omdat we geen brood hebben.”
Maar Hij bemerkte het en sprak:
„Wat bespreekt ge daar onderling?
„Dat Ik dit gezegd heb, omdat ge geen brood hebt?
„Begrijpt en verstaat ge het dan nog niet?
„Is uw geest dan zo verblind?
„Ge hebt toch ogen: ziet ge dan niets?
„Ge hebt toch oren: hoort ge dan niets?
„En herinnert ge u niet
hoeveel korven vol brokken gij hebt opgehaald
toen Ik voor de vijfduizend die vijf broden heb gebroken?”
Zij antwoordden Hem:
„Twaalf.”
„En hoeveel manden vol brokken hebt gij opgehaald,
toen met die zeven voor de vierduizend?”
En zij antwoordden:
„Zeven.”
Daarop zei Hij hun:
„Begrijpt ge het dan nog niet?”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 78 (77), 29-30

De Heer gaf zijn volk wat het verlangde:
zij konden eten en werden verzadigd;
zo werd hun verwachting vervuld.

Een reactie achterlaten