13 december ✝ Woensdag in de tweede week van de advent

Lezingen
Heilige van de dag

H. Lucia

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1609

Psalmen

930

Lauden

Hymne

1613

Psalmen

932

KS

1614

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

938

KS

1617

Vespers

Hymne

1618

Psalmen

942

KS

1621

Completen

Hymne

682

Psalmen

1207

H. Lucia

maagd en martelares

gedachtenis

Lucia stierf de marteldood te Syracuse, waarschijnlijk tijdens de vervolging onder Diocletianus. Haar verering verbreidde zich sedert de oudheid over nagenoeg de gehele kerk en haar naam werd in de Romeinse canon opgenomen.

Openingstekst

naar Hab. 2, 3;1 Kor. 4, 5

De Heer zal komen en niet talmen:
Hij zal aan het licht brengen
wat in het duister verborgen is
en zich openbaren aan alle volkeren.

Eerste lezing

Jes. 40, 25-31
De almachtige Heer verleent kracht aan wie moe is.

Uit de Profeet Jesaja

„Met wie wilt gij Mij vergelijken,
met wie Mij gelijkstellen,” vraagt de Alheilige.
„Richt uw ogen naar boven en kijk eens goed;
wie heeft dit alles geschapen?
„Wie laat de hemellichamen voltallig uittrekken,
wie roept ze alle bij naam,
is zo geweldig machtig en sterk
dat er niet één op het appèl ontbreekt?
„Hoe kunt gij dan zeggen, Jakob,
hoe kunt gij beweren, Israël,
dat uw wegen voor de Heer verborgen zijn,
dat uw recht God zou ontgaan?
„Weet gij dan niet,
hebt gij dan nooit gehoord,
dat de Heer een eeuwige God is,
en schepper van heel het aardoppervlak,
dat Hij niet moe wordt, geen uitputting kent,
en dat zijn wijsheid ondoorgrondelijk is?
„Aan wie moe is, verleent Hij kracht,
aan wie geen weerstand heeft, schenkt Hij overvloedige energie.
„Jonge mannen kunnen moe worden en uitgeput,
kerels kunnen bezwijken,
maar allen die op de Heer vertrouwen
ontvangen nieuwe kracht,
en slaan hun vleugels uit als adelaars:
zij lopen, maar worden niet moe,
zij rennen, maar raken niet uitgeput!”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps.103 (102), 1-2, 3-4, 8, 10

R:    Verheerlijk, mijn ziel, de Heer.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen!
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet!

Hij is het die u uw schulden vergeeft,
die u geneest van uw kwalen.
Hij is het die u van de ondergang redt,
die u omringt met zijn gunst en erbarmen.

De Heer is barmhartig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.
Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen,
vergeldt ons niet onze schuld.

Vers voor het Evangelie

Alleluia.
De Heer zal verschijnen met kracht,
een licht voor het oog van zijn dienaren.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 11, 28-30
Komt allen tot Mij die uitgeput zijt.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd nam Jezus het woord en sprak:
„Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt,
en Ik zal u rust en verlichting schenken.
„Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij:
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart;
en gij zult rust vinden voor uw zielen,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Jes. 40,10; naar 34, 5

Onze Heer zal komen met kracht;
Hij zal een licht zijn voor de ogen van zijn dienaars.

Een reactie achterlaten