12 september ✝ Dinsdag in de drieëntwintigste week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Naam van Maria

Evangelielezing

Lezing

Hymne

704

Psalmen

1026

Lauden

Hymne

705

Psalmen

1029

KS

1032

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1033

KS

1035

Vespers

Hymne

706

Psalmen

1036

KS

1038

Completen

Hymne

682

Psalmen

1206

H. Naam van Maria

gedachtenis*

 

Openingstekst

Ps. 119 (118), 137 en 124

Gij zijt rechtvaardig, Heer, en uw oordeel is juist.
Behandel uw dienaar overeenkomstig uw goedheid.

Eerste lezing

Kol. 2, 6-15
God heeft u levend gemaakt met Hem.
Hij heeft ons al onze zonden vergeven.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

Broeders en zusters,

Gij hebt de Christus aanvaard als Jezus de Heer.
Zó moet gij dus met Hem leven:
in Hem geworteld, op Hem gebouwd,
steunend op het geloof dat men u geleerd heeft,
terwijl uw hart overvloeit van dankbaarheid.
Weest op uw hoede, zorgt dat ge u niet laat meeslepen
door waardeloze, bedrieglijke theorieën,
puur menselijke bedenksels,
die de zogenaamde elementen van het heelal verheerlijken
maar Christus bestrijden.
Want in Christus
is de godheid in heel haar volheid lijfelijk aanwezig,
en in Hem hebt gij deel aan die volheid.
Hij is het hoofd
waaraan alle heerschappijen en machten onderworpen zijn.
In Hem zijt gij ook besneden,
niet in een fysieke zin, door een lichamelijke ingreep
maar met de Christus-besnijdenis: de doop.
In de doop zijt gij met Hem begraven,
maar ook met Hem verrezen
door uw geloof in de kracht van God
die Hem uit de dood deed opstaan.
Ook u die dood waart ten gevolge van uw zonden
en uw morele onbehouwenheid
heeft God weer levend gemaakt met Hem.
Hij heeft ons al onze zonden vergeven.
Hij heeft de oorkonde verscheurd
die met haar bezwarende bepalingen tegen ons getuigde.
Hij heeft haar vernietigd en aan het kruis genageld.
Hij heeft de heerschappijen en de machten ontwapend
en publiek ten toon gesteld.
Hij heeft over hen getriomfeerd door het kruis.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 145 (144), 1-2, 8-9, 10-11

R: De Heer is bezorgd voor iedere mens.

U wil ik loven, mijn God en Koning,
uw Naam verheerlijken voor altijd.
U wil ik prijzen iedere dag,
uw Naam verheerlijken voor altijd.

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

Vers voor het Evangelie

Ps. 119 (118), 135

Alleluia.
Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen, Heer,
laat mij uw beschikkingen zien.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 6, 12-19
Jezus bracht de nacht door in gebed. Hij koos twaalf leerlingen,
aan wie Hij tevens de naam van apostel gaf.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
allen: Lof zij U, Christus.

In die dagen ging Jezus naar het gebergte om te bidden
en bracht daar de nacht door in gebed tot God.
Bij het aanbreken van de dag riep Hij zijn leerlingen bij zich
en koos er twaalf uit, aan wie Hij tevens de naam van apostel gaf:
Simon, aan wie Hij de naam Petrus gaf,
diens broer Andreas, Jakobus en Johannes,
Filippus en Bartolomeüs,
Matteüs en Tomas,
Jakobus de zoon van Alfeüs, Simon met de bijnaam ,IJveraar’,
Judas de broer van Jakobus
en Judas Iskariot, die een verrader werd.
Samen met hen daalde Hij af,
maar Hij bleef staan op een vlak terrein.
Daar bevond zich een talrijke groep van zijn leerlingen
en een grote volksmenigte uit heel het Joodse land,
uit Jeruzalem en uit het kustland Tyrus en Simon.
Zij waren gekomen om Hem te horen
en om van hun kwalen genezen te worden.
En die gekweld werden door onreine geesten vonden genezing.
Heel die menigte deed pogingen Hem aan te raken
want er ging van Hem een kracht uit die allen genas.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 42 (41), 2-3

Zoals een hert verlangt naar waterbronnen,
zo verlangt mijn geest naar U, o God.
Mijn geest dorst naar God, de Sterke, naar Hem die leven is.

Een reactie achterlaten