13 oktober ✝ Donderdag in de achtentwintigste week door het jaar

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

711

Psalmen

1158

Lauden

Hymne

713

Psalmen

1160

KS

1163

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1164

KS

1166

Vespers

Hymne

714

Psalmen

1167

KS

1170

Completen

Hymne

682

Psalmen

1209

Openingstekst

Ps.130 (129), 3-4

Als Gij zonden blijft gedenken, Heer,
Heer, wie houdt dan stand?
Maar bij U is vergeving, God van Israël!

Eerste lezing

Ef. 1, 1-10
In Hem heeft Hij ons uitverkoren vóór de grondlegging der wereld.

Begin van de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Van Paulus,
door Gods wil apostel van Christus Jezus,
aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus.

Genade en vrede voor u
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!

Gezegend is God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend
met elke geestelijke zegen.

In Hem heeft Hij ons uitverkoren
vóór de grondlegging der wereld,
om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
In liefde heeft Hij ons voorbestemd
zijn kinderen te worden door Jezus Christus,
naar het welbehagen van zijn wil,
tot lof van de heerlijkheid van zijn genade.

Hiermee heeft Hij ons begiftigd in de Geliefde,
in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed,
de vergiffenis der zonden
dank zij de rijkdom van zijn genade.
Die heeft Hij ons meegedeeld
als een overvloed van wijsheid en inzicht.
Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen,
de beslissing die Hij in Christus had genomen
ter verwezenlijking van de volheid der tijden
het heelal in Christus onder één Hoofd te brengen,
alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde,
in Hem.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 98 (97), 1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6

R: Zijn weldaden deed de Heer ons kennen.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.

Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.

Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.

Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

Zingt voor de Heer bij de citer,
met citer en psalterspel.

Laat schallen trompet en bazuin
en danst voor de Heer, uw koning.

Vers voor het Evangelie

Joh. 14, 23

Alleluia.
Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden;
mijn Vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot hem komen.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 11, 47-54
Dit geslacht zal verantwoordelijk gesteld worden voor het bloed van alle profeten dat vergoten is vanaf de grondvesting der wereld.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot de wetgeleerden:
„Wee u!
„Gij bouwt de graven van de profeten,
maar uw vaderen hebben hen gedood.
„Hiermee legt gij getuigenis af
dat gij instemt met de werken van uw vaderen,
want zij doodden hen en gij bouwt hun graven.
„Daarom ook heeft Gods wijsheid gezegd:
Ik zal profeten en afgezanten tot hen zenden,
maar sommigen van hen zullen zij doden en vervolgen,
zodat dit geslacht verantwoordelijk gesteld zal worden
voor het bloed van alle profeten
dat vergoten is vanaf de grondvesting der wereld,
vanaf het bloed van Abel tot het bloed van Zacharias,
die gedood werd tussen het altaar en het tempelgebouw.
„Ja, zeg ik u,
dit geslacht zal verantwoordelijk zijn!
„Wee u, wetgeleerden!
Gij hebt de sleutel van de kennis weggenomen.
„Zelf zijt ge niet binnengegaan,
en hun die wilden binnengaan hebt ge het belet.”

Toen Hij naar buiten kwam,
begonnen de schriftgeleerden en de Farizeeën,
– hevig op Hem gebeten –
Hem allerlei netelige vragen te stellen,
met de heimelijke bedoeling
Hem op grond van de een of andere uitlating te kunnen vangen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 34 (33), 11

Rijken zijn arm en noodlijdend geworden;
die gaan tot de Heer komen nooit iets tekort.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten